EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0291

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/291 af 19. februar 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-naphthylacetamid, 1-naphthyleddikesyre, acrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoximmethyl, oxyflourfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin og terbuthylazin (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1317

OJ L 48, 20.2.2019, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/291/oj

20.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 48/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/291

af 19. februar 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-naphthylacetamid, 1-naphthyleddikesyre, acrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoximmethyl, oxyflourfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin og terbuthylazin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del B i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-naphthylacetamid, 1-naphthyleddikesyre, acrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoximmethyl, oxyflourfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin og terbuthylazin udløber den 31. december 2021.

(3)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (3) indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af de aktivstoffer, der er omhandlet i nærværende forordning. Imidlertid forventes godkendelserne af de pågældende stoffer at udløbe af årsager, som ansøgeren ikke har indflydelse på, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperiode i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

I betragtning af den tid og de ressourcer, der er nødvendige for at afslutte behandlingen af ansøgninger om fornyelse af godkendelsen for et stort antal aktivstoffer, for hvilke godkendelserne udløber mellem 2019 og 2021, blev der ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104 (4) udarbejdet et arbejdsprogram, hvori aktivstoffer, der ligner hinanden, samles i grupper, og hvori der fastsættes prioriteter på grundlag af sikkerhedsrisici for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5)

Stoffer, der antages at være lavrisikostoffer, bør prioriteres, jf. gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104. Godkendelsen af disse stoffer bør derfor forlænges med så kort en periode som muligt. Under hensyntagen til fordelingen af ansvarsområder og arbejde blandt de medlemsstater, der fungerer som rapportører og medrapportører, og de ressourcer, der er tilgængelige og nødvendige for vurdering og beslutningstagning, bør godkendelsen af aktivstoffet prohexadion forlænges med ét år.

(6)

For aktivstoffer, der ikke falder ind under de prioriterede kategorier i gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104, bør godkendelsesperioden forlænges med enten to eller tre år, under hensyntagen til den nuværende udløbsdato, bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 om, at det supplerende dossier for et aktivstof skal fremlægges senest 30 måneder inden godkendelsen udløber, under hensyntagen til behovet for at sikre en ligelig fordeling af ansvarsområder og arbejde blandt de medlemsstater, der er ordførere og medordførere, og tilgængeligheden af de ressourcer, der er nødvendige med henblik på behandling og beslutningstagning. Godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-naphthylacetamid, 1-naphthyleddikesyre, acrinathrin, fluazifop-P, prochloraz og spiroxamin, bør derfor forlænges med to år og godkendelsesperioden for aktivstofferne azoxystrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoximmethyl, oxyflourfen, tefluthrin og terbuthylazin med tre år.

(7)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(8)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. september 2016 om udarbejdelsen af et arbejdsprogram for behandling af ansøgninger om fornyelse af godkendelser af aktivstoffer, der udløber i 2019, 2020 og 2021, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (EUT C 357 af 29.9.2016, s. 9).


BILAG

I del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 4 (»Azoxystrobin«) ændres datoen til »31.12.2024«.

2)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 5 (»Imazalil«) ændres datoen til »31.12.2024«.

3)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 6 (»Prohexadion«) ændres datoen til »31.12.2022«.

4)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 7 (»Spiroxamin«) ændres datoen til »31.12.2023«.

5)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 8 (»Kresoximmethyl«) ændres datoen til »31.12.2024«.

6)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 9 (»Fluroxypyr«) ændres datoen til »31.12.2024«.

7)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 10 (»Tefluthrin«) ændres datoen til »31.12.2024«.

8)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 11 (»Oxyfluorfen«) ændres datoen til »31.12.2024«.

9)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 12 (»1-naphthylacetamid«) ændres datoen til »31.12.2023«.

10)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 13 (»1-naphthyleddikesyre«) ændres datoen til »31.12.2023«.

11)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 15 (»Fluazifop-P«) ændres datoen til »31.12.2023«.

12)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 16 (»Terbuthylazin«) ændres datoen til »31.12.2024«.

13)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 19 (»Acrinathrin«) ændres datoen til »31.12.2023«.

14)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 20 (»Prochloraz«) ændres datoen til »31.12.2023«.


Top