EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0365

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/365 af 13. december 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurerne og formularerne for udveksling af oplysninger om sanktioner, foranstaltninger og efterforskning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7659

OJ L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/128


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/365

af 13. december 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurerne og formularerne for udveksling af oplysninger om sanktioner, foranstaltninger og efterforskning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 25, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) får fuldstændige og nøjagtige oplysninger om administrative og strafferetlige foranstaltninger, der er truffet, og strafferetlig efterforskning, der er iværksat, i forbindelse med overtrædelser af forordning (EU) 2015/2365, bør der fastlægges fælles procedurer og formularer for indgivelse af sådanne oplysninger.

(2)

For at undgå potentielle dobbeltregistreringer og kompetencekonflikter mellem flere indberettende myndigheder i en medlemsstat bør der udpeges et enkelt kontaktpunkt i hver medlemsstat med henblik på udveksling af oplysninger med ESMA.

(3)

Med henblik på at medtage meningsfyldte oplysninger i de årlige rapporter om sanktioner, foranstaltninger og efterforskning, som ESMA skal offentliggøre, bør det i de oplysninger, der indberettes af de kompetente myndigheder ved hjælp af særlige formularer klart angives, hvilke bestemmelser i forordning (EU) 2015/2365 der er blevet overtrådt.

(4)

Den kompetente myndighed bør give ESMA en kopi af beslutningen om at pålægge den administrative sanktion eller foranstaltning og en klar sammenfatning af de væsentligste elementer i beslutningen. For at begrænse indberetningsbyrden bør det, når en given administrativ sanktion eller foranstaltning allerede er blevet indberettet til ESMA i henhold til artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, dog blot kræves, at den kompetente myndighed giver en tydelig henvisning til den pågældende sanktion eller foranstaltning.

(5)

Nærværende forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(6)

I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA hverken foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele for de relevante kompetente myndigheder ved at indføre standardformularer og -procedurer, da dette ville være urimeligt i forhold til skemaernes og procedurernes anvendelsesområde og virkning, idet adressaterne for de gennemførelsesmæssige tekniske standarder er de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne og ikke markedsdeltagere.

(7)

ESMA har anmodet om en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kontaktpunkter

1.   Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udpeger et enkelt kontaktpunkt for modtagelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2015/2365, og for al kommunikation om spørgsmål vedrørende modtagelsen af sådanne oplysninger. Oplysninger om kontaktpunktet skal fremgå af ESMA's websted.

2.   De kompetente myndigheder i hver medlemsstat udpeger et enkelt kontaktpunkt for den pågældende medlemsstat for al kommunikation om tilvejebringelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2015/2365. De kompetente myndigheder underretter ESMA om disse kontaktpunkter.

Artikel 2

Årlig indberetning af aggregerede oplysninger

1.   De kontaktpunkter, der er udpeget af de kompetente myndigheder for hver medlemsstat, jf. artikel 1, stk. 2, skal give ESMA de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2365, ved anvendelse af formularen i bilag I til nærværende forordning. Der skal indsendes kopier af beslutninger om at pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger og sammenfatninger af sådanne beslutninger, medmindre sanktionen eller foranstaltningen allerede er blevet indberettet til ESMA i henhold til artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365. Kopier af beslutninger indsendes i form af vedhæftede filer i e-mails sammen med formularen.

2.   De kontaktpunkter, der er udpeget af de kompetente myndigheder for hver medlemsstat, jf. artikel 1, stk. 2, skal give ESMA de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2365, ved anvendelse af formularen i bilag II til nærværende forordning.

3.   De formularer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal omfatte en indberetningsperiode på ét kalenderår og skal, sammen med eventuelle vedhæftede filer, udfyldes elektronisk og indsendes via e-mail til ESMA's kontaktpunkt senest den 31. marts det følgende år.

Den første indsendelse af de formularer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, foretages i 2018 for kalenderårene 2016 og 2017.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet

BILAG II

Image 3 Tekst af billedet Image 4 Tekst af billedet

Top