EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0691

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/691 af 2. maj 2019 om tilladelse til, at økonomiske aktører benytter en anden ID-udsteder, jf. artikel 4, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3412

OJ L 116, 3.5.2019, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/691/oj

3.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/80


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/691

af 2. maj 2019

om tilladelse til, at økonomiske aktører benytter en anden ID-udsteder, jf. artikel 4, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2014/40/EU og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 (2) fastlægges lovrammen for oprettelse af et EU-dækkende sporbarhedssystem for tobaksvarer. Ved disse retsakter gennemføres tillige på EU-plan artikel 8 i protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til Verdenshandelsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol (3), som er ratificeret af Den Europæiske Union (4), og som indeholder bestemmelser om etablering af et globalt følge- og sporingssystem for tobaksvarer.

(2)

Med henblik på at gøre det muligt at følge og spore alle tobaksvarer i hele Unionen foreskriver artikel 15, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU, at medlemsstaterne skal sikre, at alle enkeltpakninger med tobaksvarer er mærket med et entydigt identitetsmærke. I henhold til artikel 15, stk. 13, vil dette krav gælde for cigaretter og rulletobak fra den 20. maj 2019.

(3)

Ved artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 pålægges hver medlemsstat at udpege en enhed (»ID-udsteder«), som er ansvarlig for at generere og udstede de entydige identitetsmærker. Det følger af artikel 3, stk. 6, at medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om udpegelsen af ID-udstederen og om dennes identitetskode senest en måned efter udpegelsen.

(4)

Ved artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 er der fastsat regler vedrørende ID-udstederne med kompetence til generering og udstedelse af entydige identitetsmærker, som afhænger af, hvor produkterne fremstilles, importeres eller anbringes i samlet emballage. Det følger desuden af artikel 4, stk. 1, andet afsnit, at en medlemsstat kan kræve, at dens udpegede ID-udsteder har kompetence til at generere og udstede entydige identitetsmærker for alle tobaksvarer, der markedsføres på dens marked.

(5)

I henhold til artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 kan Kommissionen, i tilfælde af den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær, give økonomiske aktører tilladelse til at benytte en anden ID-udsteder, der allerede er udpeget i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 3.

(6)

Ved artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 pålægges økonomiske aktører, der indgiver ansøgninger om entydige identitetsmærker til enkeltpakninger og samlet emballage, at fremlægge de i kapitel II, afsnit 2, punkt 2.1 og 2.2, i bilag II til samme forordning nævnte oplysninger. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne generere de entydige identitetsmærker og omfatter identifikationskoder, der gør det muligt at registrere økonomiske aktører, anlæg og maskiner i sporbarhedssystemet. Identifikationskoderne er derfor af afgørende betydning for, at de økonomiske kan indgive ansøgninger til den kompetente ID-udsteder om entydige identitetsmærker. De entydige identitetsmærker og identifikationskoderne er desuden tilsammen nødvendige for at kunne registrere og overføre oplysninger om flytning af produkter og transaktionsbegivenheder. Reglerne om ansøgning om identifikationskoder til økonomiske aktører, anlæg og maskiner er fastsat i artikel 14, 16 og 18 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. ID-udstedernes kompetence til at udstede identifikationskoder er baseret på de økonomiske aktørers driftssted.

(7)

På tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse havde flere medlemsstater ikke underrettet Kommissionen om udpegelsen af deres respektive ID-udstedere i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. Når der ikke er udpeget en kompetent ID-udsteder, vil de økonomiske aktører ikke kunne indgive ansøgninger om identifikationskoderne og de entydige identitetsmærker. De pågældende økonomiske aktører vil følgelig ikke kunne markedsføre deres produkter. Dette kunne hæmme det indre markeds rette funktion, navnlig handelen med tobaksvarer inden for Fællesskabet, hvorved selve formålet med sporbarhedssystemet og indsatsen for at eliminere ulovlig handel med tobaksvarer kunne blive bragt i fare.

(8)

For i et vist omfang at begrænse den potentielle forvridning af et velfungerende indre marked og for at bidrage til at sikre, at sporbarhedssystemet bliver operationelt til tiden, bør Kommissionen i en begrænset periode, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574, tillade, at økonomiske aktører benytter en allerede udpeget ID-udsteder.

(9)

Det er op til de ID-udstedere, der allerede er udpeget i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574, at beslutte, om de vil acceptere ansøgninger fra økonomiske aktører om generering og udstedelse af entydige identitetsmærker. I den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær kan også andre udpegede ID-udstedere forsyne de økonomiske aktører med de identifikationskoder, der er nødvendige for at kunne generere og udstede de entydige identitetsmærker og med henblik på opfyldelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 15, stk. 5, i direktiv 2014/40/EU samt kapitel VI i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. Levering af supplerende tjenester bør under ingen omstændigheder bringe ID-udstederens øvrige aktiviteter i fare.

(10)

De identifikationskoder, der genereres af ID-udstedere i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær, bør overføres til den kompetente ID-udsteder, når denne er udpeget, sammen med andre relevante oplysninger som omhandlet i artikel 14, stk. 2, artikel 16, stk. 2, og artikel 18, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574. Overførslen bør ske elektronisk uden unødig forsinkelse på grundlag af en anmodning fra den kompetente ID-udsteder stilet til de ID-udstedere, der besluttede at generere identifikationskoderne i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær.

(11)

Tilladelsen til at benytte en anden ID-udsteder i henhold til artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 bør kun gælde i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær.

(12)

Denne afgørelse bør ikke berøre kompetencereglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 vedrørende udstedelse og registrering af koder til økonomiske aktører og anlæg for operatører af første detailsalgssteder.

(13)

I betragtning af at sporbarhedssystemet fastlagt ved artikel 15 i direktiv 2014/40/EU finder anvendelse på cigaretter og rulletobak fra den 20. maj 2019, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14)

På grund af den i artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 omhandlede tilladelses midlertidige karakter finder Kommissionens det nødvendigt at begrænse denne afgørelse tidsmæssigt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen tillader, jf. artikel 4, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574, at økonomiske aktører som defineret i samme forordnings artikel 2, nr. 2), benytter en anden ID-udsteder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574.

Den i stk. 1 omhandlede tilladelse er kun gyldig i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær og udløber under alle omstændigheder senest den 31. december 2019.

Denne afgørelse berører ikke kompetencereglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 vedrørende udstedelse og registrering af koder til økonomiske aktører og anlæg for operatører af første detailsalgssteder.

Artikel 2

Identifikationskoder til økonomiske aktører, anlæg og maskiner, der genereres af ID-udstederne i den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær, overføres til den kompetente ID-udsteder, når denne er udpeget, på dennes anmodning og uden unødig forsinkelse. Identifikationskoderne overføres sammen med andre relevante oplysninger som omhandlet i artikel 14, stk. 2, artikel 16, stk. 2, og artikel 18, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/574.

Overførslen sker elektronisk.

Økonomiske aktører underrettes om overførslen af den kompetente ID-udsteder.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes til og med den 31. december 2019.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer (EUT L 96 af 16.4.2018, s. 7).

(3)  Protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til Verdenshandelsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol (EUT L 268 af 1.10.2016, s. 10).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1749 af 17. juni 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, med undtagelse af de af dens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT L 268 af 1.10.2016, s. 1). Rådets afgørelse (EU) 2016/1750 af 17. juni 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger (EUT L 268 af 1.10.2016, s. 6).


Top