EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0541

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/541 af 1. april 2019 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i Singapore i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (meddelt under nummer C(2019) 2349) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2349

OJ L 93, 2.4.2019, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/541/oj

2.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/541

af 1. april 2019

om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i Singapore i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

(meddelt under nummer C(2019) 2349)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 28, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 identificeres de markedspladser, på hvilke finansielle modparter som defineret i artikel 2, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) og ikke-finansielle modparter, som opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012, kan indgå transaktioner i derivater tilhørende en klasse af derivater, som er erklæret omfattet af handelsforpligtelsen. De markedspladser, på hvilke sådanne transaktioner kan indgås, er begrænset til regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er), organiserede handelsfaciliteter (OHF'er) og tredjelandes markedspladser, der af Kommissionen anerkendes som værende omfattet af ækvivalente retlige krav og effektivt tilsyn i det pågældende tredjeland. Det pågældende tredjeland skal ligeledes sørge for et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af markedspladser, som er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3).

(2)

I betragtning af at parterne på G20-mødet i Pittsburgh den 25. september 2009 nåede til enighed om at flytte handel med standardiserede OTC-derivatkontrakter til børser eller elektroniske handelsplatforme, bør der fastsættes en passende række af godkendte markedspladser, på hvilke der kan handles i henhold til dette tilsagn. I forordning (EU) nr. 600/2014 understreges endvidere behovet for at indføre et fælles regelsæt for alle institutioner med hensyn til visse krav og behovet for at undgå regelarbitrage. Ved udpegningen af de standardiserede OTC-derivatkontrakter, der vil være omfattet af handelsforpligtelsen, bør Unionen derfor også opfordre til, at der udvikles et tilstrækkeligt antal godkendte markedspladser, således at handelsforpligtelsen kan fuldbyrdes, herunder i Unionen.

(3)

I henhold til artikel 28, stk. 4, i forordning (EU) nr. 600/2014 kan markedspladser i tredjelande anerkendes som ækvivalente med markedspladser, der er etableret i Unionen, når de er forpligtet til at opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, som følger af direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014/EU og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (4), og når disse ækvivalente krav er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland. Dette bør læses i lyset af de mål, der forfølges ved nævnte tre retsakter, særlig deres bidrag til det indre markeds oprettelse og funktion, markedets integritet, investorbeskyttelse og — sidst, men ikke mindst — finansiel stabilitet.

(4)

Med indførelsen af en ny ordning for regulering af operatører af handelsplatforme for OTC-derivater i Singapore og udpegelse af de mest likvide derivater som værende omfattet af et nationalt handelsmandat er det nødvendigt at imødegå de potentielle risici for fragmentering af likviditeten ved at sikre, at handelsplatforme, der er etableret i Singapore, anerkendes som handelsplatforme, på hvilke EU-handelsforpligtelsen kan fyldbyrdes. Handelsplatforme, der drives i Singapore, udbyder store handelsvolumener i derivater, og det er vigtigt, at EU-virksomheder har adgang til den likviditet, der kommer fra asiatiske modparter i Singapore, med henblik på effektiv risikostyring, navnlig uden for de europæiske handelstider. Denne afgørelse er baseret på en detaljeret vurdering af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for handelsplatforme i henhold til Securities and Futures Act (SFA) i Singapore og dens gennemførelsesbestemmelser.

(5)

Formålet med ækvivalensvurderingen i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 600/2014 er at kontrollere, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i SFA og dens gennemførelsesbestemmelser sikrer, at handelsplatforme, der drives af godkendte børser eller anerkendte markedsoperatører, der er etableret i Singapore og godkendt af Monetary Authority of Singapore (MAS), opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene for EU-markedspladser som følge af direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 596/2014 og forordning (EU) nr. 600/2014, og som er baseret på kriterierne i artikel 28, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 600/2014. Formålet med ækvivalensvurderingen er også at kontrollere, at godkendte børser og anerkendte markedsoperatører er omfattet af effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i Singapore.

