Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0601

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/601 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af tyresæd (meddelt under nummer C(2019) 2832) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2832

OJ L 103, 12.4.2019, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/601/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/601

af 11. april 2019

om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af tyresæd

(meddelt under nummer C(2019) 2832)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 8, stk. 1, artikel 10, stk. 2, første afsnit, og artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU (3) indeholder en liste over tredjelande eller dele deraf, hvorfra medlemsstaterne tillader import af tyresæd.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for indførsel i Unionen af sendinger af tyresæd fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande eller dele deraf i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af tyresæd i Unionen.

(5)

Bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU bør derfor ændres.

(6)

Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU af 20. september 2011 om import af tyresæd til Unionen (EUT L 247 af 24.9.2011, s. 32).


BILAG

I tabellen i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Chile indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

 

 

GG

Guernsey«.

 

 

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE

Jersey«.

 

 


Top