Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0606

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/606 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til afgørelse 2012/137/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af ornesæd (meddelt under nummer C(2019) 2841) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2841

OJ L 103, 12.4.2019, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/606/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/606

af 11. april 2019

om ændring af bilag I til afgørelse 2012/137/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af ornesæd

(meddelt under nummer C(2019) 2841)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 2 og 3, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU (3) indeholder en liste over tredjelande eller dele deraf, hvorfra medlemsstaterne tillader import af ornesæd.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU for indførsel i Unionen af sendinger af ornesæd fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listerne over tredjelande, områder og dele deraf i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af ornesæd i Unionen.

(5)

Bilag I til gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU bør derfor ændres.

(6)

Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (EUT L 64 af 3.3.2012, s. 29).


BILAG

I tabellen i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU indsættes følgende rækker efter oplysningerne om Schweiz:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

 

GG

Guernsey

 

JE

Jersey«.

 


Top