(6)

Retligt bindende krav til godkendte børser og anerkendte markedsoperatører er fastsat i del II i SFA, som underbygger MAS' mandat til at indføre en principbaseret, teknologineutral ordning, der finder anvendelse på alle godkendte børser og anerkendte markedsoperatører. Retsakter og bestemmelser, der vedtages på grundlag af nævnte retsakter, såsom Securities and Futures (Organised Markets) Regulations (SFOMR), der er vedtaget af MAS, har retskraft og udgør tilsammen de retlige rammer for driften af godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i Singapore. I henhold til § 45 i SFA kan MAS udstede bindende instrukser til en godkendt børs eller en anerkendt markedsoperatør. Manglende efterlevelse af disse instrukser betragtes som en overtrædelse af den relevante bestemmelse i SFA. I henhold til § 321 i SFA har MAS beføjelse til at give vejledning med henblik på at fremme de reguleringsmæssige mål i SFA eller i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i SFA. I retningslinjerne fastsættes der principper eller standarder for bedste praksis vedrørende driften af godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, såsom Guidelines on the Regulation of Organised Markets (SFA 02-G01). Enhver part i en retssag — hvad enten det er en civilretlig sag eller en straffesag —kan påberåbe sig eventuel manglende efterlevelse af retningslinjer for at godtgøre eller benægte det ansvar, der står på spil i retssagen (§ 321, stk. 5, i SFA). I henhold til § 15, stk. 1, litra e), og § 33, stk. 1, litra e), i SFA skal godkendte børser og anerkendte markedsoperatører indføre forretningsregler og børsregler, der på tilfredsstillende vis muliggør et redeligt, velordnet og gennemsigtigt marked. Forretningsreglerne og børsreglerne samt enhver ændring af disse regler skal forelægges MAS forud for gennemførelsen heraf. Forretningsreglerne og børsreglerne har virkning som en bindende kontrakt for godkendte børser og anerkendte markedsoperatører og deres medlemmer og skal løbende overholdes.

(7)

I artikel 28, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 600/2014 fastsættes fire betingelser, der skal opfyldes, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for markedspladser, der er meddelt tilladelse i det pågældende land, har ækvivalent virkning.

(8)

I henhold til den første betingelse skal markedspladser i tredjelande være underlagt et krav om meddelelse af tilladelse og være løbende omfattet af effektive tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger.

(9)

I medfør af SFA er markeder faciliteter, der drives på et multilateralt eller »mange-til-mange«-grundlag. En enhed, der driver et marked i Singapore, skal være en godkendt børs eller en anerkendt markedsoperatør. De retlige bestemmelser, der vedrører godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, er indeholdt i del II i SFA. Virksomheder fra Singapore reguleres som godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, mens udenlandske virksomheder reguleres som anerkendte markedsoperatører. En ansøger, der ønsker at drive et marked i Singapore, skal indhente en licens fra MAS i henhold til § 8 i SFA, enten som en godkendt børs eller som en anerkendt markedsoperatør. Når det fastslås, om en markedsoperatør skal reguleres som en godkendt børs eller som en anerkendt markedsoperatør, tager MAS hensyn til den systemiske betydning af det pågældende organiserede marked. Virksomheder, der driver organiserede markeder, og som er af systemisk betydning, reguleres som godkendte børser. En ansøger skal opfylde de gældende krav, herunder kravene i § 15 og 33 i SFA, både indledningsvis og løbende. I henhold til § 9 i del II udsteder MAS en licens, hvis den konkluderer, at ansøgeren opfylder alle krav. MAS kan afslå at godkende en ansøgning, hvis ikke alle kravene er opfyldt. I henhold til både § 15, stk. 1, litra a), og § 33, stk. 1, litra a), i SFA skal en godkendt børs og en anerkendt markedsoperatør drive et redeligt organiseret marked, der er kendetegnet ved ikke-diskriminerende adgang til markedsfaciliteter og -information. I henhold til § 15, stk. 1, litra d), og § 33, stk. 1, litra d), i SFA skal en godkendt børs og en anerkendt markedsoperatør sikre, at adgang til deltagelse i dennes faciliteter er underlagt retfærdige og objektive kriterier, som er udformet for at sikre, at det organiserede marked fungerer på velordnet vis, og at investorernes interesser beskyttes. I henhold til bestemmelse 13 og 25 i SFOMR skal godkendte børser og anerkendte markedsoperatører efter anmodning give adgang til eller på en for enhver investor eller potentiel investor tilgængelig måde offentliggøre oplysninger, herunder oplysninger om deres tjenesteydelser, produkter, gebyrer og eventuelle andre eksisterende kompensationsordninger. Godkendte børser og anerkendte markedsoperatører skal opfylde organisatoriske krav med hensyn til selskabsledelse, politikker om interessekonflikter, risikostyring, redelig og velordnet handel, ordninger for clearing og afvikling, handelssystemernes modstandsdygtighed og overvågning af overholdelse.

