EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0636

Kommissionens forordning (EU) 2019/636 af 23. april 2019 om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte

C/2019/2942

OJ L 109, 24.4.2019, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; ophævet ved 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/636/oj

24.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/636

af 23. april 2019

om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (1), særlig artikel 7, stk. 4, litra a), artikel 7, stk. 5, og artikel 14, stk. 2 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 850/2004 gennemfører i EU-lovgivningen de forpligtelser, der følger af Stockholmkonventionen om persistente miljøgifte (i det følgende benævnt »konventionen«), som godkendtes på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2006/507/EF (2) og i protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, som blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2004/259/EF (3).

(2)

På den syvende partskonference under konventionen fra den 4. til den 15. maj 2015 blev det besluttet at optage pentachlorphenol og salte og estere heraf (i det følgende benævnt »pentachlorphenol«) i bilag A (udfasning) til konventionen.

(3)

Det er som følge af konventionsændringen nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 med henblik på at optage pentachlorphenol i disse bilag og angive de tilhørende koncentrationsgrænser for at sikre, at affald indeholdende pentachlorphenol håndteres i overensstemmelse med konventionens bestemmelser.

(4)

De foreslåede koncentrationsgrænser i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 er fastsat ved anvendelse af den samme metodologi, der blev anvendt til at fastsætte koncentrationsgrænserne i tidligere ændringer af bilag IV og V (4). De foreslåede koncentrationsgrænser anses for de bedst egnede til at sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet gennem destruktion eller irreversibel omdannelse af pentachlorphenol.

(5)

Virksomheder og kompetente myndigheder bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de nye krav.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (5)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 31. oktober 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1195/2006 af 18. juli 2006 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 217 af 8.8.2006, s. 1), Rådets forordning (EF) nr. 172/2007 af 16. februar 2007 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 55 af 23.2.2007, s. 1), Kommissionens forordning (EU) nr. 756/2010 af 24. august 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V (EUT L 223 af 25.8.2010, s. 20), Kommissionens forordning (EU) nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V (EUT L 363 af 18.12.2014, s. 67) og Kommissionens forordning (EU) 2016/460 af 30. marts 2016 om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 80 af 31.3.2016, s. 17).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).


BILAG

Bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 ændres således:

1)

I tabellen i bilag IV tilføjes følgende række:

Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7

Stof

CAS-nr.

EF-nr.

Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a)

»Pentachlorphenol og salte og estere heraf

87-86-5 og andre

201-778-6 og andre

100 mg/kg«

2)

Tabellen i bilag V, del 2, affattes således:

»Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF (1)

Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV (2)

Fremgangsmåde

10

AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP): 10 000 mg/kg

Aldrin: 5 000 mg/kg

Chlordan: 5 000 mg/kg

Chlordecon: 5 000 mg/kg

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan): 5 000 mg/kg

Dieldrin: 5 000 mg/kg

Endosulfan: 5 000 mg/kg

Endrin: 5 000 mg/kg

Heptachlor: 5 000 mg/kg

Hexabrombiphenyl: 5 000 mg/kg

Hexabromcyclododecan (3): 1 000 mg/kg

Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg

Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg

Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan: 5 000 mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg

Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg

Pentachlorphenol og salte og estere heraf 1 000 mg/kg

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer): 50 mg/kg

Polychlorerede biphenyler (PCB) (4):50 mg/kg

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner: 5 mg/kg

Polychlorerede naphthalener (*1): 1 000 mg/kg

Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether C12H6Br4O), pentabromodiphenylether (C12H5Br5O), hexabromodiphenylether (C12H4Br6O) og heptabromodiphenylether (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg

Toxaphen: 5 000 mg/kg

Permanent deponering er kun tilladt, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

1)

Deponeringen finder sted på en af følgende lokaliteter:

sikre, dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden

saltminer

et deponeringsanlæg for farligt affald, hvis affaldet er solidificeret eller delvis stabiliseret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF.

2)

Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF (5) og Rådets beslutning 2003/33/EF (6) er overholdt.

3)

Det er påvist, at den valgte fremgangsmåde er den miljømæssigt foretrukne.

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 14 (*1)

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 16 (*1)

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 07 (*1)

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 04 (*1)

Slagge fra primær forarbejdning

10 03 08 (*1)

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

10 03 09 (*1)

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

10 03 19 (*1)

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 21 (*1)

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 29 (*1)

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01 (*1)

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 02 (*1)

Dross og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 04 (*1)

Støv fra røggasrensning

10 04 05 (*1)

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06 (*1)

Fast affald fra røggasrensning

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 03 (*1)

Støv fra røggasrensning

10 05 05 (*1)

Fast affald fra røggasrensning

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 03 (*1)

Støv fra røggasrensning

10 06 06 (*1)

Fast affald fra røggasrensning

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 08 (*1)

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 08 15 (*1)

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 09 (*1)

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

16

AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01 (*1)

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 03 (*1)

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 06 (*1)

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03 (*1)

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02 (*1)

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB

17 09 03 (*1)

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIEL BRUG

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

19 01 07 (*1)

Fast affald fra røggasrensning

19 01 11 (*1)

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 13 (*1)

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 15 (*1)

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

19 04 02 (*1)

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

19 04 03 (*1)

Ikke-forglasset fast fase«

Den maksimale koncentrationsgrænse for polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD og PCDF) beregnes ud fra nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s.3).

(2)  Grænseværdierne finder kun anvendelse for deponeringsanlæg for farligt affald og anvendes ikke for permanente underjordiske oplagringsfaciliteter for farligt affald, herunder saltminer.

(3)  »Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.

(4)  I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.

(5)  Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

(6)  Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27).

(*1)  Affald, der er mærket med en asterisk »*«, er farligt affald i medfør af direktiv 2008/98/EF og omfattet af bestemmelserne deri.


Top