Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0298

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/298 af 20. februar 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Hviderusland, Bosnien-Hercegovina og Japan på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1315

OJ L 50, 21.2.2019, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/298/oj

21.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/298

af 20. februar 2019

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Hviderusland, Bosnien-Hercegovina og Japan på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (3) fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 på listen i del 1 i bilag I.

(2)

Rækken vedrørende Belarus (Hviderusland) i tabellen i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2258 (4) henviser alene til tilladelse til transit gennem Litauen af æg og ægprodukter og ikke fjerkrækød. Samtidig er transit af æg, ægprodukter og fjerkrækød gennem Litauen tilladt, jf. artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 798/2008 og de supplerende garantier med hensyn til Hviderusland i kolonne 5 i skemaet i del 1 i bilag I til nævnte forordning. Derfor bør rækken for Hviderusland i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres, således at der henvises til transit gennem Litauen af æg, ægprodukter og fjerkrækød.

(3)

Bosnien-Hercegovina har anmodet om at blive godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af fjerkrækød og har forelagt de relevante oplysninger. Kommissionen har gennemført en kontrol i Bosnien-Hercegovina for at evaluere dyresundhedskontrollen for fjerkrækød bestemt til eksport til Unionen I betragtning af det gunstige resultat af kontrollerne bør det pågældende tredjeland optages i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(4)

Japan har anmodet om at blive godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter og har forelagt de relevante oplysninger. Kommissionen har gennemført en kontrol i Japan for at evaluere dyresundhedskontrollen for æg og ægprodukter bestemt til eksport til Unionen I betragtning af det gunstige resultat af kontrollerne bør det pågældende tredjeland optages i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(5)

Japan har forelagt Kommissionen sine programmer for bekæmpelse af salmonella i æglæggerflokke af Gallus gallus. Det konkluderedes, at kontrolprogrammerne giver garantier, der svarer til de garantier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (5). og de er blevet godkendt. Derfor bør Japan have tilladelse til at importere klasse A-æg til Unionen, og rækken for Japan i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør ikke omfatte et forbud mod denne vare.

(6)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2258 af 4. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår import og transit af enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, rugeæg og daggamle kyllinger af fjerkræ (EUT L 321 af 5.12.2015, s. 23).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende række vedrørende Bosnien-Hercegovina indsættes mellem rækken vedrørende Australien og rækken vedrørende Brasilien:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»BA — Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

POU«.

 

 

 

 

 

 

 

2)

Rækken vedrørende Hviderusland (Belarus) affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»BY — Hviderusland

BY-0

Hele landet

EP, E, POU

(for alle tre gælder »kun transit gennem Litauen«)

IX«.

 

 

 

 

 

 

3)

Følgende række vedrørende Japan indsættes mellem rækken vedrørende Island og rækken vedrørende Republikken Korea:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»JP — Japan

JP-0

Hele landet

EP, E«.

 

 

 

 

 

 

 


Top