EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0364

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/364 af 13. december 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering og udvidelse af registreringen af transaktionsregistre, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7657

OJ L 81, 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

22.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/125


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/364

af 13. december 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering og udvidelse af registreringen af transaktionsregistre, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 5, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et ensartet format for ansøgninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om registrering og udvidelse af registreringen af transaktionsregistre bør sikre, at alle nødvendige oplysninger i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/359 (2) indgives til og let kan identificeres af ESMA.

(2)

For at fremme identifikationen af de oplysninger, der indgives af transaktionsregistret, bør alle dokumenter, der indgår i en ansøgning, være forsynet med et unikt referencenummer.

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2019/359 skal et ansøgende transaktionsregister, hvis det finder, at et krav i delegeret forordning (EU) 2019/359 ikke finder anvendelse på det, tydeligt angive dette krav i sin ansøgning og gøre rede for, hvorfor et sådant krav ikke finder anvendelse. Sådanne krav og redegørelser bør være klart identificeret i ansøgningen om registrering eller udvidelse af registreringen.

(4)

Alle oplysninger, der indgives til ESMA i en ansøgning om registrering eller udvidelse af registreringen af et transaktionsregister, bør foreligge på et varigt medium som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (3), der muliggør opbevaring med henblik på fremtidig brug og reproduktion.

(5)

Nærværende forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4).

(6)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formatet for ansøgning om registrering eller udvidelse af registrering

1.   En ansøgning om registrering eller udvidelse af registrering skal indgives i det format, der er fastsat i bilaget.

2.   Transaktionsregistret skal tildele et unikt referencenummer til hvert enkelt dokument, det indgiver, og skal klart angive, hvilke specifikke krav i delegeret forordning (EU) 2019/359 dokumentet vedrører.

3.   I en ansøgning om registrering eller udvidelse af registrering skal det tydeligt angives, hvorfor der ikke er indgivet oplysninger vedrørende et bestemt krav.

4.   En ansøgning om registrering eller udvidelse af registrering indgives på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i direktiv 2009/65/EF.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/359 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af ansøgningen om registrering og udvidelse af registreringen som transaktionsregister (se side 45 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

FORMAT FOR EN ANSØGNING OM REGISTRERING ELLER UDVIDELSE AF REGISTRERING SOM TRANSAKTIONSREGISTER

GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsdato

 

Transaktionsregistrets selskabsnavn

 

Transaktionsregistrets registrerede adresse

 

Typer af værdipapirfinansieringstransaktioner, for hvilke transaktionsregistret ansøger om registrering

 

Navn på den person, der er ansvarlig for ansøgningen

 

Kontaktoplysninger for den person, der er ansvarlig for ansøgningen

 

Navnet på den person/de personer, der er ansvarlig(e) for transaktionsregistrets compliance eller er involveret i compliancevurderinger vedrørende transaktionsregistret

 

Kontaktoplysninger for den person/de personer, der er ansvarlig(e) for transaktionsregistrets compliance eller er involveret i compliancevurderinger vedrørende transaktionsregistret

 

Angivelse af eventuelt moderselskab eller eventuelle datterselskaber

 


DOKUMENTREFERENCER (1)

 

Artikel i delegeret forordning (EU) 2019/359

Dokumentets unikke referencenummer

Dokumentets titel

Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller angivelse af årsagen til, at oplysningerne ikke gives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Vedrørende alle oplysninger, der kræves i henhold til delegeret forordning (EU) 2019/359, med undtagelse af dennes artikel 1, litra a), c) og g).


Top