EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/396 af 19. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (EØS-relevant tekst.)

C/2018/9122

OJ L 71, 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/396

af 19. december 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)

I forbindelse med clearingforpligtelsen i forordning (EU) nr. 648/2012 tages der ikke højde for den mulighed, at en medlemsstat udtræder af Unionen. De udfordringer, som de parter i en OTC-derivataftale, hvis modparter er etableret i Det Forenede Kongerige, står over for, er en direkte følge af en hændelse, som de ikke har kontrol over, og som kan stille dem dårligere end andre modparter i Unionen.

(3)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) og (EU) 2016/1178 (4) præciseres de datoer, fra hvilke clearingforpligtelsen for aftaler vedrørende visse OTC-derivatklasser får virkning. Endvidere indeholder nævnte forordninger forskellige datoer, afhængigt af hvilken kategori modparten til nævnte aftaler tilhører.

(4)

Modparter kan ikke forudse, hvilken status en modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, vil få, eller i hvilket omfang nævnte modpart fortsat vil kunne levere visse tjenesteydelser til modparter, der er etableret i Unionen. For at tage højde for denne situation kunne modparter muligvis ønske at nyordne aftalen ved at udskifte den modpart, som er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart i en medlemsstat.

(5)

Hvis parterne, grundet Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, beslutter sig for at udskifte en modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en ny modpart, der er etableret i Unionen, vil nyordningen af aftalerne udløse clearingforpligtelsen, hvis en sådan nyordning finder sted på eller efter den dato, fra hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for nævnte aftaletype. Som følge heraf vil parterne skulle cleare nævnte aftale i en CCP, der er meddelt tilladelse eller er anerkendt.

(6)

Centralt clearede aftaler er omfattet af en anden ordning for sikkerhedsstillelse end ikke-centralt clearede aftaler. Visse modparter kan således muligvis ved udløsning af clearingforpligtelsen blive tvunget til at bringe deres transaktioner til ophør, hvorved visse risici efterlades udækkede.

(7)

For at sikre et velfungerende marked og lige vilkår for modparter, der er etableret i Unionen, bør modparter kunne udskifte modparter, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med modparter, som er etableret i en medlemsstat, uden at udløse clearingforpligtelsen. For at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at udskifte sådanne modparter, bør den dato, fra hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for nyordningen af nævnte aftaler, ligge 12 måneder efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse.

(8)

Delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 bør derfor ændres.

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(10)

Det er nødvendigt at fremme markedsparternes gennemførelse af effektive løsninger så hurtigt som muligt. Derfor har Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed, men har ikke gennemført åbne offentlige høringer i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5).

(11)

Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt, men dog først finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest den pågældende dag, eller den periode på to år, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, er blevet forlænget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205

I delegeret forordning (EU) 2015/2205 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen, uanset stk. 1 og 2, virkning 12 måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

clearingforpligtelsen er ikke udløst senest den 14. marts 2019

b)

aftalerne er nyordnet alene med det formål at udskifte den modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart, som er etableret i en medlemsstat.«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2 og 3, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:

a)

50 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget

b)

3 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget.«

Artikel 2

Ændring af delegeret forordning (EU) 2016/592

I delegeret forordning (EU) 2016/592 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen, uanset stk. 1 og 2, virkning 12 måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

clearingforpligtelsen er ikke udløst senest den 14. marts 2019

b)

aftalerne er nyordnet alene med det formål at udskifte den modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart, som er etableret i en medlemsstat.«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2 og 3, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, fem år og tre måneder.«

Artikel 3

Ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1178

I delegeret forordning (EU) 2016/1178 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen, uanset stk. 1 og 2, virkning 12 måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

clearingforpligtelsen er ikke udløst senest den 14. marts 2019

b)

aftalerne er nyordnet alene med det formål at udskifte den modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart, som er etableret i en medlemsstat.«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2 og 3, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:

a)

15 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 1 i bilag I

b)

3 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 2 i bilag I.«

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse, hvis:

a)

en udtrædelsesaftale indgået med Det Forende Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på nævnte dato

b)

en aftale er blevet truffet om at forlænge den periode på to år, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 5).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 af 10. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 3).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top