EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0250

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 af 12. februar 2019 om skabelonerne for »EF«-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, »EF«-verifikationsprocedurerne for delsystemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/873

OJ L 42, 13.2.2019, p. 9–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/250/oj

13.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/250

af 12. februar 2019

om skabelonerne for »EF«-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, »EF«-verifikationsprocedurerne for delsystemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 9, stk. 4, artikel 15, stk. 9, og artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fabrikanter eller disses bemyndigede repræsentanter, ansøgere, bemyndigede organer og udpegede organer bør anvende harmoniserede skabeloner for dokumenter, som ledsager ansøgningen om en ibrugtagningstilladelse for faste anlæg eller en tilladelse til at bringe køretøjer i omsætning, med henblik på at ensarte den vurdering, som Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) eller en national sikkerhedsmyndighed foretager af ansøgningerne, og med henblik på at lette de nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn med Unionens jernbanesystem.

(2)

Der er behov for at lette udstedelsen af de i direktiv (EU) 2016/797 omhandlede »EF«-erklæringer. Det er særlig nødvendigt at lette udstedelsen af »EF«-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter, »EF«-verifikationserklæringen for delsystemer, verifikationsredegørelsen i mellemfasen for delsystemer og erklæringen om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype.

(3)

Der er også behov for at lette udstedelsen af det tekniske dossier, som skal ledsage »EF«-erklæringerne, ved at fastsætte skabeloner for »EF«-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent, »EF«-verifikationsattesten, som udstedes for et delsystem af et bemyndiget organ, og den attest, som udstedes for et delsystem af et udpeget organ.

(4)

»EF«-erklæringen om overensstemmelse og »EF«-erklæringen om anvendelsesegnethed og deres ledsagende dokumenter bør dokumentere, at interoperabilitetskomponenter har været underlagt de procedurer, der er fastsat i de tilsvarende tekniske specifikationer for interoperabilitet (»TSI'er«) til vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed, og indeholde henvisninger til TSI'erne og andre relevante EU-retsakter.

(5)

En »EF«-erklæring om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter, som udstedes på grundlag af driftsmæssige erfaringer, bør betragtes som en supplerende erklæring til »EF«-erklæringen om overensstemmelse for en interoperabilitetskomponent.

(6)

Karakteren af de oplysninger, som skal stilles til rådighed, bør gøre det muligt at anvende samme skabelon til både »EF«-erklæringen om overensstemmelse for interoperabilitetskomponenten og »EF«-erklæringen om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenten.

(7)

»EF«-verifikationserklæringen for delsystemer og de dokumenter, der ledsager den, bør dokumentere afslutningen af de relevante procedurer for verifikation i overensstemmelse med den relevante EU-ret og de relevante nationale forskrifter og indeholde henvisninger til direktiverne, TSI'erne og anden relevant EU-ret såvel som til relevante nationale forskrifter.

(8)

Med henblik på at sikre, at et delsystem i tidens løb fortsat opfylder de væsentlige krav, bør »EF«-verifikationserklæringen afspejle enhver ændring, som påvirker den, og ansøgeren bør have fastlagte procedurer for den løbende ajourføring af »EF«-verifikationserklæringen.

(9)

»EF«-verifikationsproceduren for et ændret delsystem bør være i overensstemmelse med artikel 15, i direktiv (EU) 2016/797 og med de bestemmelser, der gælder for eksisterende delsystemer og køretøjer, og som er fastsat i TSI'er. Eksisterende delsystemer kan være taget i brug, før en »EF«-verifikationsprocedure fandt anvendelse på dem, og er således taget i brug uden en »EF«-verifikationserklæring. »EF«-verifikationsproceduren vedrørende ændringer af de delsystemer, der tages i brug uden en »EF«-verifikationserklæring, bør begrænses til at omfatte de dele af delsystemet, som er ændret, og grænsefladerne til de dele af delsystemet, der er uændrede. »EF«-verifikationserklæringen bør derefter omfatte det ændrede delsystem.

(10)

Der bør anvendes én skabelon til »EF«-verifikationserklæringen og potentielle ændringer, som kunne påvirke dele af erklæringen i løbet af delsystemets livscyklus.

