EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0545

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/545 af 3. april 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på værdipapircentraler i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2679

OJ L 95, 4.4.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/545/oj

4.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/545

af 3. april 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på værdipapircentraler i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (1), særlig artikel 25, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 (2) skal nævnte afgørelse anvendes fra den dato, der følger efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, medmindre en udtrædelsesaftale er trådt i kraft inden denne dato, eller den toårige periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, er blevet forlænget.

(2)

Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (3) om forlængelse af perioden i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union efter aftale med Det Forenede Kongerige. Den anden betingelse for anvendelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030, nemlig at den toårige periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, ikke er blevet forlænget, vil derfor ikke blive opfyldt.

(3)

De årsager, der ligger til grund for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 er dog uændrede, uanset en eventuel forlængelse af den periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Navnlig vil de potentielle risici i forbindelse med visse tjenesteydelser, der leveres til EU-operatører af værdipapircentraler, som allerede er blevet meddelt tilladelse i Det Forenede Kongerige, og som ikke kan udskiftes på kort sigt, fortsat bestå i tilfælde af en udtræden uden en aftale efter den forlængede periode. Derfor bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 finde anvendelse, hvis Det Forenede Kongerige trækker sig ud af Unionen uden en aftale.

(4)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 bør derfor ændres.

(5)

Denne afgørelse bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre, at den finder anvendelse, såfremt Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen uden en udtrædelsesaftale efter udløbet af den periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, og som blev forlænget af Det Europæiske Råd den 22. marts 2019.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 affattes således:

»Denne afgørelse finder dog ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i henhold til artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på den dato, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2030 af 19. december 2018 om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på værdipapircentraler i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 325 af 20.12.2018, s. 47).

(3)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).


Top