Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0404

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/404 af 12. marts 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 1833) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1833

OJ L 72, 14.3.2019, p. 50–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/404/oj

14.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/404

af 12. marts 2019

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2019) 1833)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til de ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, der bør afspejles heri. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/315 (5) som følge af forekomster af afrikansk svinepest i Belgien, Bulgarien og Rumænien.

(2)

Risikoen for spredning af afrikansk svinepest blandt vildtlevende dyr hænger sammen med den naturlige langsomme spredning af sygdommen blandt populationer af vildtlevende svin og med menneskelig aktivitet, således som det fremgår af den nylige epidemiologiske udvikling i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i den videnskabelige udtalelse fra Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd, som blev offentliggjort den 14. juli 2015, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 8. november 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i Den Europæiske Union, som blev offentliggjort den 29. november 2018 (6).

(3)

De EU-minimumsforanstaltninger, der skal træffes til bekæmpelse af afrikansk svinepest, er fastsat ved Rådets direktiv 2002/60/EF (7). Navnlig skal der i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettes en beskyttelses- og overvågningszone, så snart afrikansk svinepest er blevet officielt bekræftet hos svin på en bedrift, og de foranstaltninger, der skal træffes i beskyttelses- og overvågningszonerne for at forhindre spredning af sygdommen, er fastsat ved direktivets artikel 10 og 11. Endvidere er de foranstaltninger, der skal træffes, så snart der bekræftes afrikansk svinepest hos vildtlevende svin, fastsat i artikel 15 i direktiv 2002/60/EF; blandt andet skal svinebedrifterne i det afgrænsede inficerede område sættes under officielt tilsyn. Nylig erfaring har vist, at foranstaltningerne i direktiv 2002/60/EF er effektive med hensyn til at bekæmpe spredning af sygdommen, navnlig foranstaltningerne med henblik på rengøring og desinfektion af inficerede bedrifter og foranstaltningerne vedrørende udryddelse af sygdommen blandt en population af vildtlevende svin.

(4)

Under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der anvendes i medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF, navnlig artikel 10, stk. 4, litra b), artikel 10, stk. 5, og artikel 15, og i overensstemmelse med de risikobegrænsende foranstaltninger for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr, bør visse områder i Alytaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės og Telšių amter i Litauen, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, nu opføres i del II i nævnte bilag i betragtning af udløbet af perioden på tre måneder efter den afsluttende rengøring og desinfektion af de inficerede bedrifter. Da de områder, hvor den epidemiologiske situation fortsat udvikler sig og er meget dynamisk, er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør der altid tages særligt hensyn til virkningen på de omkringliggende områder, når der foretages ændringer med hensyn til områder opført i nævnte del.

(5)

Under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der anvendes i Tjekkiet i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF, navnlig artikel 15, og i overensstemmelse med de risikobegrænsende foranstaltninger for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr, bør desuden visse områder i Tjekkiet, der på nuværende tidspunkt er opført i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, nu udgå af listen i nævnte bilag i betragtning af den positive epidemiologiske situation i den pågældende medlemsstat

(6)

I februar 2019 har der været yderligere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Ungarn og Polen, der også skal være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(7)

Der blev i februar 2019 konstateret nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Heves og Borsod-Abaúj-Zemplén amter i Ungarn i umiddelbar nærhed af områder opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Ungarn, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(8)

Der blev i februar 2019 konstateret nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i miński amt i Polen i umiddelbar nærhed af et område opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(9)

I februar 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i regionen Dobrich i Bulgarien i et område i umiddelbar nærhed af områder opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Bulgarien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(10)

For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Litauens, Ungarns, Polens og Bulgariens vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/315 af 21. februar 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 51 af 22.2.2019, s. 53).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163, EFSA Journal 2017;15(3):4732, EFSA Journal 2017;15(11):5068, og EFSA Journal (2018);16(11):5494.

