EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0536

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/536 af 29. marts 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU for så vidt angår listerne over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2315

OJ L 92, 1.4.2019, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/536/oj

1.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/536

af 29. marts 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU for så vidt angår listerne over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 107, stk. 4, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU (2) indeholder lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige regler anses for at svare til de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der anvendes i Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(2)

Kommissionen har foretaget yderligere vurderinger af de tilsyns- og reguleringsmæssige regler for kreditinstitutter i tredjelande og territorier. På baggrund af disse vurderinger har Kommissionen kunnet foretage en evaluering af ækvivalensen af disse regler med henblik på at vurdere behandlingen af de relevante kategorier af eksponeringer, der er nævnt i artikel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

Ækvivalensen er blevet fastslået ved en resultatbaseret analyse af tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler, ved hvilken deres evne til at opnå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler testes. Målene vedrører navnlig stabiliteten og integriteten af både det indenlandske og det globale finansielle system i dets helhed, effektiviteten og tilstrækkeligheden af beskyttelsen af investorer og andre forbrugere af finansielle tjenesteydelser, samarbejdet mellem forskellige aktører i det finansielle system, herunder regulerings- og tilsynsmyndigheder, tilsynets uafhængighed og effektivitet samt den effektive gennemførelse og håndhævelse af relevante internationalt vedtagne standarder. For at nå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler bør tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler leve op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for de relevante kategorier af finansielle institutioner.

(4)

Kommissionen har i forbindelse med vurderingerne taget hensyn til den relevante udvikling i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2358 (3) og taget hensyn til tilgængelige informationskilder, herunder vurderingen fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som anbefalede, at de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der gælder for kreditinstitutter i Argentina, bør anses for at svare til Unionens regelsæt for så vidt angår artikel 107, stk. 4, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 1, nr. 4), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(5)

Kommissionen har konkluderet, at Argentina har tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der lever op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der gælder for kreditinstitutter. Derfor bør de tilsyns- og reguleringsmæssige krav vedrørende kreditinstitutter i Argentina anses for som minimum at svare til dem, der anvendes i Unionen, for så vidt angår artikel 107, stk. 4, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 1, nr. 4), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6)

Gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU bør derfor ændres, således at Argentina opføres på de relevante lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at svare til Unionens ordning med henblik på behandling af eksponeringer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(7)

Listerne over tredjelande og territorier, for hvilke der anses at være ækvivalens med henblik på de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke udtømmende. Kommissionen vil med bistand af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fortsat løbende overvåge udviklingen i tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige regler med henblik på efter behov og mindst hvert femte år at ajourføre de i afgørelse 2014/908/EU fastsatte lister over tredjelande og territorier, navnlig i lyset af den konstante udvikling i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, i Unionen og på globalt plan, idet der tages hensyn til nye tilgængelige kilder til relevant information.

(8)

Den løbende gennemgang af de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder i de tredjelande og territorier, der er anført i bilagene til afgørelse 2014/908/EU, bør ikke berøre Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang vedrørende et bestemt tredjeland eller territorium på et hvilket som helst tidspunkt uden for den generelle gennemgang, hvis den relevante udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse, som er blevet tilkendt ved afgørelse 2014/908/EU. En sådan revurdering kan medføre, at anerkendelsen af ækvivalens trækkes tilbage.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende afgørelse.

2)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag II til nærværende afgørelse.

3)

Bilag V erstattes af teksten i bilag III til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU af 12. december 2014 om ækvivalensen af visse tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige krav med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 155).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2358 af 20. december 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU for så vidt angår listerne over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 348 af 21.12.2016, s. 75).


BILAG I

»BILAG I

Liste over tredjelande og territorier, jf. artikel 1 (kreditinstitutter)

1)

Argentina

2)

Australien

3)

Brasilien

4)

Canada

5)

Kina

6)

Færøerne

7)

Grønland

8)

Guernsey

9)

Hongkong

10)

Indien

11)

Isle of Man

12)

Japan

13)

Jersey

14)

Mexico

15)

Monaco

16)

New Zealand

17)

Saudi-Arabien

18)

Singapore

19)

Sydafrika

20)

Schweiz

21)

Tyrkiet

22)

USA

«

BILAG II

»BILAG IV

Liste over tredjelande og territorier, jf. artikel 4 (kreditinstitutter)

1)

Argentina

2)

Australien

3)

Brasilien

4)

Canada

5)

Kina

6)

Færøerne

7)

Grønland

8)

Guernsey

9)

Hongkong

10)

Indien

11)

Isle of Man

12)

Japan

13)

Jersey

14)

Mexico

15)

Monaco

16)

New Zealand

17)

Saudi-Arabien

18)

Singapore

19)

Sydafrika

20)

Schweiz

21)

Tyrkiet

22)

USA

«

BILAG III

»BILAG V

liste over tredjelande og territorier, jf. artikel 5 (kreditinstitutter og investeringsselskaber)

Kreditinstitutter:

1)

Argentina

2)

Australien

3)

Brasilien

4)

Canada

5)

Kina

6)

Færøerne

7)

Grønland

8)

Guernsey

9)

Hongkong

10)

Indien

11)

Isle of Man

12)

Japan

13)

Jersey

14)

Mexico

15)

Monaco

16)

New Zealand

17)

Saudi-Arabien

18)

Singapore

19)

Sydafrika

20)

Schweiz

21)

Tyrkiet

22)

USA

Investeringsselskaber:

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Kina

5)

Hongkong

6)

Indonesien

7)

Japan (begrænset til Type I Financial Instruments Business Operators)

8)

Mexico

9)

Sydkorea

10)

Saudi-Arabien

11)

Singapore

12)

Sydafrika

13)

USA

«

Top