EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0442

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/442 af 12. december 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8390

OJ L 77, 20.3.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/442/oj

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/56


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/442

af 12. december 2018

om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 4, stk. 6, artikel 14, stk. 7, artikel 22, stk. 4, og artikel 23, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 (2) indføres der gennemsigtighedskrav for markedspladser og systematiske internalisatorer med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter. I delegeret forordning (EU) 2017/587 præciseres det navnlig, at de priser, der stilles af systematiske internalisatorer, skal afspejle de gældende markedsvilkår, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014, hvis disse priser på offentliggørelsestidspunktet ligger tæt på prisstillelser af lignende størrelser for det samme finansielle instrument på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet. Systematiske internalisatorer kan derfor stille priser, som ikke er omfattet af den minimumsprisforhøjelse (»tick size«), som markedspladser skal anvende.

(2)

Systematiske internalisatorers evne til at stille priser ved brug af prisforhøjelser, som er mindre end dem, der er til rådighed for markedspladser, kan føre til marginalt bedre priser for investorer. Disse prisstillelser undergraver dog den samlede kvalitet af den likviditet, der er til rådighed, effektiv værdiansættelse og prisfastsættelse for finansielle instrumenter og de lige vilkår for markedspladser og systematiske internalisatorer. Dette er mest relevant for aktier og depotbeviser, som er omfattet af en bredere vifte af kursspring end andre finansielle instrumenter.

(3)

For at sikre effektiv prisdannelse, den samlede kvalitet af den likviditet, der er til rådighed, og effektiv værdiansættelse af aktier og depotbeviser bør de priser, som systematiske internalisatorer stiller for disse instrumenter kun anses for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis disse priser er omfattet minimumsprisstigninger svarende til de kursspring, der finder anvendelse på de priser, som markedspladser offentliggør.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 (3) fjernes værdipapirfinansieringstransaktioner fra anvendelsesområdet for de gennemsigtighedsbestemmelser, der gælder for markedspladser og systematiske internalisatorer. Derfor er det nødvendig at fjerne henvisningerne til værdipapirfinansieringstransaktioner fra delegeret forordning (EU) 2017/587.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2017/587 bør derfor ændres.

(6)

En række bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2017/587 afviger fra det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som nævnte forordning er baseret på (4). Disse afvigelser bør korrigeres i det omfang, de svarer til fejl, som påvirker bestemmelsernes substans.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(8)

I overensstemmelse med artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5) har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/587

I delegeret forordning (EU) 2017/587 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, litra h), udgår.

2)

Artikel 6, litra h), udgår.

3)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Priser, der afspejler de gældende markedsvilkår

(Artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014)

De priser, der offentliggøres af en systematisk internalisator, anses for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis de med hensyn til pris på offentliggørelsestidspunktet ligger tæt på prisstillelser af lignende størrelser for det samme finansielle instrument på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet som fastsat i henhold til artikel 4 for det pågældende finansielle instrument.

De priser, der offentliggøres af en systematisk internalisator med hensyn til aktier og depotbeviser, anses dog kun for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis disse priser opfylder de i stk. 1 i denne artikel omhandlede krav og tager højde for minimumsprisforhøjelser svarende til de kursspring, der er omhandlet i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 (*1).

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 411).«"

Artikel 2

Berigtigelser af delegeret forordning (EU) 2017/587

I delegeret forordning (EU) 2017/587 foretages følgende berigtigelser:

1)

Artikel 2, litra b), affattes således:

»b)

Transaktionen indgår i en porteføljehandel, som omfatter mindst fem forskellige aktier.«

2)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   De i stk. 1 omhandlede gennemsigtighedskrav finder også anvendelse på »bindende interessemarkeringer« som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 33), i forordning (EU) nr. 600/2014 og i henhold til artikel 3 i nævnte forordning.«

3)

Artikel 11, stk. 4 og 5, affattes således:

»4.   Før en aktie, et depotbevis, en ETF, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument handles for første gang på en markedsplads i Unionen, skal den kompetente myndighed give et skøn over den gennemsnitlige værdi af transaktionerne for det pågældende finansielle instrument, under hensyntagen til det pågældende finansielle instruments tidligere handelshistorik og handelshistorikken for andre finansielle instrumenter, der anses for at have lignende kendetegn, og sikre, at skønnet offentliggøres.

5.   Det i stk. 4 omhandlede skøn over den gennemsnitlige værdi af transaktionerne anvendes til at bestemme den normale markedsstørrelse for en aktie, et depotbevis, en ETF, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument i løbet af en periode på seks uger efter den dato, hvor aktien, depotbeviset, ETF'en, certifikatet eller et andet lignende finansielt instrument for første gang blev optaget til handel eller for første gang blev handlet på en markedsplads.«

4)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

»2.   De kompetente myndigheder, markedsoperatørerne og investeringsselskaberne, herunder investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal anvende de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1 fra den 1. april i det år, hvor oplysningerne offentliggøres.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 387).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1).

(4)  Final Report »Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR« of 28 September 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top