EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0327

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/327 af 25. februar 2019 om fastlæggelse af foranstaltninger vedrørende adgangen til oplysningerne i ind- og udrejsesystemet (EES)

C/2019/1220

EUT L 57 af 26.2.2019, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/327/oj

26.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/327

af 25. februar 2019

om fastlæggelse af foranstaltninger vedrørende adgangen til oplysningerne i ind- og udrejsesystemet (EES)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (1), særlig artikel 36, stk. 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/2226 blev der oprettet et ind- og udrejsesystem (EES), som er et system, der elektronisk registrerer, hvornår og hvor tredjelandsstatsborgere, der er givet tilladelse til indrejse med henblik på et kortvarigt ophold på medlemsstaternes område, ind- og udrejser, og som beregner varigheden af deres tilladte ophold.

(2)

Formålet med EES er at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, forhindre irregulær immigration og lette forvaltningen af migrationsstrømme. EES bør navnlig bidrage til at finde frem til personer, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for det tilladte ophold på medlemsstaternes område. Desuden bør EES bidrage til forebyggelsen, opdagelsen og efterforskningen af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

(3)

Forud for udviklingen af EES er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger til udviklingen og den teknisk gennemførelse af EES.

(4)

På grundlag af disse foranstaltninger bør Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed derefter kunne fastlægge udformningen af EES' fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsinfrastruktur samt de tekniske specifikationer for systemet, og udvikle EES.

(5)

De foranstaltninger, der er fastsat i nærværende afgørelse for udviklingen og den tekniske gennemførelse af EES, bør suppleres af de tekniske specifikationer og grænsefladekontroldokumentet for EES, der vil blive udviklet af Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed.

(6)

Denne afgørelse berører ikke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF (2).

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2017/2226, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EU) 2017/2226 imidlertid bygger på Schengenreglerne, meddelte Danmark i henhold til artikel 4 i nævnte protokol den 30. maj 2018 sin beslutning om at gennemføre forordning (EU) 2017/2226 i national ret. Danmark er derfor i medfør af international ret forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.

(8)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (3); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(9)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (4); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(10)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (6).

(11)

For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (8).

(12)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (9), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (10).

(13)

For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien kræver driften af EES, at der gives passiv adgang til VIS, og iværksættelse af alle Schengenreglernes bestemmelser om SIS i overensstemmelse med de relevante rådsafgørelser. Disse betingelser kan først opfyldes, når kontrollen i overensstemmelse med den gældende Schengenevalueringsprocedure er gennemført med et positivt resultat. EES bør derfor kun anvendes af de medlemsstater, der opfylder disse betingelser ved idriftsættelsen af EES. Medlemsstater, der ikke anvender EES fra den første idriftsættelse, bør tilkobles EES i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) 2017/2226, så snart alle de nævnte betingelser er opfyldt.

(14)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afgav udtalelse den 20. juli 2018.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for intelligente grænser —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nationale myndigheders adgang til EES

De kompetente nationale myndigheder har adgang til EES til kontrol af tredjelandsstatsborgerens identitet og tidligere registrering og til søgning i de oplysninger, der kræves for udførelsen af deres opgaver

EES giver derfor mulighed for at foretage søgninger ved hjælp af alfanumeriske oplysninger (de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 16, stk. 2), litra d), og artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2226) og biometriske oplysninger (de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra f), og artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2226).

Artikel 2

Alfanumeriske søgninger

1.   Alfanumeriske søgninger som omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2226

Grænsemyndighederne har adgang til at foretage søgninger med følgende oplysninger:

a)

efternavn, fornavn(e)

b)

fødselsdato, nationalitet(er), køn

c)

rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne

d)

datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb.

Alle oplysninger, der er anført i første afsnit, anvendes til at indlede en søgning. De oplysninger, der er anført under litra a) kan søges med trunkering, mens der anvendes frasesøgning i forbindelse med de øvrige oplysninger.

EES' centrale system sikrer, at hvis der er match på grundlag af de oplysninger, der er anført i første afsnit, litra a) og b),i returneres den tilhørende sagsmappe af systemet, selv om der ikke er noget match på grundlag af de oplysninger, der er anført i første afsnit, litra c) og d)i.

2.   Alfanumeriske søgninger som omhandlet i artikel 24 i forordning (EU) 2017/2226

Visummyndighederne i en medlemsstat, der endnu ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud, men som anvender EES, har adgang til at foretage søgninger med følgende oplysninger:

a)

efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet(er), køn

b)

rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne, datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb

c)

nummeret på mærkaten for et visum til kortvarigt ophold, herunder koden bestående af tre bogstaver for den udstedende medlemsstat.

Enhver kombination af de i første afsnit anførte oplysninger kan anvendes, så længe:

fødselsdato og køn anvendes i kombination med andre oplysninger

datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb anvendes sammen med rejsedokumentets nummer.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, litra a), b) og c), kan indgå i søgninger med trunkering.

3.   Alfanumeriske søgninger som omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2226

De kompetente myndigheder har adgang til at foretage søgninger med følgende oplysninger:

a)

efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet(er), køn

b)

rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne

c)

datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb.

Enhver kombination af de i første afsnit anførte oplysninger kan anvendes, så længe:

fødselsdato og køn anvendes i kombination med andre oplysninger

datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb anvendes sammen med rejsedokumentets nummer.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, litra a), b) og c), kan indgå i søgninger med trunkering.

4.   Alfanumeriske søgninger som omhandlet i artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226

Immigrationsmyndighederne har adgang til at foretage søgninger med følgende oplysninger:

a)

efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet(er), køn

b)

rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne

c)

datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb.

Alle oplysninger, der er anført i første afsnit, anvendes til at foretage denne søgning.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, litra a), b) og c), kan indgå i søgninger med trunkering.

5.   Alfanumeriske søgninger som omhandlet i artikel 23, stk. 2, og artikel 27, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/2226

Grænse- og/eller immigrationsmyndighederne har adgang til at foretage søgninger med følgende oplysninger:

a)

efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet(er), køn

b)

rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne

c)

datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, litra a), b) og c), kan indgå i søgninger med trunkering.

6.   Alfanumeriske søgninger som omhandlet i artikel 32, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2226

De udpegede myndigheder har adgang til at foretage søgninger med følgende oplysninger:

a)

efternavn, fornavn(e), fødselsdato, nationalitet(er), køn

b)

rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne, datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb

c)

visummærkatets nummer og visummets udløbsdato

d)

indrejsedato og -tidspunkt, myndighed, der har tilladt indrejsen, og grænseovergangssted for indrejse

e)

udrejsedato og -tidspunkt og grænseovergangssted for udrejse.

Enhver kombination af de oplysninger, der er anført i første afsnit, kan anvendes.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, litra a), b) og c), kan indgå i søgninger med trunkering.

Artikel 3

Biometrisk søgning

Betingelserne for at foretage en biometrisk søgning fastsættes i Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af specifikationerne af kvaliteten, opløsningen og brugen af fingeraftryk og ansigtsbilleder til biometrisk verifikation og identifikation i ind- og udrejsesystemet (EES) (11).

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

(3)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

(11)  C(2019) 1280.


Top