Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0605

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/605 af 11. april 2019 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum (meddelt under nummer C(2019) 2840) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2840

OJ L 103, 12.4.2019, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/605/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/605

af 11. april 2019

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum

(meddelt under nummer C(2019) 2840)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

I Kommissionens beslutning 2007/777/EF (3) fastsættes bl.a. betingelserne for indførsel i Unionen af sendinger af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum, som er blevet underkastet en af de behandlinger, der er omhandlet i del 4 i bilag II til beslutningen (»varerne«), herunder en liste over tredjelande eller dele deraf, fra hvilke det er tilladt at indføre varerne i Unionen.

(3)

I del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF er der fastsat en liste over tredjelande eller dele deraf, fra hvilke det er tilladt at indføre varerne i Unionen, forudsat at de er blevet underkastet den relevante behandling som omhandlet i den del af bilag II. Formålet med behandlingerne er at eliminere visse dyresundhedsmæssige risici, der er forbundet med de pågældende varer. I del 4 i nævnte bilag er der fastsat en ikkespecifik behandling »A« og specifikke behandlinger »B« til »F«, som er opført i faldende orden efter intensiteten af den dyresundhedsmæssige risiko ved den specifikke vare.

(4)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i beslutning 2007/777/EF for indførsel i Unionen af sendinger af varer til konsum med behandling »A« fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(5)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande og dele deraf i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af varerne i Unionen.

(6)

Bilag II til beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(7)

Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).


BILAG

I tabellen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Etiopien indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A«.

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE

Jersey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A«.


Top