(10)

I henhold til del IX, afsnit 3, i SFA og strafferetsplejeloven har MAS undersøgelsesbeføjelser, som omfatter beføjelser til at pålægge fremlæggelse af beviser, foretage afhøringer og optage forklaringer fra mistænkte og vidner, arrestere mistænkte og beslaglægge ejendom under visse omstændigheder. MAS fører tilsyn med godkendte børsers og anerkendte markedsoperatørers risikostyringspraksis og kontroller, både gennem kontroller på stedet og eksterne kontroller. Ved § 45 i SFA tillægges MAS beføjelse til at udstede instrukser til godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i forbindelse med specifikke områder som præciseret i SFA for at sikre investorbeskyttelse, redelige, velordnede og gennemsigtige markeder, kapitalmarkedernes integritet og stabilitet samt opfyldelse af enhver betingelse eller begrænsning, der pålægges af MAS. MAS kan pålægge bøder og udsende irettesættelser, hvis bestemmelserne i SFA eller i dens afledte ret overtrædes. MAS kan også afskedige embedsmænd i de i § 43, stk. 1, omhandlede situationer, og når den finder, at det er i offentlighedens interesse. MAS har ligeledes beføjelse til at tilbagekalde en godkendt børs' eller en anerkendt markedsoperatørs licens på de betingelser, der er fastsat i § 14 i SFA. Derudover skal godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i henhold til § 15 og 33 i SFA sikre korrekt regulering af og tilsyn med deres medlemmer. Desuden skal godkendte børser underrette MAS om eventuelle disciplinære sanktioner mod et medlem i henhold til § 16, stk. 1, litra f), i SFA. SFA indeholder bestemmelser om sanktioner, der finder anvendelse, når forretningsreglerne eller børsreglerne ikke opfylder de af MAS fastsatte krav. Endelig tillægges MAS i henhold til § 46AA i SFA beføjelser i krisesituationer, hvorved den kan pålægge en godkendt børs eller anerkendt markedsoperatør at træffe foranstaltninger til at opretholde eller genoprette en redelig, velordnet og gennemsigtig drift af det pågældende marked, når det er i offentlighedens interesse eller nødvendigt af hensyn til investorbeskyttelsen.

(11)

Kommissionen konkluderer derfor, at godkendte børser og anerkendte markedsoperatører er underlagt krav om meddelelse af tilladelse og løbende omfattet af effektive tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger.

(12)

I den anden betingelse, jf. artikel 28, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 600/2014, fastsættes det, at markedspladser i tredjelande skal være omfattet af klare og gennemsigtige regler for optagelse af finansielle instrumenter til handel, således at sådanne finansielle instrumenter kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde og er frit omsættelige.

(13)

Betingelserne for optagelse af finansielle instrumenter til handel fastsættes af den pågældende godkendte børs i dens børsregler, hvori følgende præciseres: de produktkategorier, som må handles på dens marked; vilkår og betingelser for optagelse til notering; samt regler, der sikrer, at medlemmer kan opfylde deres forpligtelser. I henhold til § 29 og 41 i SFA er godkendte børser og anerkendte markedsoperatører forpligtet til at underrette MAS forud for lanceringen af et givet produkt. Derudover er godkendte børser og anerkendte markedsoperatører forpligtet til at dokumentere over for MAS, at de har indført passende kontroller og forvaltningsprocedurer, der sikrer en tilstrækkelig imødegåelse af de største risici i forbindelse med produkterne, navnlig i) risikoen for ureglementeret handel, der kan forårsages af en kraftig prisændring; ii) risikoen for, at personer erhverver betydelige mængder af produktet, hvilket gør det lettere for disse personer at opnå et udbytte fra markedsmanipulation; iii) risikoen for, at de daglige og endelige afviklingspriser gøres til genstand for manipulation; iv) risikoen for, at den endelige afviklingspris ikke konvergerer hen imod dets underliggende aktiv; v) risikoen for, at det underliggende aktiv for produkter, der leveres fysisk, ikke leveres på en sikker, pålidelig og rettidig måde; og vi) de retlige, operationelle og omdømmemæssige risici, der er forbundet med produktet. I henhold til § 45 i SFA har MAS beføjelse til at gribe ind, hvis godkendte børser og anerkendte markedsoperatører ikke indfører passende kontroller og forvaltningsprocedurer, hvilket bl.a. omfatter at øge kravene til kapitaldækning, kræve uafhængig kontrol af specifikke processer og forbyde optagelse til notering af nye produkter. I henhold til § 46 i SFA kan MAS give en godkendt børs og eller anerkendt markedsoperatør skriftlig underretning for at forbyde handel med produkter, hvis MAS er af den opfattelse, at det er nødvendigt for at beskytte personer, der køber eller sælger sådanne finansielle instrumenter.

