Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0456

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/456 af 20. marts 2019 om tilladelse til ændring af specifikationerne for den nye fødevare korianderfrøolie fra Coriandrum sativum i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2079

OJ L 79, 21.3.2019, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/456/oj

21.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/456

af 20. marts 2019

om tilladelse til ændring af specifikationerne for den nye fødevare korianderfrøolie fra Coriandrum sativum i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse og markedsføring af en ny fødevare i Unionen og om ajourføring af EU-listen.

(4)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (3) blev der ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/155/EU (4) givet tilladelse til markedsføring af korianderfrøolie fra Coriandrum sativum som en ny levnedsmiddelingrediens til anvendelse i kosttilskud.

(5)

Den 17. maj 2018 indgav virksomheden Ovalie Innovation (i det følgende benævnt »ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen om at ændre specifikationerne for korianderfrøolie fra Coriandrum sativum, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. Ansøgeren anmodede om en reduktion af det laveste forsæbningstal fra de nuværende 186 mg KOH/g til 179 mg KOH/g.

(6)

Ansøgeren begrunder sin ansøgning ved at anføre, at ændringen er nødvendig for at tage højde for den variation i forsæbningstallet, der sker i løbet af fremstillingsprocessen for korianderfrøolie, under raffineringen heraf med henblik på anvendelse i kosttilskud.

(7)

Kommissionen finder det unødvendigt, at lade Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udføre en sikkerhedsevaluering af den aktuelle ansøgning, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283, da den foreslåede reduktion af forsæbningstallet for korianderfrøolie er begrænset, samtidig med at den tilsvarende øgning af de uforsæbelige bestanddele, der kunne betragtes som relevant for sikkerheden ved den nye fødevare, fortsat ligger inden for de tilladte grænseværdier.

(8)

De foreslåede ændringer af forsæbningstallet for korianderfrøolie fra Coriandrum sativum ændrer ikke ved de sikkerhedsmæssige hensyn, der lå til grund for tilladelsen hertil. Specifikationerne for den nye fødevare »korianderfrøolie fra Coriandrum sativum« bør derfor ændres til det foreslåede forsæbningstal.

(9)

De oplysninger, der forelægges i ansøgningen, danner et tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at de foreslåede ændringer af specifikationerne for den nye fødevare »korianderfrøolie fra Coriandrum sativum« er i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283.

(10)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De oplysninger i EU-listen over godkendte nye fødevarer, som er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2015/2283 og foreligger i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470, og som vedrører den nye fødevare korianderfrøolie fra Coriandrum sativum, ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/155/EU af 19. marts 2014 om tilladelse til markedsføring af korianderfrøolie som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 85 af 21.3.2014, s. 13).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 affattes oplysningerne vedrørende »Korianderfrøolie fra Coriandrum sativum« i tabel 2 (Specifikationer) således:

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Korianderfrøolie fra Coriandrum sativum

Beskrivelse/definition:

Korianderfrøolie er en olie, som indeholder glycerider af fedtsyrer, og som er fremstillet af frø fra korianderplanten Coriandrum sativum L.

Svag gullig farve, uden smag

CAS-nr.: 8008-52-4

Fedtsyresammensætning:

 

Palmitinsyre (C16:0): 2-5 %

 

Stearinsyre (C18:0): < 1,5 %

 

Petroselinsyre (cis-C18:1(n-12)): 60-75 %

 

Oliesyre (cis-C18:1(n-9)): 8-15 %

 

Linolsyre (C18:2): 12-19 %

 

α-linolsyre (C18:3): < 1,0 %

 

Transfedtsyrer: ≤ 1,0 %

Renhed:

Brydningsindeks (20 °C): 1,466-1,474

Syretal: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidtal (PV): ≤ 5,0 meq/kg

Iodtal: 88-110 enheder

Forsæbningstal: 179-200 mg KOH/g

Uforsæbelige bestanddele: ≤ 15 g/kg«


Top