EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0565

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/565 af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2533

OJ L 99, 10.4.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/565/oj

10.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/565

af 28. marts 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/396 (2) omfatter en ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 (3), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 (4) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 (5) for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper. I henhold til artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/396 skal denne forordning finde anvendelse fra dagen efter den dato, på hvilken traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, medmindre en udtrædelse er trådt i kraft senest på denne dato, eller den toårige periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, er blevet forlænget.

(3)

Ved skrivelse af 20. marts 2019 indgav Det Forenede Kongerige en anmodning om forlængelse af den periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, indtil den 30. juni 2019 med henblik på afslutning af ratificeringen af udtrædelsesaftalen (6). Den 21. marts 2019 indvilligede Det Europæiske Råd i en forlængelse indtil den 22. maj 2019, forudsat at udtrædelsesaftalen godkendes af Underhuset i den følgende uge. Hvis det ikke er tilfældet, indvilligede Det Europæiske Råd i en forlængelse indtil den 12. april 2019. Derfor vil delegeret forordning (EU) 2019/396 ikke finde anvendelse.

(4)

De underliggende årsager til delegeret forordning (EU) 2019/396 forbliver dog uændrede uanset en forlængelse af den periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Navnlig vil de risici, som gør sig gældende i forhold til et velfungerende marked og lige vilkår for modparter, der er etableret i Unionen, forblive uændrede i tilfælde af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale efter den forlængede periode. Disse risici forventes at forblive uændrede i den nærmeste fremtid.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 bør derfor ændres.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(7)

Det er nødvendigt at lette gennemførelsen af effektive løsninger for markedsdeltagerne så hurtigt som muligt. Derfor har Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed, men har ikke gennemført åbne offentlige høringer i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (7). Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205

I delegeret forordning (EU) 2015/2205 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, får clearingforpligtelsen, uanset stk. 1 og 2, virkning 12 måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

clearingforpligtelsen er ikke udløst senest den 11. april 2019

b)

aftalerne er nyordnet alene med det formål at udskifte den modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart, som er etableret i en medlemsstat.«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2 og 3, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:

a)

50 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget

b)

3 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget.«

Artikel 2

Ændring af delegeret forordning (EU) 2016/592

I delegeret forordning (EU) 2016/592 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, får clearingforpligtelsen, uanset stk. 1 og 2, virkning 12 måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

clearingforpligtelsen er ikke udløst senest den 11. april 2019

b)

aftalerne er nyordnet alene med det formål at udskifte den modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart, som er etableret i en medlemsstat.«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2 og 3, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, fem år og tre måneder.«

Artikel 3

Ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1178

I delegeret forordning (EU) 2016/1178 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, får clearingforpligtelsen, uanset stk. 1 og 2, virkning 12 måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

clearingforpligtelsen er ikke udløst senest den 11. april 2019

b)

aftalerne er nyordnet alene med det formål at udskifte den modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart, som er etableret i en medlemsstat.«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2 og 3, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:

a)

15 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 1 i bilag I

b)

3 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 2 i bilag I.«

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, der følger efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a)

en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på den dato, der er nævnt i denne artikels stk. 2

b)

en aftale er blevet truffet om at forlænge den periode på to år, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, til efter den 31. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/396 af 19. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (EUT L 71 af 13.3.2019, s. 11).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 5).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 af 10. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 3).

(6)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT C 66 I af 19.2.2019, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top