(14)

I henhold til § 15 og 33 i SFA skal henholdsvis godkendte børser og anerkendte markedsoperatører sikre, at det marked, de driver, er redeligt, velordnet og gennemsigtigt, uanset hvilken afviklingsprotokol der anvendes. I henhold til § 15, stk. 1, nr. e), i SFA skal en godkendt børs' forretningsregler på tilfredsstillende vis gøre det muligt at drive et redeligt, velordnet og gennemsigtigt marked. I Guidelines on the Regulation of Organised Markets fastsættes det sammenholdt med Monograph on Objectives and Principles of Financial Sector Oversight yderligere, at et gennemsigtigt marked er et marked, hvor før- og efterhandelsoplysninger om handel løbende og i realtid gøres offentligt tilgængelige. Med hensyn til handel med derivater kræves det i MAS ikke, at afviklingen sker gennem en specifik protokol. I praksis afvikles en stor del af handlerne imidlertid gennem »request-for-quote«-protokollen. I handelssystemer med elektroniske ordrebøger kræves det, at bedste bud og udbud offentliggøres løbende, mens det i andre handelssystemer (f.eks. »request-for-quote«-systemer eller stemmebaserede systemer) kræves, at oplysninger om priser og mængder videregives til godkendte markedsdeltagere inden det tidspunkt, hvor de kan afvikles. »Inter-dealer voice brokers«, der fremmer multilateral handel, er omfattet af MAS' licensordning og er forpligtede til at sikre førhandelsgennemsigtighed på deres organiserede markeder. Førhandelsoplysninger gøres således offentligt tilgængelige, for at investorer kan få kendskab til, hvilke transaktioner de kan indgå i, og til hvilke priser. Efterhandelsoplysninger om afviklede handler skal ligeledes gøres offentligt tilgængelige for at afspejle produktoplysninger, pris og mængder. Det forventes af godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, at de offentliggør prisstillelser, så snart de kan afvikles, og oplysninger om transaktionerne bør offentliggøres hurtigst muligt, efter at prisstillelsen er afviklet.

(15)

Kommissionen konkluderer derfor, at markeder, der drives af godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, er omfattet af klare og gennemsigtige regler for optagelse af finansielle instrumenter til handel, således at sådanne finansielle instrumenter kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde og er frit omsættelige.

(16)

I den tredje betingelse, jf. artikel 28, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 600/2014, fastsættes det, at udstedere af finansielle instrumenter skal være underlagt krav om periodiske og løbende oplysninger, hvilket sikrer et højt niveau af investorbeskyttelse.

(17)

Udstedere, der ønsker at lade værdipapirer optage til notering eller at lade værdipapirer optage til handel på et givet marked, skal opfylde de krav, der er fastsat i den pågældende børs' noteringsregler. I henhold til regel 703 i Listing Manual skal en udsteder offentliggøre alle de oplysninger, der er nødvendige for at undgå, at der oprettes et falsk marked med udstederens værdipapirer, eller som risikerer i væsentlig grad at få indvirkning på prisen på eller værdien af dets værdipapirer. Derudover er der i regel 707-711 i Listing Manual i Singapore fastsat krav om, at børsnoterede udstedere skal udsende årlige rapporter. Krav om periodiske og løbende oplysninger og forpligtelser vedrørende offentliggørelse finder anvendelse på udstedere af derivatkontrakter, når et underliggende aktiv er et værdipapir. Når et sådant derivat optages til handel på en godkendt børs og eller af en anerkendt markedsoperatør, er udstederen heraf underlagt de indberetningskrav, der er fastsat i den pågældende børs' noteringsregler.

