EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0412

Kommissionens forordning (EU) 2019/412 af 14. marts 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 12 og 23 og IFRS 3 og 11 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1921

OJ L 73, 15.3.2019, p. 93–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/412/oj

15.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/93


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/412

af 14. marts 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 12 og 23 og IFRS 3 og 11

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 12. december 2017 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2015-2017 Cycle, i det følgende benævnt »de årlige forbedringer«, inden for rammerne af sin årlige forbedringsproces, som tager sigte på at strømline og præcisere standarderne. Formålet med de årlige forbedringer er at håndtere ikke presserende, men nødvendige emner, der er blevet drøftet af IASB i projektperioden, inden for områder, hvor der er uoverensstemmelser med hensyn til de internationale regnskabsstandarder (IFRS), eller hvor det er nødvendigt at præcisere ordlyden.

(3)

Efter høringerne af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne af den internationale regnskabsstandard (IAS) 12 Indkomstskatter, IAS 23 Låneomkostninger, International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Virksomhedssammenslutninger og IFRS 11 Fælles ordninger opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

a)

Den internationale regnskabsstandard (IAS) 12 Indkomstskatter ændres som anført i bilaget til denne forordning.

b)

IAS 23 Låneomkostninger ændres som anført i bilaget til denne forordning.

c)

International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Virksomhedssammenslutninger ændres som anført i bilaget til denne forordning.

d)

IFRS 11 Fælles ordninger ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS® for perioden 2015-2017

Ændringer af

IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger

Afsnit 42A og 64O tilføjes.

Yderligere vejledning om anvendelse af overtagelsesmetoden på bestemte typer virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger, der gennemføres i flere faser

42A

Hvis en part i en fælles ordning (som defineret i IFRS 11 Fælles ordninger) opnår bestemmende indflydelse på en virksomhed, der er et driftsfællesskab (som defineret i IFRS 11), og havde rettigheder til aktiver og forpligtelser med hensyn til passiverne vedrørende driftsfællesskabet, umiddelbart før overtagelsestidspunktet, er transaktionen en virksomhedssammenslutning, der gennemføres i flere faser. Den overtagende virksomhed anvender derfor kravene for en virksomhedssammenslutning, der gennemføres i flere faser, herunder fornyet måling af tidligere erhvervede kapitalandele i driftsfællesskabet på den måde, der er beskrevet i afsnit 42. Når dette gøres, skal den overtagende virksomhed foretage en fornyet måling af tidligere erhvervede kapitalandele i driftsfællesskabet.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSDATO OG OVERGANG

Ikrafttrædelsestidspunkt

64O

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2015-2017, som blev udstedt i december 2017, vedrørte tilføjelse af afsnit 42A. En virksomhed skal anvende disse ændringer fremadrettet på virksomhedssammenslutninger, hvor overtagelsestidspunktet er samtidigt med eller efter begyndelsen af det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer tidligere, skal den oplyse herom.

Ændringer af

IFRS 11 Fælles ordninger

Afsnit B33CA og C1AB tilføjes.

Regnskabsmæssig behandling af erhvervelse af kapitalandele i driftsfællesskaber

B33CA

En part, der deltager i, men som ikke har fælles bestemmende indflydelse i et driftsfællesskab, kan opnå fælles bestemmende indflydelse i driftsfællesskabet, hvis aktiviteterne i driftsfællesskabet udgør en virksomhed som defineret i IFRS 3. I sådanne tilfælde foretages der ikke en fornyet måling af tidligere erhvervede kapitalandele i driftsfællesskabet

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

C1AB

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2015-2017, som blev udstedt i december 2017, vedrørte tilføjelse af afsnit B33CA. En virksomhed skal anvende disse ændringer fremadrettet på transaktioner, hvor den opnår fælles bestemmende indflydelse samtidigt med eller efter begyndelsen af det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer tidligere, skal den oplyse herom.

Ændringer af

IAS 12 Indkomstskatter

Afsnit 57A og 98I tilføjes, overskriften til eksemplet efter afsnit 52B ændres, og afsnit 52B udgår.

MÅLING

52B

[Udgår]

Eksempel til illustration af afsnit 52A og 57A

INDREGNING AF AKTUEL OG UDSKUDT SKAT

57 A

En virksomhed skal indregne de skattemæssige konsekvenser af udbytte som defineret i IFRS 9, når den indregner en forpligtelse til at betale udbytte. De skattemæssige konsekvenser af udbytte er knyttet mere direkte til tidligere transaktioner eller begivenheder, som genererede overskud til udlodning, end til udlodninger til ejere. Derfor skal en virksomhed indregne de skattemæssige konsekvenser af udbytte i resultatet, anden totalindkomst eller egenkapitalen, afhængigt af hvor virksomheden oprindeligt havde indregnet disse tidligere transaktioner eller begivenheder.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

98I

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2015-2017, som blev udstedt i december 2017, vedrørte tilføjelse af afsnit 57A og ophævelse af afsnit 52B. Virksomheder skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2019 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer tidligere, skal den oplyse herom. Når en virksomhed første gang anvender disse ændringer, skal den anvende dem på de skattemæssige konsekvenser af udbytte indregnet på eller efter begyndelsen af den tidligst sammenlignelige periode.

Ændringer af

IAS 23 Låneomkostninger

Afsnit 14 ændres, og afsnit 28A og 29D tilføjes.

INDREGNING

Aktiveringsberettigede låneomkostninger

14.

I det omfang en virksomhed låner midler generelt og anvender dem med henblik på at anskaffe et kvalificerende aktiv, skal virksomheden opgøre de aktiveringsberettigede låneomkostninger ved anvendelse af en aktiveringssats på dette aktivs omkostninger. Aktiveringssatsen skal være det vejede gennemsnit af de låneomkostninger, som vedrører virksomhedens udestående lån i regnskabsåret. En virksomhed skal imidlertid fra denne beregning udelukke låneomkostninger, som er opstået særligt med henblik på anskaffelse af et kvalificerende aktiv, indtil alle væsentlige aktiviteter, som er nødvendige for at forberede dette aktiv til dets tilsigtede anvendelse eller salg, er færdiggjort. Låneomkostninger, som en virksomhed aktiverer i et regnskabsår, må ikke overstige låneomkostninger afholdt i det samme regnskabsår.

OVERGANGSBESTEMMELSER

28 A

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2015-2017, som blev udstedt i december 2017, medførte ændring af afsnit 14. En virksomhed anvender disse ændringer på de låneomkostninger, der er opstået på eller efter begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden anvender disse ændringer for første gang.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

29D

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2015-2017, som blev udstedt i december 2017, medførte ændring af afsnit 14 og tilføjelse af afsnit 28A. Virksomheder skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2019 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer tidligere, skal den oplyse herom.

Top