EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0443

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/443 af 13. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen (EØS-relevant tekst.)

C/2019/904

OJ L 77, 20.3.2019, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/59


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/443

af 13. februar 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 49, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 (2) fastsættes den obligatoriske kursspringsordning for aktier, depotbeviser og visse exchange traded funds (ETF'er). I henhold til delegeret forordning (EU) 2017/588 afstemmes de minimumskursspring, der gælder for aktier og depotbeviser, på grundlag af det gennemsnitlige antal daglige transaktioner på den mest likvide markedsplads i Unionen. Denne parameter er en god og simpel likviditetsindikator for langt de fleste af disse finansielle instrumenter. Den er imidlertid ikke egnet til aktier, der er optaget til handel eller handles i Unionen og et tredjeland samtidig, hvis den markedsplads, der har den største omsætning i disse aktier, er beliggende uden for Unionen. I dette tilfælde er der risiko for, at det obligatoriske kursspring, der alene fastlægges på grundlag af handelsvolumen i Unionen, kun vil blive baseret på en lille del af de samlede handelsvolumener. Det er derfor vigtigt, at de kompetente myndigheder kan justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i sådanne aktier for at afspejle disse aktiers samlede likviditetsprofil. For at lette begrænsningerne vedrørende datatilgængelighed fra tredjelandsmarkedspladser og give mulighed for at anvende andre offentlige data er det også vigtigt at give de kompetente myndigheder tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til den metode, der anvendes til at tage hensyn til den likviditet, der er til rådighed på disse tredjelandsmarkedspladser.

(2)

Det obligatoriske kursspring blev indført for at harmonisere prisforhøjelser på markedspladser i Unionen og for at bevare markedsdybden, likviditeten og en velfungerende handel med aktier i Unionen. For at nå disse mål er det vigtigt, at oplysninger om det gennemsnitlige antal daglige transaktioner, der anvendes til fastlæggelse af kursspring, som finder anvendelse på en aktie, er tilgængelige for alle markedspladser, der tilbyder handel med denne aktie samtidig, og at disse markedspladser begynder at anvende eventuelle justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner på samme dag. Med henblik herpå bør alle kompetente myndigheder, der fører tilsyn med markedspladser, hvor denne aktie handles, underrettes om eventuelle justeringer af det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i den pågældende aktie forud for offentliggørelsen af disse justeringer, og markedspladser bør gives tilstrækkelig tid til at indarbejde disse justeringer i deres systemer.

(3)

For at sikre retssikkerheden og forudsigeligheden af den obligatoriske kursspringsordning er det vigtigt, at alle markedspladser anvender kursspring baseret på det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner, der afspejler den samlede likviditet, samtidig.

(4)

Delegeret forordning (EU) 2017/588 bør derfor ændres.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2017/588 tilføjes følgende som stk. 8, 9 og 10:

»8.   Den kompetente myndighed for en bestemt aktie kan efter proceduren i stk. 1-7 justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner, der er beregnet eller skønnet af den kompetente myndighed for denne aktie, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende i et tredjeland

b)

hvis dette gennemsnitlige antal daglige transaktioner er blevet beregnet og offentliggjort i overensstemmelse med proceduren i stk. 1-4, er det lig med eller større end én.

Ved justeringen af det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie tager den kompetente myndighed hensyn til de transaktioner, der er gennemført på den tredjelandsmarkedsplads, der har den største omsætning i handel med denne aktie.

9.   Den kompetente myndighed, der justerede det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie i henhold til stk. 8, sikrer, at det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner offentliggøres. Forud for denne offentliggørelse meddeler den kompetente myndighed de kompetente myndigheder for de andre markedspladser i Unionen, hvor denne aktie handles, det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner i denne aktie.

10.   Markedspladser anvender kursspringene for det likviditetsbånd, der svarer til det justerede gennemsnitlige antal daglige transaktioner, fra anden kalenderdag efter dets offentliggørelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 411).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top