Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0603

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/603 af 11. april 2019 om ændring af bilagene til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (meddelt under nummer C(2019) 2834) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2834

OJ L 103, 12.4.2019, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/603/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/603

af 11. april 2019

om ændring af bilagene til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer

(meddelt under nummer C(2019) 2834)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til artikel Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 må animalske produkter kun importeres fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på en liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med nævnte forordning.

(3)

Kommissionens beslutning 2006/766/EF (3) indeholder lister over de tredjelande, der opfylder kriterierne i forordning (EF) nr. 854/2004, og som derfor kan garantere, at eksport til Unionen af sådanne produkter opfylder de sundheds- og hygiejnebetingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen til beskyttelse af forbrugernes sundhed.

(4)

Især indeholder bilag I til nævnte beslutning en liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle, og bilag II til nævnte beslutning indeholder en liste over tredjelande og områder, hvorfra import af fiskevarer til konsum er tilladt. Listerne indeholder desuden oplysninger om restriktioner vedrørende sådan import fra bestemte tredjelande.

(5)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at det pågældende land og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 854/2004 for indførsel i Unionen af sendinger af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(6)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listerne over tredjelande og områder i beslutning 2006/766/EF, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer til konsum.

(7)

Bilag I og II til beslutning 2006/766/EF bør derfor ændres.

(8)

Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2006/766/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2006/766/EF foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen i bilag I til beslutning 2006/766/EF foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Chile indsættes følgende rækker:

»GB

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

 

GG

GUERNSEY«.

 

b)

Efter oplysningerne om Grønland indsættes følgende række:

»JE

JERSEY«.

 

2)

I tabellen i bilag II til beslutning 2006/766/EF foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Gabon indsættes følgende række:

»GB

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND«.

 

b)

Efter oplysningerne om Georgien indsættes følgende række:

»GG

GUERNSEY«.

 

c)

Efter oplysningerne om Iran indsættes følgende række:

»JE

JERSEY«.

 


Top