EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0609

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/609 af 11. april 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU for så vidt angår anvendelse af patogenidentifikationstesten for afrikansk svinepest, afsendelse af svin gennem områder opført i bilaget og afgørelsens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2019) 2739) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2739

OJ L 104, 15.4.2019, p. 92–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/609/oj

15.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/92


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/609

af 11. april 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU for så vidt angår anvendelse af patogenidentifikationstesten for afrikansk svinepest, afsendelse af svin gennem områder opført i bilaget og afgørelsens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer C(2019) 2739)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i de medlemsstater og områder af medlemsstater, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelsen (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). Ved nævnte gennemførelsesafgørelse forbydes afsendelse af sendinger af tamsvin og svineprodukter samt sendinger af vildtlevende svin og produkter af vildtlevende svin fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelsen. Der fastsættes også andre regler, der har til formål at forhindre spredning af afrikansk svinepest, herunder oplysningskrav for medlemsstater. De dyresundhedsmæssige foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, finder anvendelse parallelt med foranstaltningerne i Rådets direktiv 2002/60/EF (5) og har til formål at bekæmpe spredning af afrikansk svinepest, navnlig på EU-plan.

(2)

Ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der også fastsat undtagelser fra forbuddet om afsendelse af levende svin fra visse områder angivet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(3)

Patogenidentifikationstesten (dvs. virusgenompåvisning ved polymerasekædereaktionen som beskrevet af EU-referencelaboratoriet for afrikansk svinepest) for afrikansk svinepest er det mest effektive værktøj til en tidlig påvisning af sygdommen, hvilket fremgik af erfaringerne fra medlemsstaterne under udviklingen i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 8. november 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i Den Europæiske Union, som blev offentliggjort den 29. november 2018 (6). Patogenidentifikationstesten for afrikansk svinepest bør derfor erstatte den laboratorieundersøgelse, der i øjeblikket kræves i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Artikel 3 og 8 i nævnte gennemførelsesafgørelse bør derfor ændres.

(4)

Forudsat at visse dyresundhedsmæssige betingelser fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er gennemført og behørigt overholdt, udgør afsendelsen af levende svin fra områder opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU til områder opført i del II og III i samme bilag i en anden medlemsstat gennem tilstødende områder, der allerede er opført i bilaget, og som udgør en territorial kontinuitet med restriktioner på grund af afrikansk svinepest, ikke en risiko for yderligere overførsel af virus, da svinene alene transporteres gennem områder med restriktioner. Der kræves derfor ikke godkendelse af sådan samhandel fra de kompetente myndigheder i transitmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten, og visse krav til oprindelsesmedlemsstatens afgivelse af oplysninger til Kommissionen og de andre medlemsstater bør ikke være obligatoriske. Artikel 3, stk. 4, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(5)

Anvendelsesperioden for de foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør tage højde for afrikansk svinepests epidemiologi samt tidsfristen for på ny at opnå status som sygdomsfri for så vidt angår afrikansk svinepest fastsat i kapitlet om afrikansk svinepest i sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed. I lyset af den nuværende epidemiologiske situation i Unionen og i tilgrænsende tredjelande og den indsats, der kræves for at bekæmpe sygdommen uden samtidig at pålægge unødvendige begrænsninger for samhandelen, bør anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU forlænges indtil den 21. april 2021. Datoen tager hensyn til anvendelsesdatoen for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (7), der finder anvendelse fra den 21. april 2021 og fastsætter beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af dyresygdomme. Det er vigtigt at videreføre igangværende foranstaltninger mod afrikansk svinepest på EU-plan i lyset af den nuværende epidemi af sygdommen.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

Nr. 2) affattes således:

»2)

svinene med negativt resultat er blevet underkastet en patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest på prøver udtaget i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i planen for udryddelse af afrikansk svinepest, jf. artikel 1, stk. 2, inden for 7 dage inden flytningen, og en embedsdyrlæge har udført en klinisk undersøgelse for afrikansk svinepest på hver enkelt sending af svin i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til Kommissionens beslutning 2003/422/EF (*1) inden for 24 timer inden datoen for flytningen af svinene, eller

(*1)  Kommissionens beslutning 2003/422/EF af 26. maj 2003 om godkendelse af en diagnostisk manual for afrikansk svinepest (EUT L 143 af 11.6.2003, s. 35).«"

b)

Nr. 3)

i)

Litra a), nr. ii), affattes således:

»ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse af svinene på bedriften i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF«.

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

som implementerer biosikkerhedskravene vedrørende afrikansk svinepest som fastsat af den kompetente myndighed, og som sikrer, at mindst de to første døde svin, der er over 60 dage gamle, i hver produktionsenhed hver uge har været underkastet en patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest, der opfylder de generelle procedurer og kriterier for udtagning og transport af prøver i kapitel V i bilaget til beslutning 2003/422/EF«.

c)

Nr. 4), litra a) og b), affattes således:

»a)

Svinene opfylder alle andre relevante dyresundhedsmæssige garantier på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering af de foranstaltninger mod spredning af afrikansk svinepest, der kræves af de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten, og som er godkendt af de kompetente myndigheder i transitmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten forud for flytning af svinene; godkendelse fra de kompetente myndigheder i transitmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten er dog ikke påkrævet, hvis oprindelsesstedet, transitstedet og bestemmelsesstedet for svinene alle er opført på listen i bilaget og er kontinuerlige, således at svinene alene flyttes gennem områder, der er opført i bilaget.

b)

Oprindelsesmedlemsstaten informerer omgående Kommissionen og de øvrige medlemsstater om dyresundhedsgarantierne og om de kompetente myndigheders godkendelse, jf. litra a), og godkender en liste med bedrifter, der opfylder disse dyresundhedsgarantier. Denne information fra de ansvarlige myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten er dog ikke påkrævet, hvis oprindelsesstedet, transitstedet og bestemmelsesstedet alle er opført på listen i bilaget og er kontinuerlige, således at svinene alene flyttes gennem områder, der er opført i bilaget.«

2)

I artikel 8, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Litra b) og c) affattes således:

»b)

de kommer fra en bedrift, som implementerer biosikkerhedskravene vedrørende afrikansk svinepest som fastsat af den kompetente myndighed, og som sikrer, at mindst de to første døde svin, der er over 60 dage gamle, i hver produktionsenhed hver uge har været underkastet en patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest, der opfylder de generelle procedurer og kriterier for udtagning og transport af prøver i kapitel V i bilaget til beslutning 2003/422/EF

c)

de er med negativt resultat blevet underkastet en patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest på prøver udtaget i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i planen for udryddelse af afrikansk svinepest, jf. artikel 1, stk. 2, inden for 7 dage inden flytningen, og en embedsdyrlæge har udført en klinisk undersøgelse for afrikansk svinepest på hver sending af levende svin i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF højst 24 timer inden datoen for flytningen af de levende svin, eller«.

b)

Litra d), nr. ii) og iii), affattes således:

»ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse af svinene på bedriften i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF

iii)

har omfattet kontrol af, at de i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2002/60/EF omhandlede foranstaltninger er anvendt.«

3)

I artikel 21 ændres »31. december 2019« til »21. april 2021«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(5)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(6)  EFSA Journal 2017;15(3):4732, EFSA Journal 2017;15(11):5068 og EFSA Journal (2018);16(11):5494.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).


Top