Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0599

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/599 af 11. april 2019 om ændring af bilaget til beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser (meddelt under nummer C(2019) 2830) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2830

OJ L 103, 12.4.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/599/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/599

af 11. april 2019

om ændring af bilaget til beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser

(meddelt under nummer C(2019) 2830)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstater, tredjelande eller deres regioner klassificeres efter deres BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) i en af tre kategorier: ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko og ikke-fastsat BSE-risiko.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har forelagt Kommissionen en ansøgning med henblik på bestemmelse af dets BSE-status og angivet, at det også dækker landets kronbesiddelser. Ansøgningen var ledsaget af de relevante oplysninger om landet og dets kronbesiddelser vedrørende kriterierne og de potentielle risikofaktorer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 999/2001.

(4)

Skotland er på nuværende tidspunkt indplaceret i kategorien for ubetydelig risiko, men der blev bekræftet et nyt tilfælde af BSE i den region af Det Forenede Kongerige den 18. oktober 2018. Skotland opfylder derfor ikke længere kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår kategorien for ubetydelig risiko. Skotland bør derfor indplaceres i kategorien for kontrolleret risiko.

(5)

Hvad angår BSE-status kan Nordirland anses for at have ubetydelig risiko, mens resten af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser kan anses for at have en kontrolleret BSE-risiko.

(6)

I betragtning af de specifikke oplysninger som nævnt ovenfor og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen fra udtrædelsesdatoen bør Nordirland derfor opføres på listen over regioner af tredjelande i punkt A i bilaget til Kommissionens beslutning 2007/453/EF (3), og resten af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser bør opføres i punkt B i nævnte bilag i forbindelse med klassificeringen af lande eller regioner efter BSE-status. Bilaget til beslutningen bør derfor ændres.

(7)

Denne afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019. Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/453/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84).


BILAG

Bilaget til beslutning 2007/453/EF affattes således:

»BILAG

LISTE OVER LANDE ELLER REGIONER

A.   Lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko

Medlemsstater

Belgien

Bulgarien

Tjekkiet

Danmark

Tyskland

Estland

Kroatien

Italien

Cypern

Letland

Litauen

Luxembourg

Ungarn

Malta

Nederlandene

Østrig

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Spanien

Finland

Sverige

EFTA-lande

Island

Lichtenstein

Norge

Schweiz

Tredjelande

Argentina

Australien

Brasilien

Chile

Columbia

Costa Rica

Indien

Israel

Japan

Namibia

New Zealand

Panama

Paraguay

Peru

Singapore

USA

Uruguay

Regioner af tredjelande

Nordirland

B.   Lande eller regioner med en kontrolleret BSE-risiko

Medlemsstater

Irland

Grækenland

Frankrig

Tredjelande

Canada

Guernsey

Isle of Man

Jersey

Mexico

Nicaragua

Sydkorea

Taiwan

Det Forenede Kongerige, undtagen Nordirland

C.   Lande eller regioner med en ikke-fastsat BSE-risiko

Lande eller regioner, der ikke er opført under punkt A eller B.

«

Top