(18)

Kommissionen konkluderer derfor, at udstedere af derivatkontrakter, der handles på godkendte børser og af anerkendte markedsoperatører, er underlagt krav om periodiske og løbende oplysninger, hvilket sikrer et højt niveau af investorbeskyttelse.

(19)

I den fjerde betingelse, jf. artikel 28, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 600/2014, fastsættes det, at tredjelandets rammer skal sikre markedsgennemsigtighed og -integritet ved hjælp af regler om markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

(20)

I henhold til del XII, afsnit 1, i SFA har MAS fastlagt omfattende tilsynsmæssige rammer, der sikrer markedsintegritet og forhindrer insiderhandel og markedsmanipulation i forbindelse med værdipapirer, enheder i kollektive investeringsordninger og derivatkontrakter. Rammerne forbyder og giver MAS beføjelse til at træffe håndhævelsesforanstaltninger over for typer af praksis, der kan medføre en fordrejning af markedernes funktion, f.eks. falsk handel og spekulation i kurssvingninger (§ 197), gruppering (§ 201A), prismanipulation (§ 201B), anvendelse af en falsk eller vildledende anordning (§ 201) og udbredelse af oplysninger om ulovlige transaktioner (§ 202). I § 218, stk. 2, og § 219, stk. 2, i SFA forbydes ligeledes insiderhandel og udbredelse af insiderviden. I henhold til § 15 og 33 i SFA er godkendte børser og anerkendte markedsoperatører forpligtet til at opretholde og håndhæve forretningsregler, der sikrer korrekt regulering af og tilsyn med deres medlemmer. For at sikre, at handelsaktiviteter er omfattet af løbende og effektivt tilsyn har godkendte børser ansvar for at sikre overholdelse af alle gældende retlige krav. Det forventes derfor af godkendte børser, at de indfører systemer, processer og kontroller, der sikrer overholdelse og forebygger misbrug. MAS foretager periodiske inspektioner af godkendte børsers tilsyns- og håndhævelsesopgaver for at sikre, at de er tilstrækkeligt relevante og effektive til at afsløre handelsuregelmæssigheder. Det forventes også af anerkendte markedsoperatører, at de indfører processer og kontroller, der kan afsløre insiderhandel og markedsmanipulation.

(21)

Kommissionen konkluderer derfor, at de rammer, der finder anvendelse på markeder, der drives af godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i Singapore, sikrer markedsgennemsigtighed og -integritet ved hjælp af regler om markedsmisbrug i form insiderhandel og markedsmanipulation.

(22)

Som følge heraf anses de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore for at sikre, at godkendte børser og anerkendte markedsoperatører opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav for EU-markedspladser, som følger af direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 596/2014 og forordning (EU) nr. 600/2014, og som er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i Singapore.

(23)

I henhold til artikel 28, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 600/2014 kan relevante transaktioner i derivater indgås på et tredjelands markedsplads, når den er anerkendt som ækvivalent, forudsat at tredjelandet har et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af markedspladser, der i henhold til direktiv 2014/65/EU har tilladelse til at optage til handel eller handle med derivater, der er erklæret omfattet af en handelsforpligtelse i dette tredjeland på et ikke-eksklusivt grundlag.

(24)

I henhold til del VIC i SFA tillægges MAS beføjelse til at indføre en handelsforpligtelse ved at kræve, at specifikke derivatkontrakter, der opfylder de anførte kriterier, skal handles på markeder, der drives af en godkendt børs, en anerkendt markedsoperatør eller enhver anden facilitet som anført af MAS. I henhold til del VIC, § 129J, stk. 1, i SFA sammenholdt med § 129N tillægges MAS beføjelse til ved bekendtgørelse at anføre alle de markedspladser, på hvilke handelsforpligtelsen kan fyldbyrdes, og som reguleres af nationale kompetente myndigheder i Unionen.

