EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 af 8. april 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU for så vidt angår rescEU-kapaciteter og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU (meddelt under nummer C(2019) 2644) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/570

af 8. april 2019

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU for så vidt angår rescEU-kapaciteter og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU

(meddelt under nummer C(2019) 2644)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (1), særlig artikel 32, stk. 1, litra g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU-civilbeskyttelsesmekanismen (»EU-mekanismen«) omhandlet i afgørelse nr. 1313/2013/EU styrker samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og fremmer koordineringen på civilbeskyttelsesområdet med henblik på at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

(2)

I afgørelse nr. 1313/2013/EU fastlægges den retlige ramme for rescEU. RescEU har til formål at yde bistand i uoverkommelige situationer, hvor den samlede eksisterende kapacitet på nationalt plan og de kapaciteter, som medlemsstaterne har tilknyttet den europæiske civilbeskyttelsespulje, ikke er i stand til at sikre en effektiv indsats.

(3)

I de senere år har der været en kraftig stigning i antallet af ekstreme skovbrande i Europa med alvorlige økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser. Navnlig viste sæsonerne for skovbrande i 2017 og 2018 behovet for at være forberedt, når katastrofer på samme tid og i alvorlig grad påvirker medlemsstater.

(4)

Den foranderlige karakter af risikoen for skovbrande har resulteret i dokumenterede indsatskapacitetsmangler på EU-plan. Disse mangler blev særligt tydelige i forbindelse med sæsonen for bekæmpelse af skovbrande i 2017, hvor kapaciteterne i EU-mekanismen var utilstrækkelige til at opfylde behovene i de lande, som anmodede om bistand.

(5)

Den indledende opbygning af rescEU bør derfor fastlægges så hurtigt som muligt i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i afgørelse nr. 1313/2013/EU og bør i første gennemførelsesafgørelse omfatte kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften med henblik på at reagere på naturbrande. På grund af den nødvendige fleksibilitet i overgangsperioden i henhold til artikel 35 i afgørelse 1313/2013/EU bør antallet af rescEU-kapaciteter indledningsvis fastsættes i de efterfølgende gennemførelsesafgørelser.

(6)

I henhold til artikel 12, stk. 4, i afgørelse 1313/2013/EU bør kvalitetskravene til kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften under rescEU fastsættes efter høring af medlemsstaterne, og de bør baseres på etablerede internationale standarder, hvor sådanne standarder allerede findes. I betragtning af manglen på etablerede internationale standarder for kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften bør kvalitetskravene til kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften baseres på de eksisterende generelle krav til moduler under den europæiske civilbeskyttelsespulje og bedste praksis inden for EU-mekanismen. Disse kvalitetskrav bør fastsættes i et bilag til nærværende afgørelse.

(7)

Af hensyn til budgetdisciplinen er det nødvendigt i denne afgørelse at fastlægge omkostningerne i forbindelse med økonomisk støtte fra Unionen under rescEU i overgangsperioden.

(8)

Af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning bør direkte tilskud til rescEU-kapaciteter i overgangsperioden tildeles på grundlag af et årligt arbejdsprogram.

(9)

Med ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 (2) den 21. marts 2019 er reglerne om afhjælpning af midlertidige mangler i forbindelse med usædvanlige katastrofer som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU (3) blevet forældet. Af konsekvenshensyn bør kapitel 7 i gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU udgå.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Denne afgørelse fastsætter gennemførelsesbestemmelser til afgørelse nr. 1313/2013/EU, for så vidt angår:

a)

den indledende sammensætning af rescEU med hensyn til kapaciteter og kvalitetskrav

b)

finansiering af kapaciteter i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 35 i afgørelse 1313/2013/EU.

Artikel 2

Den indledende sammensætning af rescEU

1.   rescEU skal bestå af kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften.

2.   De kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften, der er omhandlet i stk. 1, omfatter:

a)

kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande med fly

b)

kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande med helikoptere.

