EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0294

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294 af 18. februar 2019 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import til Unionen af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import (meddelt under nummer C(2019) 1059) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1059

OJ L 48, 20.2.2019, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/294/oj

20.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 48/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/294

af 18. februar 2019

om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import til Unionen af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import

(meddelt under nummer C(2019) 1059)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 2, første afsnit, indledningen og litra b), artikel 17, stk. 3, litra a), og artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/65/EØF fastsættes der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og import til Unionen af visse dyr. Direktivet foreskriver, at bestemmelserne vedrørende import af hunde, katte og fritter mindst skal svare til dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (2).

(2)

Det følger af forordning (EU) nr. 576/2013, at hvis antallet af hunde, katte eller fritter, der flyttes i ikke-kommercielt øjemed, overstiger fem under en enkelt flytning, skal selskabsdyrene opfylde de relevante dyresundhedsmæssige krav i direktiv 92/65/EØF for de pågældende arter, bortset fra visse kategorier af dyr, som på visse betingelser er undtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013.

(3)

I henhold til direktiv 92/65/EØF må hunde, katte og fritter kun indføres til Unionen fra tredjelande, der er opført på en liste opstillet efter den i samme direktiv omhandlede procedure. Sådanne dyr skal desuden ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med en model udarbejdet efter den i direktivet omhandlede procedure.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelsesafgørelse 2013/519/EU (3) fastsættes der et fælles standardsundhedscertifikat for import til Unionen af hunde, katte og fritter, og det fastsættes, at de områder eller tredjelande, de kommer fra, og de områder eller tredjelande, som de føres igennem i transit, skal opføres i bilag I til Kommissionens afgørelse 2004/211/EF (4), del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (5) eller bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 (6).

(5)

Da beslutning 2004/211/EF blev ophævet og erstattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (7) den 1. oktober 2018, er det nødvendigt at henvise til listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt til Unionen at indføre sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra opført i bilag I til nævnte forordning. Dog bør det præciseres, at indførsel af hunde, katte og fritter fra tredjelande, som er anført i nævnte bilag, kun bør tillades, hvis det pågældende tredjeland er opført uden tidsbegrænsning i kolonne 16 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(6)

Denne afgørelse bør derfor foreskrive, at import af hunde, katte eller fritter til Unionen kun er tilladt fra områder og tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 eller opført uden tidsbegrænsning i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(7)

I henhold til forordning (EU) nr. 576/2013 må hunde, katte og fritter ikke flyttes til en medlemsstat fra andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, medmindre de har fået foretaget en rabies-antistoftitreringstest, der opfylder gyldighedskravene i bilag IV til forordning (EU) nr. 576/2013.

(8)

Disse krav omfatter kravet om, at nævnte test skal udføres på et laboratorium, der er godkendt i henhold til Rådets beslutning 2000/258/EF (8), i medfør af hvilken Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrig (siden den 1. juli 2010 en del af Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)), skal evaluere laboratorierne i medlemsstaterne og i tredjelande med henblik på godkendelse af dem til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter.

(9)

Det fælles standardsundhedscertifikat for import til Unionen af hunde, katte og fritter fastsat i del 1 i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU gælder også for import af hunde, katte og fritter bestemt til organer, institutter og centre, der er godkendt i henhold til direktiv 92/65/EØF. Da sådanne dyr måske ikke er blevet vaccineret mod rabies, bør det ved denne afgørelse fastsættes, at import til Unionen af hunde, katte eller fritter bestemt til organer, institutter og centre, der er godkendt i henhold til direktiv 92/65/EØF, kun er tilladt fra områder og tredjelande, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(10)

Ved Rådets direktiv 96/93/EF (9) er der fastsat regler, som skal overholdes i forbindelse med udstedelse af de certifikater, der kræves i veterinærforskrifterne, for at forhindre udstedelse af vildledende eller falske certifikater. Det er nødvendigt at sikre, at de regler og principper, der anvendes af embedsdyrlægerne i tredjelande, når de udsteder sundhedscertifikater, mindst svarer til dem, der er fastsat i nævnte direktiv.

(11)

Efter den obligatoriske revision af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 (10) vedtog Kommissionen desuden delegeret forordning (EU) 2018/772 (11), som blandt andet fastsætter regler for kategorisering af medlemsstater eller dele heraf, med henblik på deres berettigelse til at anvende forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multiloculari-infektion hos hunde. Ved nævnte forordning blev delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 ophævet med virkning fra den 1. juli 2018.