(11)

Verifikationsredegørelsen i mellemfasen for et delsystem, dens bilag og de ledsagende dokumenter bør dokumentere afslutningen af en fase af den relevante verifikationsprocedure for et delsystem eller en del af et delsystem i overensstemmelse med gældende EU-ret og relevante nationale forskrifter. Den bør desuden indeholde henvisninger til direktiverne, TSI'erne og anden relevant EU-ret såvel som til relevante nationale forskrifter.

(12)

Karakteren af de oplysninger, som skal stilles til rådighed, gør det muligt at anvende samme skabelon til både »EF«-verifikationsattesten, som udstedes for et delsystem af et bemyndiget organ, »EF«-overensstemmelsesattesten, som udstedes for en interoperabilitetskomponent af et bemyndiget organ, »EF«-attesten om anvendelsesegnethed, som udstedes for en interoperabilitetskomponent af et bemyndiget organ, og den attest, som udstedes for et delsystem af et udpeget organ.

(13)

Bilagene til erklæringen om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype bør dokumentere afslutningen af de relevante verifikationsprocedurer i overensstemmelse med den relevante EU-ret og de relevante nationale forskrifter og indeholde henvisninger til direktiverne, TSI'erne og anden relevant EU-ret såvel som til relevante nationale forskrifter.

(14)

Den 19. december 2017 udsendte agenturet en henstilling om »EF«-verifikationserklæring for delsystemer og skabeloner, jf. artikel 9, stk. 4, artikel 15, stk. 9, og artikel 24, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/797.

(15)

Bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (2) om indholdet af »EF«-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed og om »EF«-verifikationserklæringen ophæves ved direktiv (EU) 2016/797, og de berørte bestemmelser bør derfor erstattes.

(16)

Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011 (3) bør ophæves.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes:

a)

skabelonen for »EF«-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent, jf. artikel 9, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797

b)

de nærmere oplysninger om »EF«-verifikationsprocedurerne for delsystemer og skabelonen for »EF«-verifikationserklæringen, jf. artikel 15, stk. 9, i direktiv (EU) 2016/797

c)

skabelonen for verifikationsredegørelsen i mellemfasen for delsystemet, jf. artikel 15, stk. 9, i direktiv (EU) 2016/797

d)

skabelonen for attester om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent, jf. artikel 9, stk. 2, og skabelonen for verifikationsattesterne for et delsystem, jf. artikel 15, stk. 9, i direktiv (EU) 2016/797

e)

model for erklæringen om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype, jf. artikel 24, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »»EF«-erklæring om overensstemmelse«: den erklæring, som fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant udsteder for en interoperabilitetskomponent, og hvori fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant på eget ansvar erklærer, at interoperabilitetskomponenten, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, opfylder kravene i den relevante EU-ret

b)   »»EF«-erklæring om anvendelsesegnethed«: den supplerende erklæring til »EF«-erklæringen om overensstemmelse for en interoperabilitetskomponent, som fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant udsteder for en interoperabilitetskomponent, og hvori fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant på eget ansvar erklærer, at interoperabilitetskomponenten, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, opfylder de krav til anvendelsesegnethed, som er angivet i den relevante TSI

c)   »»EF«-verifikationserklæring«: den erklæring, som ansøgeren udsteder for et delsystem, og hvori ansøgeren på eget ansvar erklærer, at delsystemet, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, opfylder kravene i den relevante EU-ret og enhver relevant national forskrift

d)   »Delsystem, der er taget i brug uden en »EF«-verifikationserklæring«: et delsystem, fast eller mobilt, som er taget i brug, før en »EF«-verifikationsprocedure fandt anvendelse på dem, jf. direktiv Rådets 96/48/EF (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF (5) eller 2008/57/EF, og således er taget i brug uden en »EF«-verifikationserklæring.