3.   Kvalitetskravene til de kapaciteter, der er omhandlet i stk. 2, fastlægges i bilaget.

Artikel 3

Finansielle ordninger til rescEU-kapaciteterne omhandlet i artikel 35 i afgørelse nr. 1313/2013/EU

1.   Kommissionen fastlægger i det årlige arbejdsprogram kriterierne for tildeling af direkte tilskud til dækning af de omkostninger, der er omhandlet i artikel 35 i afgørelse 1313/2013/EU, som er nødvendige for at sikre hurtig adgang til kapaciteter svarende til dem, der er omhandlet i artikel 2.

2.   De omkostninger, der er omhandlet i artikel 35 i afgørelse 1313/2013/EU, omfatter omkostninger ved standby, herunder eventuelt omkostninger til vedligeholdelse, personale, uddannelse, herunder uddannelse af besætning og teknisk personale, opbevaring, forsikring samt andre omkostninger, der er nødvendige for at sikre, at kapaciteterne er tilgængelige.

Artikel 4

Ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU

Kapitel 7 i gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU udgår.

Artikel 5

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2019.

På Kommissionens vegne

Christos STYLIANIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 af 13. marts 2019 om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 77 I af 20.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU af 16. oktober 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2004/277/EF, Euratom og 2007/606/EF, Euratom (EUT L 320 af 6.11.2014, s. 1).


BILAG

KVALITETSKRAV TIL RESCEU-KAPACITETER

1.   Kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande med fly

Opgaver

Bidrage til slukning af større skov- og plantebrande med brandslukning fra luften

Kapaciteter

To fly med en minimumskapacitet på 3 000 liter hver eller et fly med en minimumskapacitet på 8 000 liter (1).

Kapacitet til at yde en kontinuerlig indsats

Hovedbestanddele

Fly

Mindst to besætninger

Teknisk personale

Nødreparationsudstyr

Kommunikationsudstyr, der muliggør luft-til-luft-kommunikation og luft-til-jord-kommunikation

Selvforsyning

Oplagring og vedligehold af modulets udstyr

Kommunikationsudstyr med forbindelse til de relevante parter, navnlig dem der har ansvaret for koordinering på indsatsstedet

Deployering

Klar til udsendelse højst 3 timer efter accept af tilbuddet i tilfælde af en hurtig udrykningsindsats (2)

Evnen til at blive deployeret op til 2 000 km. væk inden for højst 24 timer

2.   Kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande med helikoptere

Opgaver

Bidrage til slukning af større skov- og plantebrande med brandslukning fra luften

Kapaciteter

1 helikopter med en minimumskapacitet på 3 000 liter (3)

Kapacitet til at yde en kontinuerlig indsats

Hovedbestanddele

Helikopter med mindst to besætninger

Teknisk personale

Vandspand eller udtømningsanordning

1 sæt reparationsudstyr

1 sæt reservedele

Redningshejs

Kommunikationsudstyr, der muliggør luft-til-luft-kommunikation og luft-til-jord-kommunikation

Selvforsyning

Oplagring og vedligehold af modulets udstyr

Kommunikationsudstyr med forbindelse til de relevante parter, navnlig dem der har ansvaret for koordinering på indsatsstedet

Deployering

Klar til udsendelse højst 3 timer efter accept af tilbuddet i tilfælde af en hurtig udrykningsindsats (4)

Evnen til at blive deployeret op til 2 000 km. væk inden for højst 24 timer


(1)  Disse krav kan gøres til genstand for revision på grundlag af eventuelle udviklinger på markedet for kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften, herunder med hensyn til tilgængeligheden af reservedele.

(2)  En hurtig udrykningsindsats er en indsatsforanstaltning af mindst en dags varighed inklusiv flyvetid til og fra det sted, hvor rescEU-kapaciteten er placeret.

(3)  Med henblik på at gennemføre artikel 35 i afgørelse nr. 1313/2013/EU, og når det er berettiget på grundlag af en vurdering af den regionale sårbarhed, kan kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande med helikoptere bestå af højst 3 helikoptere med en samlet minimumskapacitet på 3 000 liter.

(4)  En hurtig udrykningsindsats er en indsatsforanstaltning af mindst en dags varighed inklusiv flyvetid til og fra det sted, hvor rescEU-kapaciteten er placeret.


Top