EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0402

Kommissionens forordning (EU) 2019/402 af 13. marts 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 19

C/2019/1888

OJ L 72, 14.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/402/oj

14.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/402

af 13. marts 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 19

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 7. februar 2018 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændring, nedskæring eller indfrielse af ordningen (ændringer til IAS 19), inden for rammerne af sin årlige forbedringsproces, som tager sigte på at strømline og præcisere standarderne. Formålet med ændringerne er at præcisere, at en virksomhed, efter at der er sket en ydelsesdefineret ændring, nedskæring eller indfrielse af ordningen, bør anvende de ajourførte antagelser fra den fornyede måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) for den resterende del af rapporteringsperioden.

(3)

Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IAS 19 Personaleydelser opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres international regnskabsstandard (IAS) 19 Personaleydelser som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Ændring af en ordning, nedskæring eller indfrielse

(Ændringer til IAS 19)

Ændringer til IAS 19 Personaleydelser

Afsnit 101A, 122A, 123A og 179 tilføjes, og afsnit 57, 99, 120, 123, 125, 126 og 156 ændres. Der tilføjes en overskrift før afsnit 122A.

BIDRAGSBASEREDE PENSIONSORDNINGER: YDELSESBASEREDE PENSIONSORDNINGER

Indregning og måling

57.

Virksomhedens regnskabsmæssige behandling af ydelsesbaserede pensionsordninger sker efter følgende procedurer:

c)

opgørelse af beløb, der skal indregnes i resultatet:

i)

pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår (jf. afsnit 70-74 og afsnit 122A).

Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår og gevinster og tab ved indfrielse

99.

Ved opgørelsen af pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår eller gevinster eller tab ved indfrielse skal en virksomhed foretage en fornyet måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) ved at anvende den nuværende dagsværdi af ordningens aktiver samt de aktuelle aktuarmæssige forudsætninger (herunder aktuelle markedsrenter og andre aktuelle markedsværdier), der afspejler:

a)

ydelserne under ordningen og ordningens aktiver inden ændring, nedskæring eller indfrielse af ordningen og

b)

ydelserne under ordningen og ordningens aktiver efter ændring, nedskæring eller indfrielse af ordningen

101A

Hvis der indtræffer en ændring, nedskæring eller indfrielse, skal en virksomhed indregne og måle eventuelle pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår eller gevinster eller tab ved indfrielse i overensstemmelse med afsnit 99-101 og afsnit 102-112. I den forbindelse skal en virksomhed ikke tage hensyn til virkningen af aktivets loft. En virksomhed skal i givet fald opgøre virkningen af aktivets loft efter ændringen af ordningen, nedskæringen eller indfrielsen og skal indregne eventuelle ændringer i den virkning i overensstemmelse med afsnit 57, litra d).

Elementer af den ydelsesbaserede pensionsomkostning

120.

Virksomheden skal indregne elementerne af den ydelsesbaserede pensionsomkostning, medmindre en anden IFRS-standard kræver eller tillader, at disse beløb optages i et aktivs kostpris som følger:

a)

pensionsomkostninger (jf. afsnit 66-112 og afsnit 122A) i resultatet,

Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår

122 A

En virksomhed skal opgøre pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår ved at anvende de aktuelle aktuarmæssige forudsætninger ved begyndelsen af regnskabsåret. Hvis en virksomhed imidlertid foretager en fornyet måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i overensstemmelse med afsnit 99, skal den opgøre pensionsomkostninger vedrørende den resterende del af det aktuelle regnskabsår efter ændringen af ordningen, nedskæringen eller indfrielsen ved at anvende de aktuarmæssige forudsætninger, der blev anvendt til at foretage den fornyede måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i overensstemmelse med afsnit 99, litra b).

Nettorenter af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv)

123.

En virksomhed skal bestemme nettorenter af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) ved at multiplicere den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) med den diskonteringssats, der er fastsat i afsnit 83.

123 A

Med henblik på at bestemme nettorenter i overensstemmelse med afsnit 123 skal en virksomhed anvende den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) og diskonteringssatsen ved begyndelsen af regnskabsåret. Hvis en virksomhed imidlertid foretager en fornyet måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i overensstemmelse med afsnit 99, skal virksomheden bestemme nettorenter for den resterende del af regnskabsåret efter ændringen af ordningen, nedskæringen eller indfrielsen ved hjælp af:

a)

den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) fastsat i overensstemmelse med afsnit 99, litra b), og

b)

den diskonteringssats, der anvendes til at foretage en fornyet måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i overensstemmelse med afsnit 99, litra b).

Ved anvendelse af afsnit 123A skal virksomheden også tage hensyn til ændringer i den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i perioden som følge af bidrag eller udbetaling af ydelser.

125.

Renteindtægter på ordningens aktiver er et element af afkastet på ordningens aktiver og bestemmes ved at multiplicere dagsværdien af ordningens aktiver med den diskonteringssats, der er fastsat i afsnit 123A. En virksomhed skal bestemme dagsværdien af ordningens aktiver ved begyndelsen af regnskabsåret. Hvis en virksomhed imidlertid foretager en fornyet måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i overensstemmelse med afsnit 99, skal den bestemme renteindtægten for den resterende del af det aktuelle regnskabsår efter ændringen af ordningen, nedskæringen eller indfrielsen ved at anvende ordningens aktiver, der blev anvendt til at foretage den fornyede måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i overensstemmelse med afsnit 99, litra b). Ved anvendelse af afsnit 125 skal virksomheden også tage hensyn til ændringer i ordningens aktiver, der besiddes i regnskabsåret, som følge af bidrag eller udbetaling af ydelser. Forskellen mellem renteindtægter på ordningens aktiver og afkastet af ordningens aktiver er medtaget i eftermålingen af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv).

126.

Renter på virkningen af aktivets loft er en del af den samlede ændring i virkningen af aktivets loft og bestemmes ved at multiplicere virkningen af aktivets loft med den diskonteringssats, der er fastsat i afsnit 123A. En virksomhed skal bestemme virkningen af aktivets loft ved begyndelsen af regnskabsåret. Hvis en virksomhed imidlertid foretager en fornyet måling af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) i overensstemmelse med afsnit 99, skal den bestemme renten på virkningen af aktivets loft for den resterende del af det aktuelle regnskabsår efter ændringen af ordningen, nedskæringen eller indfrielsen ved at tage højde for enhver ændring i virkningen af aktivets loft, der er fastsat i overensstemmelse med afsnit 101A. Forskellen mellem renten på virkningen af aktivets loft og den samlede ændring i virkningen af aktivets loft er medtaget i eftermålingen af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv).

ANDRE LANGSIGTEDE PERSONALEYDELSER

Indregning og måling

156.

For andre langsigtede personaleydelser skal virksomheden indregne følgende nettobeløb i resultatet, medmindre en anden IFRS-standard kræver eller tillader, at disse beløb optages i et aktivs kostpris:

a)

pensionsomkostninger (jf. afsnit 66-112 og afsnit 122A)

OVERGANG OG IKRAFTTRÆDELSESDATO

179.

Ændring af en ordning, nedskæring eller indfrielse (Ændringer til IAS 19), der blev udstedt i februar 2018, tilføjede afsnit 101A, 122A og 123A, og afsnit 57, 99, 120, 123, 125, 126 og 156 blev ændret. En virksomhed skal anvende disse ændringer på ændringer af ordningen, nedskæringer eller indfrielser, som indtræffer på eller efter begyndelsen af det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer tidligere, skal den oplyse herom.

Top