Listen over medlemsstater eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i delegeret forordning (EU) 2018/772, er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 (12). Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte henvisningerne til delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 med henvisninger til delegeret forordning (EU) 2018/772 og til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 i standardsundhedscertifikatet.

(12)

Ved denne afgørelse bør der derfor fastlægges en ny liste over områder og tredjelande, hvorfra import til Unionen af hunde, katte eller fritter er tilladt, samt et fælles standardsundhedscertifikat til brug ved import til Unionen af sådanne dyr. Afgørelse 2013/519/EU bør derfor ophæves.

(13)

For at undgå enhver afbrydelse af import til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter, er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode indtil den 31. december 2019, med henblik på at tillade anvendelsen, på visse betingelser, af standarddyresundhedscertifikater, der er udstedt i overensstemmelse med EU-regler, der var gældende inden anvendelsesdatoen for denne afgørelse.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Liste over områder og tredjelande, hvorfra import af hunde, katte og fritter er tilladt i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF

1.   Sendinger af hunde, katte eller fritter, som er omfattet af bestemmelserne i direktiv 92/65/EØF, må kun importeres til Unionen, hvis de områder eller tredjelande, dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, er opført på en af listerne i:

a)

del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010

b)

bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013

c)

bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, undtagen de tredjelande, for hvilke der er angivet en tidsbegrænsning i kolonne 16 i skemaet i dette bilag.

2.   Uanset stk. 1 må sendinger af hunde, katte eller fritter bestemt til organer, institutter og centre, der er godkendt i henhold til direktiv 92/65/EØF, kun importeres til Unionen, hvis de områder eller tredjelande, dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, er opført på den i stk. 1, litra b), omhandlede liste.

Artikel 2

Dyresundhedscertifikat til brug ved import fra områder eller tredjelande

Medlemsstaterne tillader kun import af hunde, katte eller fritter, der opfylder følgende betingelser:

a)

De ledsages af et dyresundhedscertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilagets del 1, og som er udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i bilagets del 2.

b)

De opfylder kravene i det i litra a) omhandlede dyresundhedscertifikat for så vidt angår de områder eller tredjelande, de kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c).

Artikel 3

Ophævelse

Gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU ophæves.

Henvisninger til gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 4

Overgangsbestemmelser

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2019, tillader medlemsstaterne import til Unionen af hunde, katte eller fritter, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt senest den 30. november 2019 i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU.

Artikel 5

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 1. juli 2019.

Artikel 6

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/519/EU af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import (EUT L 281 af 23.10.2013, s. 20).

(4)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke- kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).

(8)  Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40).

(9)  Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 6).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/772 af 21. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde og om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 af 28.5.2018, s. 1).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 af 18. juni 2018 om vedtagelse af listen over medlemsstater eller dele af medlemsstaternes områder, der overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for så vidt angår anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde (EUT L 155 af 19.6.2018, s. 1).


BILAG

DEL 1

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved import til Unionen af hunde, katte og fritter

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet Image 3 Tekst af billedet Image 4 Tekst af billedet Image 5 Tekst af billedet

DEL 2

Forklarende bemærkninger vedrørende udfyldelse af dyresundhedscertifikaterne

a)

Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af embedsdyrlægen eller helt slettes fra certifikatet.

b)

Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

c)

Certifikatet udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at certifikatet udfærdiges på de(t) officielle sprog i en anden medlemsstat, om nødvendigt vedlagt en officiel oversættelse.

d)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir/dokumentation med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (rubrik I.28 i standarddyresundhedscertifikatet), skal disse ark/dokumenter også betragtes som en del af det originale certifikat, og hvert af disse ark forsynes med embedsdyrlægens underskrift og stempel.

e)

Hvis certifikatet med vedhæftede ark/dokumenter som nævnt i litra d) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

f)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen i eksportområdet eller -tredjelandet. Eksportområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed sørger for, at der følges samme regler og principper for udstedelse af certifikater som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF.

g)

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

h)

Certifikatets referencenummer, jf. rubrik I.2 og II.a, skal være tildelt af eksportområdets eller -tredjelandets kompetente myndighed.


Top