(25)

De fælles tilgange fastsættes i en fælles erklæring fra Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen og Singapores vicepremierminister og formand for Monetary Authority of Singapore. Samtidig med at Kommissionen har foretaget en vurdering af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, med henblik på at vedtage nærværende afgørelse, har MAS vurderet, at EU-markedspladser er omfattet af retlige og tilsynsmæssige rammer, der kan sammenlignes med de retlige og tilsynsmæssige rammer under SFA, der finder anvendelse på markedspladser i Singapore. Efter denne vurdering undtager MAS EU-markedspladser, som er anmeldt af Kommissionen i overensstemmelse med § 7, stk. 6, i SFA, fra forpligtelsen til at lade sig registrere som anerkendte markedsoperatører. MAS kan foretage regelmæssige gennemgange af de retlige og tilsynsmæssige ordninger, der finder anvendelse på EU-markedspladser, og har til hensigt at give Kommissionens tjenestegrene passende forudgående underretning om sådanne gennemgange og mulighed for at fremsætte bemærkninger i tilfælde, hvor gennemgangen vil medføre ændringer i anvendelsesområdet for den undtagelse, der er indrømmet i henhold til § 7, stk. 6, i SFA. Nærværende afgørelse og de retsakter og bestemmelser, der vedtages af MAS på grundlag af disse retsakter, vil blive suppleret af samarbejdsordninger for at sikre effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsaktiviteter mellem de nationale kompetente myndigheder, der er ansvarlige for godkendelsen af og tilsynet med anerkendte EU-markedspladser, og MAS.

(26)

Kommissionen konkluderer derfor, at Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer sørger for et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af markedspladser, der i henhold til direktiv 2014/65/EU har tilladelse til at optage til handel eller handle med derivater, der er erklæret omfattet af et handelsmandat i Singapore på et ikke-eksklusivt grundlag.

(27)

Nærværende afgørelse fastlægger egnetheden af godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, der er godkendt i Singapore, således at finansielle og ikke-finansielle modparter, der er etableret i Unionen, kan opfylde handelsforpligtelsen, når de handler med derivater på en markedsplads i et tredjeland. Nærværende afgørelse berører derfor ikke i Unionen etablerede finansielle og ikke-finansielle modparters mulighed for at handle med derivater, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen, på markedspladser i tredjelande.

(28)

Nærværende afgørelse er baseret på de retligt bindende krav, der finder anvendelse på godkendte børser og anerkendte markedsoperatører i Singapore på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen vil fortsat overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige ordninger for anerkendte markedspladser, tredjelandsmyndigheders håndhævelse af sådanne ordninger, effektiviteten af det tilsynsmæssige samarbejde samt markedsudviklingen og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for vedtagelsen af nærværende afgørelse, er opfyldt.

(29)

Mindst hvert tredje år bør Kommissionen foretage en gennemgang af de forhold, som har dannet grundlag for vedtagelsen af nærværende afgørelse, herunder de retlige og tilsynsmæssige ordninger, der finder anvendelse i Singapore på markeder, der drives af godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, som er godkendt i Singapore. Sådanne regelmæssige gennemgange berører ikke Kommissionens beføjelse til at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis en relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den beslutning, der er truffet ved nærværende afgørelse. På grundlag af de resultater, der måtte fremgå af en regelmæssig eller særlig gennemgang, kan Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at ændre eller ophæve nærværende afgørelse, navnlig hvis udviklingen berører de betingelser, som danner grundlag for vedtagelsen heraf.

(30)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 28, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 600/2014 fastslås det hermed, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore sikrer, at de godkendte børser og anerkendte markedsoperatører, der er anført i bilaget til denne afgørelse, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav for markedspladser, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra a)-c), i forordning (EU) nr. 600/2014, og som følger af nævnte forordning, direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014, og at de er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i Singapore.

Artikel 2

Senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden og derefter mindst hvert tredje år efter hver foregående gennemgang i henhold til denne artikel bør Kommissionen foretage en gennemgang af de forhold, som har dannet grundlag for den i henhold til artikel 1 trufne beslutning.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).


BILAG

Godkendte børser, der er godkendt af Monetary Authority of Singapore, og som betragtes som ækvivalente med markedspladser, jf. direktiv 2014/65/EU:

1)

Asia Pacific Exchange Pte Ltd

2)

ICE Futures Singapore Pte Ltd

3)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

Anerkendte markedsoperatører, der er godkendt af Monetary Authority of Singapore, og som betragtes som ækvivalente med markedspladser, jf. direktiv 2014/65/EU:

1)

Cleartrade Exchange Pte Ltd

2)

Tradition Singapore Pte Ltd


Top