(7)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU affattes således:

»BILAG

DEL I

1.   Belgien

Følgende områder i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France

Rue Mersinhat

N818

N83: Le Buisson des Cailles

Rue des Sources

Rue Antoine

Rue de la Cure

Rue du Breux

Rue Blondiau

Nouvelle Chiyue

Rue de Martué

Rue du Chêne

Rue des Aubépines

N85: Rue des Iles, N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants jusque son intersection avec la Rue de la Motte, Rue de la Motte

Rue de Neufchâteau

Rue des Bruyères jusque son intersection avec la Rue de la Gaume (N801)

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la Rue de l'Accord

Rue du Fet

N40: Route d'Arlon, Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle

Rue du Tombois

Rue Du Pierroy

Rue Saint-Orban

Rue Saint-Aubain

Rue des Cottages

Rue de Relune

Rue de Rulune

Route de l'Ermitage

N87: Route de Habay

Chemin des Ecoliers

Le Routy

Rue Burgknapp

Rue de la Halte

Rue du Centre

Rue de l'Eglise

Rue du Marquisat

Rue de la Carrière

Rue de la Lorraine

Rue du Beynert

Millewée

Rue du Tram

Millewée

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg

Frontière avec la France

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy

La N871 jusque son intersection avec la N88

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411

La E25-E411 jusque son intersection avec la N894

La N894 jusque son intersection avec la N801

La N801 jusque son intersection avec la N891

La N83 jusque son intersection avec la N85

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France

2.   Bulgarien

Følgende områder i Bulgarien:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza

whole municipality of Tutrakan

whithin municipality of Dulovo:

Boil

Vokil

Grancharovo

Doletz

Oven

Okorsh

Oreshene

Paisievo

Pravda

Prohlada

Ruyno

Sekulovo

Skala

Yarebitsa

within municipality of Sitovo:

Bosna

Garvan

Irnik

Iskra

Nova Popina

Polyana

Popina

Sitovo

Yastrebna

within municipality of Silistra:

Vetren

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik

whole municipality of General Toshevo

whole municipality of Dobrich

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka)

within municipality of Krushari:

Severnyak

Abrit

Dobrin

Alexandria

Polkovnik Dyakovo

Poruchik Kardzhievo

Zagortzi

Zementsi

Koriten

Krushari

Bistretz

Efreytor Bakalovo

Telerig

Lozenetz

Krushari

Severnyak

Severtsi

within municipality of Kavarna:

Krupen

Belgun

Bilo

Septemvriytsi

Travnik

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo

Brashlen

Golyamo vranovo

Malko vranovo

Ryahovo

Slivo pole

Borisovo

within municipality of Ruse:

Sandrovo

Prosena

Nikolovo

Marten

Dolno Ablanovo

Ruse

Chervena voda

Basarbovo

within municipality of Ivanovo:

Krasen

Bozhichen

Pirgovo

Mechka

Trastenik

within municipality of Borovo:

Batin

Gorno Ablanovo

Ekzarh Yosif

Obretenik

Batin

within municipality of Tsenovo:

Krivina

Belyanovo

Novgrad

Dzhulyunitza

Beltzov

Tsenovo

Piperkovo

Karamanovo

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata

Vardim

Svishtov

Tzarevets

Bulgarsko Slivovo

Oresh

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov

Belene

Kulina voda

Byala voda

within municipality of Nikopol:

Lozitza

Dragash voyvoda

Lyubenovo

Nikopol

Debovo

Evlogievo

Muselievo

Zhernov

Cherkovitza

within municipality of Gulyantzi:

Somovit

Dolni vit

Milkovitsa

Shiyakovo

Lenkovo

Kreta

Gulyantzi

Brest

Dabovan

Zagrazhdan

Gigen

Iskar

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo

Baykal

Slavovitsa

Bregare

Orehovitsa

Krushovene

Stavertzi

Gostilya

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin

Gorni vadin

Ostrov

Galovo

Leskovets

Selanovtsi

Oryahovo

within municipality of Miziya:

Saraevo

Miziya

Voyvodovo

Sofronievo

within municipality of Kozloduy:

Harlets

Glozhene

Butan

Kozloduy

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar

Gorni Tzibar

Ignatovo

Zlatiya

Razgrad

Botevo

Valtchedram

Mokresh

within municipality Lom:

Kovatchitza

Stanevo

Lom

Zemphyr

Dolno Linevo

Traykovo

Staliyska mahala

Orsoya

Slivata

Dobri dol

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi

Dondukovo

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo

Topolovets

Drenovets

within municipality of Dimovo:

Artchar

Septemvriytzi

Yarlovitza

Vodnyantzi

Shipot

Izvor

Mali Drenovetz

Lagoshevtzi

Darzhanitza

within municipality of Vidin:

Vartop

Botevo

Gaytantsi

Tzar Simeonovo

Ivanovtsi

Zheglitza

Sinagovtsi

Dunavtsi

Bukovets

Bela Rada

Slana bara

Novoseltsi

Ruptzi

Akatsievo

Vidin

Inovo

Kapitanovtsi

Pokrayna

Antimovo

Kutovo

Slanotran

Koshava

Gomotartsi.

