EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0478

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/478 af 14. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår de kategorier af sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstederne (EØS-relevant tekst.)

C/2019/26

OJ L 82, 25.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/478/oj

25.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/478

af 14. januar 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår de kategorier af sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstederne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (1), særlig artikel 47, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 fastlægges rammen for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at verificere den korrekte anvendelse af EU-lovgivningen om fødevarer og foderstoffer. Denne ramme omfatter offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande.

(2)

Forordning (EU) 2017/625 kræver for visse kategorier af dyr og varer, at hver sending underkastes offentlig kontrol på udpegede grænsekontrolsteder for første ankomst til Unionen på grund af den risiko, som disse kategorier af dyr og varer udgør for folke- og dyresundheden.

(3)

Ud over de kategorier af sendinger, der allerede er opført i forordning (EU) 2017/625, bør fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (sammensatte produkter), samt hø og halm underkastes offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, da de også udgør en risiko for folke- og dyresundheden.

(4)

Forordning (EU) 2017/625 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Da forordning (EU) 2017/625 anvendes fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning anvendes fra samme dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 affattes således:

»b)

animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, hø og halm og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (»sammensatte produkter«)«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.


Top