EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0401

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/401 af 19. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 om oprettelse af et EU-register (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8871

OJ L 72, 14.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/401/oj

14.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/401

af 19. december 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 om oprettelse af et EU-register

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Registersystemet sikrer en korrekt registrering af transaktioner i medfør af EU's emissionshandelssystem (ETS), der er oprettet ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF.

(2)

Hvis det er nødvendigt, og så længe det er nødvendigt for at beskytte EU ETS' miljømæssige integritet, må luftfartsoperatører og andre operatører omfattet af EU ETS ikke anvende kvoter, som er udstedt af en medlemsstat, som har meddelt Det Europæiske Råd, at den agter at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (»TEU«). I lyset af forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU og i henhold til artikel 12, stk. 3-a, i direktiv 2003/87/EF bør Kommissionen regelmæssigt vurdere, om en medlemsstats anvendelse af kvoter, for hvilke forpligtelser er bortfaldet for luftfartsoperatører og andre operatører, er tilladt, navnlig i situationer, hvor EU-retten ikke ophører med at finde anvendelse i den pågældende medlemsstat, eller hvor det er tilstrækkeligt sikret, at returneringen af kvoter sker på en juridisk bindende måde, før traktaterne ophører med at finde anvendelse.

(3)

Udkastet til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (»udtrædelsesaftalen«), som der blev opnået enighed om på forhandlerniveau den 14. november 2018, fastsætter en overgangsperiode og sikrer, at britiske operatører overholder deres forpligtelser som fastsat i direktiv 2003/87/EF for så vidt angår deres emissioner i 2019 og 2020. I tilfælde af udtrædelsesaftalens ikrafttræden er det ikke længere nødvendigt at begrænse anvendelsen af kvoter, der er udstedt af en sådan medlemsstat i de pågældende år.

(4)

Derfor bør der ikke foretages nogen mærkning af kvoter fra dagen efter den dato, hvor begge parter i udtrædelsesaftalen har deponeret deres ratifikationsinstrumenter hos generalsekretæren for Rådet.

(5)

Der bør træffes passende tekniske foranstaltninger for at sikre denne forordnings effektivitet på dens anvendelsestidspunkt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 41, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 tilføjes følgende:

»4.   Fra dagen efter den dato, hvor begge ratifikationsinstrumenter for udtrædelsesaftalen er blevet deponeret, identificeres kvoter, som er udstedt for 2019 og 2020, ikke ved en landekode, hvis der for emissioner, der finder sted i disse år, kræves overholdelse af direktiv 2003/87/EF i medfør af en aftale, der fastsætter de nærmere bestemmelser for en sådan medlemsstats udtræden af Den Europæiske Union.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.


Top