3.   Estland

Følgende områder i Estland:

Hiiu maakond.

4.   Ungarn

Følgende områder i Ungarn:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta

Alsungas novads

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos ir Židikų seniūnijos

Pagėgių savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos

Rietavo savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polen

Følgende områder i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane — Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim

gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo i Świątki w powiecie olsztyńskim

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim

gmina Zalewo w powiecie iławskim

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim

gmina Poświętne w powiecie białostockim

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim

powiat miejski Ostrołęka

powiat ostrowski

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim

gmina Krasne w powiecie przasnyskim

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin — Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim

gmina Żelechów w powiecie garwolińskim

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim

powiat żyrardowski

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim

powiat miejski Zamość

gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim

gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim

gmina Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim

powiat miejski Lublin

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy, Oleszyce i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Rumænien

Følgende områder i Rumænien:

Județul Alba

Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III

Județul Cluj

Județul Harghita

Județul Hunedoara

Județul Iași

Județul Neamț

Județul Vâlcea

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare

Hinova

Burila Mare

Gruia

Pristol

Dubova

Municipiul Drobeta Turnu Severin

Eselnița

Salcia

Devesel

Svinița

Gogoșu

Simian

Orșova

Obârșia Closani

Baia de Aramă

Bala

Florești

Broșteni

Corcova

Isverna

Balta

Podeni

Cireșu

Ilovița

Ponoarele

Ilovăț

Patulele

Jiana

Iyvoru Bârzii

Malovat

Bălvănești

Breznița Ocol

Godeanu

Padina Mare

Corlățel

Vânju Mare

Vânjuleț

Obârșia de Câmp

Vânători

Vladaia

Punghina

Cujmir

Oprișor

Dârvari

Căzănești

Husnicioara

Poroina Mare

Prunișor

Tămna

Livezile

Rogova

Voloiac

Sisești

Sovarna

Bălăcița

Județul Gorj

Județul Suceava

Județul Mureș

Județul Sibiu

Județul Caraș-Severin.

DEL II

1.   Belgien

Følgende områder i Belgien:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville

La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville

La N83 jusque son intersection avec la N891

La N891 jusque son intersection avec la N801

La N801 jusque son intersection avec la N894

La N894 jusque son intersection avec la E25-E411

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange

La N88 jusque son intersection avec la N871

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France

2.   Bulgarien

Følgende områder i Bulgarien:

In Varna region

Within municipality of Beloslav

Razdelna

within municipalty of Devnya

Devnya

Povelyanovo

Padina

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa;

within municipality of Provadiya:

Staroselets

Petrov dol

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Tutrakantsi

Bozveliysko

Barzitsa

Tchayka

within municipality of Avren:

Trastikovo

Sindel

Avren

Kazashka reka

Yunak

Tsarevtsi

Dabravino

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo

Velichkovo

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka

Goren chiflik

Pchelnik

Venelin

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo

Kaynardzha

Kranovo

Zarnik

Dobrudzhanka

Golesh

Svetoslav

Polkovnik Cholakovo

Kamentzi

Gospodinovo

Davidovo

Sredishte

Strelkovo

Poprusanovo

Posev

within municipality of Alfatar:

Alfatar

Alekovo

Bistra

Kutlovitza

Tzar Asen

Chukovetz

Vasil Levski

within municipality of Silistra:

Glavan

Silistra

Aydemir

Babuk

Popkralevo

Bogorovo

Bradvari

Sratzimir

Bulgarka

Tsenovich

Sarpovo

Srebarna

Smiletz

Profesor Ishirkovo

Polkovnik Lambrinovo

Kalipetrovo

Kazimir

Yordanovo

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza

Lyuben

Slatina

within municipality of Dulovo:

