EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0461

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/461 af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/792

OJ L 80, 22.3.2019, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/461/oj

22.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 80/10


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/461

af 30. januar 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 6, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Transaktioner, handelsordrer eller adfærd, der som led i en penge- eller valutakurspolitik eller styring af den offentlige gæld gennemføres af en medlemsstat, medlemmerne af ESCB, et ministerium, en myndighed eller et SPV-selskab i én eller flere medlemsstater eller af en person, der handler på deres vegne, eller, hvis der er tale om en medlemsstat, som er en forbundsstat, en af dennes delstater, er i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014 undtaget fra samme forordnings anvendelsesområde.

(2)

En sådan undtagelse fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 kan i overensstemmelse nævnte forordnings artikel 6, stk. 5, udvides til visse offentlige organer og centralbanker i tredjelande.

(3)

Listen over tredjelandes centralbanker, som er fritaget, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 (2) bør ajourføres, herunder med henblik på i fornødent omfang at udvide undtagelsen i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014 til andre centralbanker og visse offentlige organer i tredjelande. Kommissionen overvåger og vurderer relevante lovgivnings- og reguleringsmæssige udviklingstendenser i tredjelande og kan til enhver tid tage undtagelserne op til fornyet overvejelse.

(4)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(5)

Udtrædelsesaftalen som indgået af forhandlerne indeholder ordninger med hensyn til anvendelse af EU-rettens bestemmelser på og i Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Hvis aftalen træder i kraft, finder forordning (EU) nr. 596/2014, herunder den undtagelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med aftalen og ophører med at finde anvendelse ved udgangen af denne periode.

(6)

Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil, hvis der ikke indføres særlige bestemmelser, medføre, at Bank of England og United Kingdom Debt Management Office ikke længere er omfattet af den eksisterende undtagelse, medmindre de er opført på listen over tredjelandes centralbanker og gældsforvaltningskontorer, der er undtaget.

(7)

I lyset af de oplysninger, der er modtaget fra Det Forenede Kongerige, har Kommissionen udarbejdet en rapport med en vurdering af den internationale behandling af Bank of England og United Kingdom Debt Management Office og forelagt den for Europa-Parlamentet og Rådet. Det konkluderedes i denne rapport (3), at det er hensigtsmæssigt at indrømme Det Forenede Kongeriges centralbank og gældsforvaltningskontor en undtagelse fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 596/2014, når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland. Derfor bør Bank of England og United Kingdom Debt Management Office opføres på listen over offentlige enheder, som er undtaget, jf. delegeret forordning (EU) 2016/522.

(8)

Myndighederne i Det Forenede Kongerige har givet forsikringer med hensyn til ESCB-medlemmernes status, rettigheder og forpligtelser, herunder at de har til hensigt at indrømme medlemmerne af ESCB og andre af Unionens og medlemsstaternes offentlige organer, der varetager penge- og valutapolitikken eller politikken for styring af den offentlige gæld, en undtagelse, der kan sammenlignes med den, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 596/2014.

(9)

Delegeret forordning (EU) 2016/522 bør derfor ændres.

(10)

Kommissionen overvåger fortsat regelmæssigt behandlingen af de centralbanker og offentlige organer, der er undtaget fra markedsmisbrugkravene, i listen i bilag I til delegeret forordning (EU) 2016/522. Listen kan opdateres alt efter udviklingen af de reguleringsmæssige rammer i disse tredjelande og under hensyntagen til eventuelle relevante nye informationskilder. En sådan revurdering kan medføre, at visse tredjelande slettes fra listen over undtagne enheder.

(11)

Denne forordning bør træde i kraft snarest muligt og finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 596/2014 ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til delegeret forordning (EU) 2016/522 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 596/2014 ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker i tredjelande, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (EUT L 88 af 5.4.2016, s. 1).

(3)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Undtagelse for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office i henhold til markedsmisbrugsforordningen (MAR) [COM(2019) 68].


BILAG

»BILAG I

1.

Australien:

Reserve Bank of Australia

Australian Office of Financial Management

2.

Brasilien:

Brasiliens centralbank (Banco Central do Brasil)

Brasiliens skattemyndigheder

3.

Canada:

Bank of Canada

Department of Finance Canada

4.

Kina:

People's Bank of China

5.

Hongkong SAR:

Hong Kong Monetary Authority

Hongkongs finansielle tjenester og finansministerium (Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong)

6.

Indien:

Reserve Bank of India

7.

Japan:

Bank of Japan

Finansministeriet i Japan

8.

Mexico:

Mexicos centralbank (Banco de México)

Mexicos ministerium for finans og offentlig kredit

9.

Singapore:

Monetary Authority of Singapore

10.

Sydkorea:

Bank of Korea

Koreas ministerium for strategi og finans

11.

Schweiz:

Schweiz' nationalbank

Eidgenössische Finanzverwaltung der Schweiz

12.

Tyrkiet:

Republikken Tyrkiets centralbank

Republikken Tyrkiets finansministerium

13.

Det Forenede Kongerige:

Bank of England

United Kingdom Debt Management Office

14.

USA:

Federal Reserve System

U.S. Department of the Treasury

«

Top