e)   »verifikationsredegørelse i mellemfasen«: det dokument, som udstedes enten af den af ansøgeren valgte bemyndigede enhed, når det gælder TSI-krav, eller af det udpegede organ, når det gælder krav, der hidrører fra nationale forskrifter, og hvori resultaterne af et trin i verifikationsproceduren dokumenteres

f)   »»EF«-overensstemmelsesattest«: den attest, som det bemyndige organ udsteder for en interoperabilitetskomponent om, at interoperabilitetskomponenten isoleret set er i overensstemmelse med de af Unionens tekniske specifikationer, der skal opfyldes

g)   »»EF«-attest om anvendelsesegnethed«: den attest, som det bemyndigede organ udsteder for en interoperabilitetskomponent om interoperabilitetskomponentens anvendelsesegnethed, når den betragtes som et led i det jernbanesystem, den skal indgå i

h)   »verifikationsattest«: den attest, som udstedes for et delsystem enten af det bemyndigede organ eller af det udpegede organ om verifikation af overensstemmelsen med henholdsvis de relevante TSI'er eller med de relevante nationale forskrifter fra projekterings-/konstruktionsfasen til godkendelsen forud for omsætning eller ibrugtagning af delsystemet, og som omfatter verifikation af grænsefladerne mellem det pågældende delsystem og det system, som det skal indgå i

i)   »»EF«-verifikationsattest«: den attest, som det bemyndigede organ har udstedt for et delsystem, og som udelukkende vedrører verifikationen af overensstemmelse med de relevante TSI'er

j)   »erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype«: den erklæring, som ansøgeren udsteder for et køretøj, og i hvilken ansøgeren på eget ansvar erklærer, at køretøjet, som har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer, er i overensstemmelse med en godkendt køretøjstype og opfylder kravene i den relevante EU-ret og relevante nationale forskrifter.

k)   »ERADIS-ID«: den alfanumeriske kode, der anvendes til at identificere en »EF«-erklæring om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent eller en »EF«-verifikationserklæring for et delsystem, og som udstedes i overensstemmelse med bilag VII.

Artikel 3

»EF«-overensstemmelseserklæring eller »EF«-erklæring om anvendelsesegnethed

1.   Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant udsteder »EF«-overensstemmelseserklæringen for en interoperabilitetskomponent eller »EF«-erklæringen om anvendelsesegnethed for en interoperabilitetskomponent på grundlag af skabelonen i bilag I.

2.   En »EF«-erklæring om overensstemmelse eller en »EF«-erklæring om anvendelsesegnethed affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på.

Artikel 4

Ledsagende dokumenter til »EF«-overensstemmelseserklæringen eller »EF«-erklæring om anvendelsesegnethed

En »EF«-erklæring om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter ledsages af følgende dokumenter:

a)

»EF«-overensstemmelsesattest og i givet fald »EF«-attest om anvendelsesegnethed og

b)

teknisk dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/713/EU (6).

Artikel 5

»EF«-verifikationserklæring

1.   En »EF«-verifikationserklæring er baseret på de oplysninger, som fremkommer ved de verifikationsprocedurer for delsystemer, der er fastsat i artikel 15 i direktiv (EU) 2016/797 og i bilag IV til direktivet. En »EF«-verifikationserklæring omfatter verifikation i henhold til EU-retten og i givet fald af nationale forskrifter.

2.   Ansøgeren udsteder »EF«-verifikationserklæringen på grundlag af skabelonen i bilag II og på grundlag af skabelonen i bilag III, når det vedrører et delsystem, der oprindeligt er taget i brug uden en »EF«-verifikationserklæring.

3.   En »EF«-verifikationserklæring affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i tilfælde af ændringer af et delsystem

1.   I tilfælde af en ændring af et delsystem analyserer ansøgeren ændringen og vurderer dens indvirkning på »EF«-verifikationserklæringen.

2.   Når ændringen påvirker gyldigheden af et element i den relevante »EF«-verifikationserklæring, ajourfører ansøgeren »EF«-verifikationserklæringen eller udsteder en ny »EF«-verifikationserklæring. Der udstedes en ny »EF«-verifikationserklæring, når som helst der kræves en ny godkendelse i henhold til de kriterier, der er fastsat i artikel 18, stk. 6, og artikel 21, stk. 12, i direktiv (EU) 2016/797.

3.   Når en ændring påvirker en grundparameter, vurderer ansøgeren behovet for og udfører i givet fald den »EF«-verifikationsprocedure, der er fastsat i artikel 15 i direktiv (EU) 2016/797 og bilag IV til direktivet, for det ændrede delsystem.

