EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0248

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/248 af 13. november 2018 om berigtigelse af forordning (EU) nr. 63/2011 om gennemførelsesbestemmelser om dispensation fra de specifikke CO2-emissionsmål i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7391

OJ L 42, 13.2.2019, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/248/oj

13.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/248

af 13. november 2018

om berigtigelse af forordning (EU) nr. 63/2011 om gennemførelsesbestemmelser om dispensation fra de specifikke CO2-emissionsmål i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 11, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

General Motors Holding LLC, der fabrikerer lette erhvervskøretøjer, har meddelt Kommissionen, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2007 for den pågældende fabrikant, der er anført i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) nr. 63/2011 (2), ikke er korrekte.

(2)

Fabrikanten har forelagt detaljeret dokumentation, som viser, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2007 var betydeligt større end den værdi, der er anført i forordning (EU) nr. 63/2011. Den anførte værdi var baseret på de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra et antal køretøjer, der fejlagtigt omfattede Adam Opel AG-køretøjer, som på det pågældende tidspunkt var knyttet til General Motors. Disse specifikke CO2-emissioner for Adam Opel AG-køretøjer bidrog til et lavere gennemsnit for de specifikke CO2-emissioner for General Motors i 2007. Man blev opmærksom på fejlen i forbindelse med ændringer i ejerskabsforholdene for General Motors og Adam Opel, der trådte i kraft den 1. august 2017.

(3)

Kommissionen finder, at den af General Motors Holding LLC forelagte dokumentation påviser fejlen i de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for den pågældende fabrikant i 2007 som angivet i forordning (EU) nr. 63/2011.

(4)

Forordning (EU) nr. 63/2011 bør derfor berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i bilag IV til forordning (EU) nr. 63/2011 erstattes værdien »159,604« i linjen vedrørende »General Motors« i kolonnen med overskriften »gennemsnitlige emissioner [g/km]« med værdien »283,689«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 63/2011 af 26. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser om dispensation fra de specifikke CO2-emissionsmål i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 23 af 27.1.2011, s. 16).


Top