EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0418

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/418 af 13. marts 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 (meddelt under nummer C(2019) 1851) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1851

OJ L 73, 15.3.2019, p. 188–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/418/oj

15.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/188


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/418

af 13. marts 2019

om ændring af afgørelse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219

(meddelt under nummer C(2019) 1851)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke. Der skal fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(2)

I Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1214 (2), (EU) 2017/1215 (3), (EU) 2017/1216 (4), (EU) 2017/1217 (5), (EU) 2017/1218 (6) og (EU) 2017/1219 (7) fastsættes kriterier og dertil hørende krav til vurdering og verifikation for henholdsvis håndopvaskemidler, maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug, maskinopvaskemidler, rengøringsmidler til hårde overflader, tekstilvaskemidler og tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug.

(3)

Flere nationale kompetente organer, som er ansvarlige for tildeling af EU-miljømærket, har underrettet Kommissionen om vanskeligheder ved at opfylde visse af de kriterier, der er fastsat i afgørelserne. Ifølge kriterierne skal navnlig stoffer, der er til stede som urenheder i visse ingredienser (f.eks. fosfater), udelukkes fra det endelige vaskemiddel, uanset deres koncentration, men det er p.t. ikke teknisk muligt at fjerne disse urenheder.

(4)

De i betragtning 2 nævnte afgørelser ophævede og erstattede Kommissionens tidligere afgørelser på samme område. I henhold til de tidligere afgørelser skulle urenheder og biprodukter kun opfylde kriterierne, hvis de var til stede i koncentrationer på mindst 0,010 vægtprocent af den endelige formulering. Kommissionen har foretaget en vurdering og har konkluderet, at der i tråd med de tidligere afgørelser bør fastsættes en minimumskoncentrationstærskel på 0,010 vægtprocent af den endelige formulering for både biprodukter og urenheder fra råmaterialer med henblik på opfyldelse af de enkelte kriterier i de afgørelser, der er nævnt i betragtning 2.

(5)

Afgørelse (EU) 2017/1217 ophævede og erstattede Kommissionens afgørelse 2011/383/EU (8) for produktgruppen »universal- og sanitetsrengøringsmidler«. I afgørelse (EU) 2017/1217 blev der fastsat en overgangsperiode på 18 måneder, så producenter af produkter, som er blevet tildelt EU-miljømærket på baggrund af afgørelse 2011/383/EU, ville have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter, så de overholder de reviderede kriterier i afgørelse (EU) 2017/1217. Denne overgangsperiode udløb den 26. december 2018. Flere nationale kompetente organer har underrettet Kommissionen om nødvendigheden af at forlænge denne overgangsperiode med seks måneder på grund af den store mængde ansøgninger om fornyelse af aftaler om tildeling af EU-miljømærket. Kommissionen har foretaget en vurdering, som bekræfter nødvendigheden af undtagelsesvist at forlænge overgangsperioden med seks måneder.

(6)

Afgørelse (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 indeholder begge en undtagelse, der er indrømmet i henhold til artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. 66/2010 for ε-phthalimid-peroxy-hexansyre (PAP), der er klassificeret som værende farligt for vandmiljøet: akut, kategori 1 (H400), eller som værende farligt for vandmiljøet: kronisk kategori 3 (H412), op til en maksimal koncentration på 0,6 g/kg vasketøj. Disse undtagelser blev indrømmet, fordi det blev anerkendt, at PAP har en væsentlig funktion som blegemiddel i de vaskemidler, der er omfattet af nævnte afgørelser, og fordi det i høj grad bliver nedbrudt under vaskeprocessen.

(7)

Under vaskeprocessen bliver PAP nedbrudt til ε-phthalimid-hexansyre (PAC). Dette stof er uden peroxider, let bionedbrydeligt og ikke farligt for miljøet. Eftersom PAP hurtigt nedbrydes til PAC og aldrig når det udledte vand, er det mere hensigtsmæssigt at anvende nedbrydningsfaktorerne for PAC på PAP ved beregning af produktets kritiske fortyndingsvolumen. En lignende tilgang er allerede brugt i afgørelse (EU) 2017/1219, hvor der anvendes særskilte regler for beregning af det kritiske fortyndingsvolumen for stoffet hydrogenperoxid, som under vaskeprocessen nedbrydes til pereddikesyre. Afgørelse (EU) 2017/1219 bør derfor ændres, så der anvendes særskilte regler for beregning af det kritiske fortyndingsvolumen for PAP ved at anvende værdier for nedbrydeligheden for PAC.

(8)

PAP anvendes primært som blegemiddel i tekstilvaskemidler med flere komponenter til professionel brug, ikke i husholdningsvaskemidler. Den nuværende undtagelse for PAP i afgørelse (EU) 2017/1218 er derfor unødvendig og bør fjernes.