Artikel 7

Verifikationsprocedure i tilfælde af ændringer af et delsystem, der er taget i brug uden en »EF«-verifikationserklæring

1.   I tilfælde af en ændring af et delsystem, der er taget i brug uden en »EF«-verifikationserklæring, analyserer ansøgeren ændringen og vurderer dens indvirkning på den eksisterende dokumentation vedrørende konstruktion og vedligeholdelse.

2.   Når der foretages en ændring af et delsystem, som påvirker en grundparameter, vurderer ansøgeren behovet for og udfører i givet fald »EF«-verifikationsproceduren, jf. artikel 15 i direktiv (EU) 2016/797.

3.   Overensstemmelsesvurderingsorganet vurderer kun de dele af delsystemet, som er ændret, og vurderer grænsefladerne til de dele af delsystemet, der er uændrede.

4.   Ansøgeren udsteder en »EF«-verifikationserklæring for hele delsystemet ved på eget ansvar at erklære, at:

a)

den ændrede del og grænsefladerne til de uændrede dele af delsystemet har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer og opfylder kravene i den relevante EU-ret og enhver relevant national forskrift.

b)

den uændrede del er taget i brug i jernbanesystemet og er blevet vedligeholdt i sin specificerede driftstilstand fra den dato, hvor den blev taget i brug i jernbanesystemet, til datoen for udstedelsen af »EF«-verifikationserklæringen.

Artikel 8

Verifikationsredegørelse i mellemfasen

1.   En verifikationsredegørelse i mellemfasen er baseret på samme relevante overensstemmelsesvurderingsmoduler som dem, der anvendes til at udstede en verifikationsattest for et delsystem.

2.   Det bemyndigede organ eller det udpegede organ udsteder verifikationsredegørelsen i mellemfasen på grundlag af skabelonen i bilag IV.

3.   Verifikationsredegørelsen i mellemfasen affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på.

Artikel 9

Attester om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed samt verifikationsattester

Verifikationsattesten for delsystemer, »EF«-verifikationsattesten og »EF«-attesten om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter udfærdiges på grundlag af skabelonen i bilag V.

Artikel 10

Erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype

1.   En ansøger udsteder en erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype på grundlag af modellen i bilag VI.

2.   En erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype affattes på et af Unionens officielle sprog, som skal være det samme som det sprog, som de ledsagende dokumenter er på.

Artikel 11

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 201/2011 ophæves med virkning fra den 16. juni 2019.

Bilaget til forordning (EU) nr. 201/2011 finder fortsat anvendelse på typeoverensstemmelseserklæringen, jf. artikel 26, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF, indtil den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet eller Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 11 anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen om, at de agter at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til artikel 57, stk. 2, i nævnte direktiv.

Den anvendes i alle medlemsstater fra den 16. juni 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011 af 1. marts 2011 om en model for erklæring af overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype (EUT L 57 af 2.3.2011, s. 8).

(4)  Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1).

(6)  Kommissionens afgørelse 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (EUT L 319 af 4.12.2010, s. 1).


BILAG I

SKABELON FOR »EF«-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE ELLER OM ANVENDELSESEGNETHED FOR INTEROPERABILITETSKOMPONENTER

»EF«-erklæring om en interoperabilitetskomponents overensstemmelse eller anvendelsesegnethed

»EF«-erklæringens identifikationsnummer – [ERADIS ID] (1)

Vi, fabrikanten eller den autoriserede repræsentant,

[Firmanavn]

[Fuldstændig postadresse]

erklærer på eget ansvar, at følgende interoperabilitetskomponent (2):

[Navn på eller kort beskrivelse af interoperabilitetskomponenten, unik identifikation af interoperabilitetskomponenten]

som denne erklæring er udstedt for, opfylder kravene i den relevante EU-ret:

[Titel på direktivet eller direktiverne; Titel på TSI'en eller TSI'erne; Titel på de(n) europæiske specifikation(er)]

er blevet vurderet af følgende bemyndigede organ:

[Firmanavn]

[Registreringsnummer]

[Fuldstændig adresse]

i overensstemmelse med følgende godkendelse(r) og/eller attest(er):