Varbino

Polkovnik Taslakovo

Kolobar

Kozyak

Mezhden

Tcherkovna

Dulovo

Razdel

Tchernik

Poroyno

Vodno

Zlatoklas

Tchernolik

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo

Ognyanovo

Zimnitza

Gaber

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek

Vodnyantsi

Feldfebel Denkovo

Hitovo

within municipality of Tervel:

Brestnitza

Kolartzi

Angelariy

Balik

Bezmer

Bozhan

Bonevo

Voynikovo

Glavantsi

Gradnitsa

Guslar

Kableshkovo

Kladentsi

Kochmar

Mali izvor

Nova Kamena

Onogur

Polkovnik Savovo

Popgruevo

Profesor Zlatarski

Sartents

Tervel

Chestimenstko

within municipality Shabla:

Shabla

Tyulenovo

Bozhanovo

Gorun

Gorichane

Prolez

Ezeretz

Zahari Stoyanovo

Vaklino

Granichar

Durankulak

Krapetz

Smin

Staevtsi

Tvarditsa

Chernomortzi

within municipality of Kavarna:

Balgarevo

Bozhurets

Vranino

Vidno

Irechek

Kavarna

Kamen briag

Mogilishte

Neykovo

Poruchik Chunchevo

Rakovski

Sveti Nikola

Seltse

Topola

Travnik

Hadzhi Dimitar

Chelopechene.

3.   Estland

Følgende områder i Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungarn

Følgende områder i Ungarn:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letland

Følgende områder i Letland:

Ādažu novads

Aizputes novada Kalvenes pagasts

Aglonas novads

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alojas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Auces novads

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Bauskas novads

Beverīnas novads

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109

Burtnieku novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Dobeles novads

Dundagas novads

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts

Engures novads

Ērgļu novads

Garkalnes novads

Gulbenes novads

Iecavas novads

Ikšķiles novads

Ilūkstes novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiebalgas novads

Jaunpils novads

Jēkabpils novads

Jelgavas novads

Kandavas novads

Kārsavas novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krāslavas novads

Krimuldas novads

Krustpils novads

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Ludzas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Mazsalacas novads

Mērsraga novads

Naukšēnu novads

Neretas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieku novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Preiļu novads

Priekules novads

Priekuļu novads

Raunas novads

republikas pilsēta Daugavpils

republikas pilsēta Jelgava

republikas pilsēta Jēkabpils

republikas pilsēta Jūrmala

republikas pilsēta Rēzekne

republikas pilsēta Valmiera

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rojas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Rundāles novads

Rūjienas novads

Salacgrīvas novads

Salas novads

Salaspils novads

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts

Saulkrastu novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Skrundas novads

Smiltenes novads

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Strenču novads

Talsu novads

Tērvetes novads

Tukuma novads

Vaiņodes novads

Valkas novads

Varakļānu novads

Vārkavas novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta

Viesītes novads

Viļakas novads

Viļānu novads

Zilupes novads.

6.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos

Biržų miesto savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė

Birštono savivaldybė

Druskininkų savivaldybė

Elektrėnų savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos

Jurbarko rajono savivaldybė

Kaišiadorių miesto savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kalvarijos savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos

Kėdainių rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos

Marijampolės savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų seniūnija

Molėtų rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybė

Prienų miesto savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1

Rokiškio rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos

Telšių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polen

Følgende områder i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim

powiat miejski Elbląg

gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim

gmina Dubeninki, część gminy Gołdap położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim

gminy Olecko, Świętajno, Wieliczki i część gminy Kowale Oleckie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Sokółki biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie oleckim

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim

gmina Kolno w powiecie olsztyńskim

powiat braniewski

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim

powiat lidzbarski

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski

powiat moniecki

powiat sejneński

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim

powiat miejski Łomża

gminy Mielnik, Nurzec — Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim

powiat hajnowski

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim

gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim

powiat suwalski

powiat miejski Suwałki

powiat augustowski

powiat sokólski

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim

powiat miejski Siedlce

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim

powiat łosicki

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim

powiat nowodworski

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim

gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim

powiat otwocki

powiat warszawski zachodni

powiat legionowski

powiat piaseczyński

powiat pruszkowski

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim

powiat miejski Biała Podlaska

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim

gminy Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim

gmina Mełgiew i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim

gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno — wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim

gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim

gmina Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8.   Rumænien

Følgende områder i Rumænien:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus

