Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0676

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/676 af 29. april 2019 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3050

OJ L 114, 30.4.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/676/oj

30.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/676

af 29. april 2019

om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 22, stk. 1, sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indgav taskforcen ABE-IT 56 den 1. april 2016 en ansøgning til Frankrig om godkendelse af aktivstoffet ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623) (i det følgende benævnt »ABE-IT 56«).

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 3, i samme forordning meddelte Frankrig, som rapporterende medlemsstat den 25. maj 2016 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3)

Den 20. juni 2017 indsendte den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen, hvori det vurderes, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I henhold til artikel 12, stk. 3, i nævnte forordning anmodede den ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats vurdering af de supplerende oplysninger blev forelagt autoriteten i maj 2018 i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport.

(5)

Den 26. juli 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt aktivstoffet ABE-IT 56 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 (2), til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten offentliggjorde konklusionen.

(6)

Kommissionen forelagde den 23. oktober 2018 den reviderede vurderingsrapport om ABE-IT 56 og den 22. marts 2019 et udkast til forordning om godkendelse af ABE-IT 56 for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(8)

Det er fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt for en eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, og navnlig de anvendelser, der er undersøgt og udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport. ABE-IT 56 bør derfor godkendes.

(9)

Kommissionen mener endvidere, at ABE-IT 56 er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. ABE-IT 56 er ikke et problematisk stof, og det opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. ABE-IT 56 er et fraktioneringsprodukt af lysatet af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623. Saccharomyces cerevisiae er den mest anvendte gærsvamp i industriel/kommerciel fødevare- og drikkevareproduktion og forekommer overalt i miljøet. Den er ikke patogen for mennesker eller dyr, og den indebærer ingen smittefare for mennesker. Generelt set er den naturligt forekommende og udgør ikke nogen særskilt risiko for det omgivende miljø.

(10)

ABE-IT 56 bør derfor godkendes som lavrisikoaktivstof for en periode på 15 år.

(11)

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af aktivstof

Aktivstoffet ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), som nærmere beskrevet i bilag I, godkendes på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623). EFSA Journal 2018;16(9):5400, 14 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5400.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn

Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623)

Ikke relevant

1 000 g/kg (aktivstof)

20. maj 2019

20. maj 2034

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), navnlig tillæg I og II.


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


BILAG II

I del D i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indsættes følgende:

Nummer

Almindeligt anvendt navn

Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Særlige bestemmelser

»16

ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623)

Ikke relevant

1 000 g/kg (aktivstof)

20. maj 2019

20. maj 2034

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), navnlig tillæg I og II.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation.


Top