EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0446

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/446 af 19. marts 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1992

OJ L 77, 20.3.2019, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/446/oj

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/67


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/446

af 19. marts 2019

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Produkter, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres på EU-markedet som økologiske, hvis de er omfattet af en kontrolattest, der er udstedt af de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer i et godkendt tredjeland eller af en godkendt kontrolmyndighed eller et godkendt kontrolorgan. I overensstemmelse med aktion 12 i handlingsplanen for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union (2) har Kommissionen udviklet et system for elektronisk attestering for import af økologiske produkter som et modul, der er integreret i det elektroniske Traces-system (Trade Control and Expert System), som er oprettet ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF (3). For at systemet for elektronisk attestering skal fungere bedre, er det hensigtsmæssigt at anvende det kvalificerede elektroniske segl i Traces til påtegningen af kontrolattester i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (4).

(2)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(3)

Kommissionen har modtaget oplysninger fra Australien om, at de kompetente myndigheder har skiftet internetadresse. Endvidere har kontrolorganerne »Australian Certified Organic Pty. Ltd« og »NASAA Certified Organic (NCO)« ændret navne.

(4)

Ifølge oplysninger fra Chile anerkendes »ARGENCERT« ikke som et kontrolorgan af de chilenske myndigheder og bør derfor udgå af listen. Navnet »BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA« er blevet ændret.

(5)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(6)

»BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse.

(7)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CCPB Srl« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Benin, Elfenbenskysten og Togo, for produktkategori D til Vietnam og for produktkategori D og E til Seychellerne og Hong Kong.

(8)

Kommissionen har gennemført undersøgelser vedrørende mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med flere varepartier fra Kasakhstan, Moldova, Rusland, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater, der var blevet attesteret som værende økologiske af »Control Union Certifications«. »Control Union Certifications« gav ikke rettidige og entydige svar på de mange anmodninger om oplysninger fra Kommissionen. »Control Union Certifications« kunne desuden ikke godtgøre disse produkters sporbarhed og økologiske status. Desuden udstedte »Control Union Certifications« en kontrolattest for produkter, der tidligere er blevet nedjusteret til konventionelt produkt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat på grund af pesticidrester. Derfor har Kommissionen besluttet at trække sin godkendelse for »Control Union Certifications« tilbage, jf. artikel 12, stk. 2, første afsnit, litra c), d), og f), i forordning (EF) nr. 1235/2008 for alle produktkategorier for Kasakhstan, Moldova, Rusland, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater. Som følge deraf bør oplysninger vedrørende disse lande udgå af listen over godkendte kontrolorganer og -myndigheder i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 for »Control Union Certifications«.

(9)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori D til Kosovo.

(10)

Kommissionen har modtaget en anmodning fra »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« om ændring af dets adresse.

(11)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »IBD Certificações Ltda« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Colombia, Ecuador og Peru.

(12)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organización Internacional Agropecuaria« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Rusland og for produktkategori E til Argentina.

(13)

»Organska Kontrola« og »Quality Assurance International« har meddelt Kommissionen, at de har ændret adresse.

(14)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 (5) henviser fejlagtigt til »Letis S.A.« som et godkendt kontrolorgan for produktkategori B for Belize, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador. Denne fejl skal berigtiges.

(15)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 henviser også fejlagtigt til »Organic Control System« som et godkendt kontrolorgan for produktkategori E for Republikken Nordmakedonien. Denne fejl skal også berigtiges.

(16)

Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(17)

Fjernelsen af godkendelsen af »Letis S.A.« for produktkategori B for Belize, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador og fjernelsen af godkendelsen af »Organic Control System« for produktkategori E for Republikken Nordmakedonien bør gælde med tilbagevirkende kraft fra ikrafttrædelsesdatoen for gennemførelsesforordning (EU) 2019/39.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres og berigtiges således:

1)

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Den originale kontrolattest skal være en udskrevet kopi med en håndskrevet underskrift af den udfyldte elektroniske attest i Traces, eller som alternativ en kontrolattest underskrevet i Traces med et kvalificeret elektronisk segl, jf. artikel 3, nr. 27), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).«"

2)

Bilag III ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag IV ændres og berigtiges i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 7 og punkt 8 i bilag II anvendes fra den 31. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 9 af 11.1.2019, s. 106).


BILAG I

I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I teksten vedrørende Australien foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 4 ændres internetadressen til følgende: »http://www.agriculture.gov.au/«.

b)

I punkt 5 affattes rækkerne vedrørende kodenummer AU-BIO-001 og AU-BIO-004 således:

»AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au«

2)

I punkt 5 i teksten vedrørende Chile foretages følgende ændringer:

a)

Rækken vedrørende kodenummer CL-BIO-004 udgår.

b)

Rækken vedrørende kodenummer CL-BIO-010 erstattes af følgende:

»CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl«


BILAG II

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres og berigtiges således:

1)

I oplysningerne vedrørende »Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd« affattes punkt 1 således:

»1.

Adresse: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Tyrkiet«

2)

I punkt 3 i teksten vedrørende »CCPB Srl« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Elfenbenskysten

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

SC-BIO-102

Seychellerne

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

—«

3)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Control Union Certifications«, udgår følgende rækker:

»AE-BIO-149

De Forenede Arabiske Emirater

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kasakhstan

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusland

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Tyrkiet

x

x

x

x

x

4)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Ecocert SA« indsættes følgende række i rækkefølge efter kodenumrene:

»XK-BIO-154

Kosovo

x

—«

5)

Punkt 1 i teksten vedrørende »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« ændres således:

»1.

Adresse: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, De Forenede Stater«

6)

I punkt 3 i teksten vedrørende »IBD Certificações Ltda« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»CO-BIO-122

Colombia

x

x

EC-BIO-122

Ecuador

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—«

7)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Letis S.A« udgår krydset i kolonne B i rækkerne vedrørende Belize, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador.

8)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Organic Control System« udgår krydset i kolonne E i rækken vedrørende Republikken Nordmakedonien.

9)

Punkt 3 i teksten vedrørende »Organización Internacional Agropecuaria« ændres således:

a)

Følgende række indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»RU-BIO-110

Rusland

x

x

—«

b)

I rækken vedrørende Argentina sættes et kryds i kolonne E.

10)

I punkt 1 i teksten vedrørende »Organska Kontrola« ændres således:

»1.

Adresse: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina«

11)

I punkt 1 i teksten vedrørende »Quality Assurance International« ændres således:

»1.

Adresse: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, De Forenede Stater«.

Top