[Godkendelse(r), udstedelsesdato] [Nummer på attest(er), udstedelsesdato]

Der gælder følgende betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger (3):

[Liste eller henvisning til liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger]

Følgende procedurer er blevet fulgt med henblik på at erklære overensstemmelse:

[De af fabrikanten valgte moduler til vurderingen af interoperabilitetskomponenten]

Bilagsliste

[Titler på bilagene (teknisk dokumentation eller teknisk dossier, ledsager »EF«-erklæringen om overensstemmelse eller om anvendelsesegnethed)] (4)

Udfærdiget den:

[Dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

Fabrikantens/dennes repræsentants underskrift

[Fornavn, Efternavn]


(1)  Oplysningerne i skarpe parenteser [ ] har til formål at hjælpe brugeren til at udfylde skabelonen på korrekt og udtømmende vis.

(2)  Beskrivelse af interoperabilitetskomponenten skal muliggøre unik identifikation og sporbarhed.

(3)  Ved henvisning til en liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger, skal listen være tilgængelig for den godkendende enhed.

(4)  Teknisk dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/713/EU.


BILAG II

SKABELON FOR »EF«-VERIFIKATIONSERKLÆRING FOR ET DELSYSTEM

EF-verifikationserklæring for et delsystem

»EF«-erklæringens identifikationsnummer – [ERADIS-ID] (1)

Vi, ansøgeren:

[Firmanavn]

[Fuldstændig postadresse]

erklærer på eget ansvar, at følgende delsystem (2):

[Navn på eller kort beskrivelse af delsystemet, unik identifikation af delsystemet]

som denne erklæring er udstedt for, har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer og opfylder kravene i den relevante EU-ret og enhver relevant national forskrift:

[Henvisning til: direktivet eller direktiverne; TSI'en eller TSI'erne; relevante nationale forskrifter]

er blevet vurderet af følgende overensstemmelsesvurderingsorganer:

Bemyndiget organ:

Firmanavn

Registreringsnummer

Fuldstændig adresse

Udpeget organ:

Firmanavn

Identifikationsnummer

Fuldstændig adresse

Assessor [risikovurdering]:

Firmanavn

Identifikationsnummer

Fuldstændig adresse

i overensstemmelse med følgende attest(er) og/eller rapport(er):

[Nummer på attest(er), nummer på rapport(er), udstedelsesdato(er)]

Der gælder følgende betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger (3):

[Liste eller henvisning til liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger]

Følgende procedurer er blevet fulgt med henblik på at erklære overensstemmelse:

[De af ansøgeren valgte moduler til verifikationen af delsystemet]

Identifikation af det tekniske dossier, som ledsager denne erklæring

[Henvisning til det tekniske dossier, der ledsager »EF«-verifikationserklæringen for delsystemet, jf. artikel 15, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/797]

Henvisning til tidligere »EF«-verifikationserklæring (såfremt det er relevant)

[Ja/Nej]

Udfærdiget den:

[dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

Ansøgers underskrift

Fornavn, Efternavn


(1)  Oplysningerne i skarpe parenteser [ ] har til formål at hjælpe brugeren til at udfylde skabelonen på korrekt og udtømmende vis.

(2)  Beskrivelse af delsystemet skal muliggøre unik identifikation og sporbarhed.

(3)  Ved henvisning til en liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger, skal listen være tilgængelig for den godkendende enhed.


BILAG III

SKABELON FOR »EF«-VERIFIKATIONSERKLÆRING FOR ET DELSYSTEM, DER OPRINDELIGT ER TAGET I BRUG UDEN EN »EF«-ERKLÆRING

EF-verifikationserklæring for et delsystem

»EF«-erklæringens identifikationsnummer – [ERADIS-ID] (1)

Vi, ansøgeren:

[Firmanavn]

[Fuldstændig postadresse]

erklærer på eget ansvar, at delsystemet, som denne erklæring er udstedt for (2):

[Navn på eller kort beskrivelse af delsystemet, unik identifikation af delsystemet]

Den ændrede del af delsystemet:

[Navn på eller kort beskrivelse af delene af delsystemet]

har været underlagt de relevante verifikationsprocedurer og opfylder kravene i den relevante EU-ret og enhver relevant national forskrift:

[Henvisning til: direktivet eller direktiverne; TSI'en eller TSI'erne; relevante nationale forskrifter]

er blevet vurderet af følgende overensstemmelsesvurderingsorganer:

Bemyndiget organ:

Firmanavn

Registreringsnummer

Fuldstændig adresse

Udpeget organ:

Firmanavn

Identifikationsnummer

Fuldstændig adresse

Assessor [risikovurdering]:

Firmanavn

Identifikationsnummer

Fuldstændig adresse

I overensstemmelse med følgende attest(er) og/eller rapport(er):

[Nummer på attest(er), nummer på rapport(er), udstedelsesdato(er)]

Den uændrede del af delsystemet, som denne erklæring er udstedt for, er taget i brug i jernbanesystemet og er blevet vedligeholdt i sin specificerede driftstilstand fra den dato, hvor det blev taget i brug i jernbanesystemet, til datoen for udstedelsen af »EF«-verifikationserklæringen.

Der gælder følgende betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger (3):

[Liste eller henvisning til liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger]

Følgende procedurer er blevet fulgt med henblik på at erklære overensstemmelse:

[De af ansøgeren valgte moduler til verifikationen af delsystemet]

Identifikation af det tekniske dossier, som ledsager denne erklæring

[Henvisning til det tekniske dossier, der ledsager »EF«-verifikationserklæringen for delsystemet, jf. artikel 15, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/797]

Henvisning til tidligere »EF«-verifikationserklæring (såfremt det er relevant)

[Ja/Nej]

Udfærdiget den:

[dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

Ansøgers underskrift

Fornavn, Efternavn


(1)  Oplysningerne i skarpe parenteser [ ] har til formål at hjælpe brugeren til at udfylde skabelonen på korrekt og udtømmende vis.

(2)  Beskrivelse af delsystemet skal muliggøre unik identifikation og sporbarhed.

(3)  Ved henvisning til en liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger, skal listen være tilgængelig for den godkendende enhed.


BILAG IV

SKABELON FOR VERIFIKATIONSREDEGØRELSE I MELLEMFASEN

Verifikationsredegørelse i mellemfasen

Nummer [unikt identifikationsnummer på verifikationsredegørelsen i mellemfasen, som sikrer dokumentets sporbarhed] (1)

Formål med vurderingen (2):

[Unik identifikation af delsystemet eller af delen af delsystemet: identifikation af hele delsystemet eller delen af delsystemet samt faser af verifikationen, jf. punkt 2.2.3 i bilag IV til direktiv (EU) 2016/797]

Ansøger, i givet fald også fabrikant og fremstillingssteder:

[Navn(e), Adresse(r)]

Vurderingskrav:

[Henvisning til: direktivet eller direktiverne, TSI'en eller TSI'erne, ikke-anvendelse af TSI(er), de relevante nationale forskrifter, europæiske specifikationer, andre acceptable måder for overensstemmelse]

Anvendte moduler:

[De af ansøgeren valgte moduler til vurderingen af delsystemet eller en del af delsystemet samt faser af verifikationen]

Resultat af vurderingen/audit:

[Herunder henvisning til vurderings- eller auditrapporten]

Der gælder følgende betingelser for og begrænsninger i anvendelsen (3):

[Liste eller henvisning til liste over betingelser for og begrænsninger i anvendelsen]

Bilag til verifikationsredegørelse i mellemfasen (4) (såfremt det er relevant)

[Ja/Nej]

Dokumentation, der ledsager denne verifikationsredegørelse i mellemfasen:

[henvisning til ledsagende dokumenter; liste over eller dossier med dokumenter anvendt ved vurderingen]

Gyldighed:

[Gyldighedsperiode og betingelser for gyldigheden af verifikationsredegørelsen i mellemfasen]

Udfærdiget den:

[dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

Bemyndiget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

[ELLER]

Udpeget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

Firmanavn

Firmanavn

Registreringsnummer

Identifikationsnummer

Fuldstændig postadresse

Fuldstændig postadresse

Side 1[/nn]