Comuna Moisei

Comuna Borșa

Comuna Oarța de Jos

Comuna Suciu de Sus

Comuna Coroieni

Comuna Târgu Lăpuș

Comuna Vima Mică

Comuna Boiu Mare

Comuna Valea Chioarului

Comuna Ulmeni

Comuna Băsești

Comuna Baia Mare

Comuna Tăuții Magherăuș

Comuna Cicărlău

Comuna Seini

Comuna Ardusat

Comuna Farcasa

Comuna Salsig

Comuna Asuaju de Sus

Comuna Băița de sub Codru

Comuna Bicaz

Comuna Grosi

Comuna Recea

Comuna Baia Sprie

Comuna Sisesti

Comuna Cernesti

Copalnic Mănăstur

Comuna Dumbrăvița

Comuna Cupseni

Comuna Șomcuța Mare

Comuna Sacaleșeni

Comuna Remetea Chioarului

Comuna Mireșu Mare

Comuna Ariniș

Județul Bistrița-Năsăud.

DEL III

1.   Letland

Følgende områder i Letland:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos.

3.   Polen

Følgende områder i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim

gmina Banie Mazurskie i część gminy Gołdap położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy łączącą miejscowości Sokółki, Wężewo, Guzy, Kowale Oleckie do skrzyżowania z drogą nr 65 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnacą od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie oleckim

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim

powiat miejski Chełm

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno — wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim

gmina Trawniki w powiecie świdnickim

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim

w województwie podkarpackim:

gmina Cieszanów w powiecie lubaczowskim.

4.   Rumænien

Følgende områder i Rumænien:

Zona orașului București

Județul Constanța

Județul Satu Mare

Județul Tulcea

Județul Bacău

Județul Bihor

Județul Brăila

Județul Buzău

Județul Călărași

Județul Dâmbovița

Județul Galați

Județul Giurgiu

Județul Ialomița

Județul Ilfov

Județul Prahova

Județul Sălaj

Județul Vaslui

Județul Vrancea

Județul Teleorman

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova

Comuna Bistra

Comuna Repedea

Comuna Poienile de sub Munte

Comuna Vișeu e Jos

Comuna Ruscova

Comuna Leordina

Comuna Rozavlea

Comuna Strâmtura

Comuna Bârsana

Comuna Rona de Sus

Comuna Rona de Jos

Comuna Bocoiu Mare

Comuna Sighetu Marmației

Comuna Sarasau

Comuna Câmpulung la Tisa

Comuna Săpânța

Comuna Remeti

Comuna Giulești

Comuna Ocna Șugatag

Comuna Desești

Comuna Budești

Comuna Băiuț

Comuna Cavnic

Comuna Lăpuș

Comuna Dragomirești

Comuna Ieud

Comuna Saliștea de Sus

Comuna Săcel

Comuna Călinești

Comuna Vadu Izei

Comuna Botiza

Comuna Bogdan Vodă

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia

Comuna Greci

Comuna Brejnita Motru

Comuna Butoiești

Comuna Stângăceaua

Comuna Grozesti

Comuna Dumbrava de Jos

Comuna Băcles

Comuna Bălăcița

Partea din județu Arges cu următoarele comune:

Comuna Bârla

Comuna Miroși

Comuna Popești

Comuna Ștefan cel Mare

Comuna Slobozia

Comuna Mozăceni

Comuna Negrași

Comuna Izvoru

Comuna Recea

Comuna Căldăraru

Comuna Ungheni

Comuna Hârsești

Comuna Stolnici

Comuna Vulpești

Comuna Rociu

Comuna Lunca Corbului

Comuna Costești

Comuna Mărăsești

Comuna Poiana Lacului

Comuna Vedea

Comuna Uda

Comuna Cuca

Comuna Morărești

Comuna Cotmeanaâ

Comuna Răchițele de Jos

Comuna Drăganu-Olteni

Comuna Băbana

Comuna Bascov

Comuna Moșoaia

Municipiul Pitești

Comuna Albota

Comuna Oarja

Comuna Bradu

Comuna Suseni

Comuna Căteasca

Comuna Rătești

Comuna Teiu

Județul Olt

Județul Dolj

Județul Arad

Județul Timiș

Județul Covasna

Județul Brașov

Județul Botoșani.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.

«

Top