(9)

Af hensyn til klarheden bør tabel 3 i bilaget til afgørelse (EU) 2017/1218 ændres, så der tilføjes en kolonne, som viser klassificeringen af stoffet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(10)

Afgørelse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilaget til afgørelse (EU) 2017/1214, i afsnittet »Vurdering og verifikation«, litra b) (Målegrænser), tabel 1, affattes den med en asterisk (*) markerede note således:

»(*)

Ved »ingen øvre grænse« forstås: alle indholdsstoffer, uanset koncentration (analytisk detektionsgrænse), med undtagelse af biprodukter og urenheder fra råmaterialer, som kan være til stede i en koncentration på op til 0,010 % vægtprocent af den endelige formulering.«

Artikel 2

I bilaget til afgørelse (EU) 2017/1215, i afsnittet »Vurdering og verifikation«, litra b) (Målegrænser), tabel 1, affattes den med en asterisk (*) markerede note således:

»(*)

Ved »ingen øvre grænse« forstås: alle indholdsstoffer, uanset koncentration (analytisk detektionsgrænse), med undtagelse af biprodukter og urenheder fra råmaterialer, som kan være til stede i en koncentration på op til 0,010 % vægtprocent af den endelige formulering.«

Artikel 3

I bilaget til afgørelse (EU) 2017/1216, i afsnittet »Vurdering og verifikation«, litra b) (Målegrænser), tabel 1, affattes den med en asterisk (*) markerede note således:

»(*)

Ved »ingen øvre grænse« forstås: alle indholdsstoffer, uanset koncentration (analytisk detektionsgrænse), med undtagelse af biprodukter og urenheder fra råmaterialer, som kan være til stede i en koncentration på op til 0,010 % vægtprocent af den endelige formulering.«

Artikel 4

I afgørelse (EU) 2017/1217 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 7, stk. 3, affattes således:

»3.   EU-miljømærker, der er tildelt i overensstemmelse med kriterierne i afgørelse 2011/383/EU, kan anvendes frem til den 30. juni 2019.«

b)

I bilaget, i afsnittet »Vurdering og verifikation«, litra b) (Målegrænser), tabel 1, affattes den med en asterisk (*) markerede note således:

»(*)

Ved »ingen øvre grænse« forstås: alle indholdsstoffer, uanset koncentration (analytisk detektionsgrænse), med undtagelse af biprodukter og urenheder fra råmaterialer, som kan være til stede i en koncentration på op til 0,010 % vægtprocent af den endelige formulering.«

Artikel 5

Bilaget til afgørelse (EU) 2017/1218 ændres således:

a)

I afsnittet »Vurdering og verifikation«, litra b) (Målegrænser), tabel 1, affattes den med en asterisk (*) markerede note således:

»(*)

Ved »ingen øvre grænse« forstås: alle indholdsstoffer, uanset koncentration (analytisk detektionsgrænse), med undtagelse af biprodukter og urenheder fra råmaterialer, som kan være til stede i en koncentration på op til 0,010 % vægtprocent af den endelige formulering«.

b)

Under kriterium 5 (Stoffer, hvis anvendelse er udelukket eller begrænset), litra b), nr. ii), erstattes tabel 3 (Undtagne stoffer) af den tabel, der er fastsat i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 6

Bilaget til afgørelse (EU) 2017/1219 ændres således:

a)

Under kriterium 1 (Toksicitet for organismer, der lever i vand) affattes det sidste afsnit således:

»På grund af visse stoffers nedbrydning i vaskeprocessen gælder der andre regler for følgende:

hydrogenperoxid (H2O2) — indgår ikke i CDV-beregningen

pereddikesyre — skal medtages i beregningen som »eddikesyre«

ε-phthalimid-peroxy-hexansyre (PAP) — skal medtages i beregningen som ε-phthalimid-hexansyre (PAC).

De værdier, der skal anvendes til beregning af CDV[ kronisk ] for ε-phthalimid-hexansyre (PAC), skal være følgende:

 

DF(i) = 0,05

 

TF kronisk(i) = 0,256 mg/l

 

Aerobt = R

 

Anaerobt = O«

b)

I afsnittet »Vurdering og verifikation«, litra b) (Målegrænser), tabel 1, affattes den med en asterisk (*) markerede note således:

»(*)

Ved »ingen øvre grænse« forstås: alle indholdsstoffer, uanset koncentration (analytisk detektionsgrænse), med undtagelse af biprodukter og urenheder fra råmaterialer, som kan være til stede i en koncentration på op til 0,010 % vægtprocent af den endelige formulering.«

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1214 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til håndopvaskemidler (EUT L 180 af 12.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1215 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug (EUT L 180 af 12.7.2017, s. 16).

(4)  Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1216 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (EUT L 180 af 12.7.2017, s. 31).

(5)  Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1217 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader (EUT L 180 af 12.7.2017, s. 45).

(6)  Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1218 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til tekstilvaskemidler (EUT L 180 af 12.7.2017, s. 63).

(7)  Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1219 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug (EUT L 180 af 12.7.2017, s. 79).

(8)  Kommissionens afgørelse 2011/383/EU af 28. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler (EUT L 169 af 29.6.2011, s. 52).


BILAG

Stof

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresætning

Overfladeaktive stoffer

Farlig for vandmiljøet — akut fare, farekategori 1

H400: Meget giftig for vandlevende organismer

Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 3

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Subtilisin

Farlig for vandmiljøet — akut fare, farekategori 1

H400: Meget giftig for vandlevende organismer

Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 2

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Enzymer (1)

Hudsensibilisering, farekategori 1, 1A, 1B

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

Sensibilisering ved indånding, farekategori 1, 1A, 1B

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

NTA som urenhed i MGDA og GLDA (2)

Carcinogenicitet, farekategori 2

H351: Mistænkt for at fremkalde kræft


(1)  

(*2)

Herunder stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne.

(2)  

(*3)

I koncentrationer, der er lavere end 0,2 % i råmaterialet, forudsat at den samlede koncentration i det endelige produkt er lavere end 0,10 %.

Top