EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0650

Kommissionens forordning (EU) 2019/650 af 24. april 2019 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2906

OJ L 110, 25.4.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj

25.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/650

af 24. april 2019

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (1) særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1925/2006 og under hensyntagen til de mulige skadelige virkninger for sundheden, der er forbundet med anvendelse af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og præparater heraf i fødevarer, samt den fortsatte videnskabelige usikkerhed er dette stof blevet placeret under EU-overvågning og ved Kommissionens forordning (EU) 2015/403 (2) opført i del C i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1925/2006 skal der inden fire år efter den dato, hvor et stof er blevet anført i bilag III, del C, træffes en beslutning om generelt at tillade anvendelsen af et stof, der er anført i bilag III, del C, eller om at anføre det i bilag III, del A eller B, alt efter hvad der er relevant, under hensyntagen til udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om den dokumentation, som ledere af fødevarevirksomheder eller andre berørte parter har forelagt til evaluering, jf. artikel 8, stk. 4.

(3)

I henhold til artikel 5, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012 (3) anser autoriteten kun dokumentation, der forelægges inden 18 måneder, efter at en afgørelse om optagelse af et stof i del C i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 er trådt i kraft, for at være gyldig dokumentation med henblik på en afgørelse i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1925/2006.

(4)

I betragtning af at ingen interesserede parter har forelagt videnskabelige data for autoriteten for at påvise sikkerheden af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) inden for den tidsfrist, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012, bør johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og præparater heraf opføres i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006, hvilket betyder, at det vil være forbudt at anvende dem i fødevarer.

(5)

Forordning (EF) nr. 1925/2006 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I del A tilføjes følgende:

»Bark af johimbe og præparater heraf, der stammer fra johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)«.

2)

I del C udgår følgende:

»Bark af johimbe og præparater heraf, der stammer fra johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2015/403 af 11. marts 2015 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår Ephedra-arter og johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (EUT L 67 af 12.3.2015, s. 4).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012 af 11. april 2012 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 102 af 12.4.2012, s. 2).


Top