Bilag til verifikationsredegørelse i mellemfasen [såfremt det er relevant]

Nummer [unikt identifikationsnummer på verifikationsredegørelsen i mellemfasen]

Formål med vurderingen:

[Unik identifikation af delsystemet eller af delen af delsystemet: identifikation af hele delsystemet eller delen af delsystemet samt faser af verifikationen, jf. punkt 2.2.3 i bilag IV til direktiv (EU) 2016/797]

Udfærdiget den:

[dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

Bemyndiget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

[ELLER]

Udpeget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

Firmanavn

Firmanavn

Registreringsnummer

Identifikationsnummer

Fuldstændig postadresse

Fuldstændig postadresse

Side n/nn


(1)  Oplysningerne i skarpe parenteser [ ] har til formål at hjælpe brugeren til at udfylde skabelonen.

(2)  Beskrivelse af delsystemet eller delen af delsystemet skal muliggøre unik identifikation og sporbarhed.

(3)  Ved henvisning til en liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger, skal listen være tilgængelig for den godkendende enhed.

(4)  Det er god praksis at udfærdige verifikationsredegørelsen i mellemfasen som et dokument, der består af én side. Hvis de oplysninger, der er relevante for verifikationsredegørelsen i mellemfasen ikke kan stå på én side, er der plads i bilaget til alle øvrige oplysninger, som skal tages i betragtning.


BILAG V

SKABELON FOR ATTEST

[»EF«] (1) -attest om [overensstemmelse/anvendelsesegnethed/verifikation]

Nummer [attestens unikke identifikationsnummer(2)

Formål med vurderingen (3):

[Unik identifikation af interoperabilitetskomponenten eller delsystemet]

Ansøger, i givet fald også fabrikant og fremstillingssteder:

[Navn(e), Adresse(r)]

Vurderingskrav:

[Henvisning til: direktivet eller direktiverne, TSI'en eller TSI'erne, de relevante nationale forskrifter, europæiske specifikationer, andre acceptable måder for overensstemmelse]

Anvendte moduler:

[De(t) af ansøgeren valgte modul(er) til vurderingen af interoperabilitetskomponenten eller delsystemet]

Resultat af vurderingen/audit:

[Herunder henvisning til vurderings- eller auditrapporten]

Der gælder følgende betingelser for og begrænsninger i anvendelsen (4):

[Liste eller henvisning til liste over betingelser for og begrænsninger i anvendelsen]

Bilag (5) (såfremt det er relevant):

[Ja/Nej]

Dokumentation, der ledsager denne [»EF«] (1)-attest:

[henvisning til ledsagende dokumenter; liste over eller dossier med dokumenter anvendt ved vurderingen]

Gyldighed:

[Attestens gyldighedsperiode og betingelser for gyldigheden]

Udfærdiget den:

[dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

Bemyndiget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

[ELLER]

Udpeget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

Firmanavn

Firmanavn

Registreringsnummer

Identifikationsnummer

Fuldstændig postadresse

Fuldstændig postadresse

side 1[/nn]

Bilag til [»EF«] (1) -attesten [ såfremt det er relevant  (6) ]

Nummer [attestens unikke identifikationsnummer]

Formål med vurderingen:

[Unik identifikation af interoperabilitetskomponenten eller delsystemet]

Udfærdiget den:

[dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

Bemyndiget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

[ELLER]

Udpeget organ

Underskrift

Fornavn, Efternavn

Firmanavn

Firmanavn

Registreringsnummer

Identifikationsnummer

Fuldstændig postadresse

Fuldstændig postadresse

side n/nn


(1)  »EF« gælder kun attester udstedt af et bemyndiget organ, herunder attester, der omfatter opgaver, som varetages af både bemyndigede organer og udpegede organer, når det drejer sig om samme enhed. »EF« skal udelades ved attester udstedt af et udpeget organ.

(2)  Oplysningerne i skarpe parenteser [ ] har kun til formål at hjælpe til brugeren til at udfylde skabelonen på korrekt og udtømmende vis.

(3)  Beskrivelse af interoperabilitetskomponenten eller delsystemet skal muliggøre unik identifikation og sporbarhed.

(4)  Ved henvisning til en liste over betingelser for anvendelsen og andre begrænsninger, skal listen være tilgængelig for den godkendende enhed.

(5)  Det er god praksis at udfærdige attester som et dokument, der består af én side. Hvis de oplysninger, der er relevante for attesten ikke kan stå på én side, er der plads i bilaget til alle øvrige oplysninger, som skal tages i betragtning.

(6)  Det er god praksis at udfærdige attester som et dokument, der består af én side. Hvis de oplysninger, der er relevante for attesten ikke kan stå på én side, er der plads i bilaget til alle øvrige oplysninger, som skal tages i betragtning.


BILAG VI

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EN GODKENDT KØRETØJSTYPE

Erklæring om overensstemmelse med en godkendt køretøjstype

Vi,

ansøgeren,

[Firmanavn] (1)

[Fuldstændig adresse]

erklærer på eget ansvar, at køretøjet [europæisk køretøjsnummer/forudreserveret køretøjsnummer/aftalt identifikationsmiddel] (2), som denne erklæring er udstedt for,

er i overensstemmelse med den godkendte køretøjstype [identifikation af køretøjstypen/-versionen/-varianten i ERATV]

opfylder kravene i den relevante EU-ret og enhver relevant national forskrift, som angivet i bilagene til denne erklæring

har gennemgået alle de verifikationsprocedurer, der er nødvendige for udstedelse af denne erklæring.

Bilagsoversigt (3)

[Titler på bilagene]

Underskrevet for og på vegne af [ansøgerens navn]

Udfærdiget i [sted], den [dato DD/MM/ÅÅÅÅ]

[navn, stilling] [underskrift]


(1)  Oplysningerne i skarpe parenteser [ ] har til formål at hjælpe brugeren til at udfylde skabelonen på korrekt og udtømmende vis.

(2)  Til identificering af et eksisterende køretøj anvendes det europæiske køretøjsnummer (EVN) på tidspunktet for udstedelse af denne erklæring.

Hvis et nyt køretøj endnu ikke har fået tildelt et forudbestilt køretøjsnummer i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1614 (EUT L 268 af 26.10.2018, s. 53), når denne erklæring udstedes, skal køretøjet identificeres ved hjælp af et andet identifikationssystem efter aftale mellem ansøgeren og den godkendende enhed.

I overensstemmelse med punkt 3.2.1, nr. 3, i bilag II til nævnte afgørelse, bliver det forudreserverede køretøjsnummer til det europæiske køretøjsnummer på tidspunktet for registreringen.

(3)  Bilag skal inkludere kopier af EF-verifikationserklæring(er) for delsystem(er).


BILAG VII

STRUKTUR OG INDHOLD FOR »EF«-ERKLÆRINGERNES IDENTIFIKATIONSNUMMER

Hver »EF«-erklæring om en interoperabilitetskomponents overensstemmelse eller anvendelsesegnethed og »EF«-verifikationserklæring for et delsystem skal tildeles en alfanumerisk kode bestående af to bogstaver og 24 cifre med følgende struktur:

CC

RRRRRRRRRRRRRR

YYYY

NNNNNN

Landekode

(2 bogstaver)

Ansøgerens nationale registreringsnummer

(14 cifre)

År

(4 cifre)

Tæller

(6 cifre)

 

 

 

 

Felt 1

Felt 2

Felt 3

Felt 4

FELT 1 — Landekode (2 bogstaver)

Landekoden tildeles på grundlag af standarden ISO 3166.

FELT 2 — Ansøgerens nationale registreringsnummer (14 cifre)

Ansøgerens nationale registreringsnummer er det juridiske registrerings-/identifikationsnummer, som tildeles af skattemyndigheden eller handelsregistret eller en anden myndighed, som registrerer virksomheder i medlemsstaten.

Hvis nummeret er kortere end fjorten cifre, er de første cifre -00, ligesom i tælleren.

FIELD 3 — År (4 cifre)

Dette felt angiver det år, dokumentet blev udstedt.

FIELD 4 — Tæller (6 cifre)

Tælleren er et fremadskridende nummer, som øges med én enhed, hver gang en erklæring udstedes.

Tælleren nulstilles årligt.

Tælleren er knyttet til det udstedende organ.


Top