Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0242

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/242 af 7. februar 2019 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 for så vidt angår forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygesygevirus fra Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien (meddelt under nummer C(2019) 768) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/768

OJ L 39, 11.2.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/242/oj

11.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/242

af 7. februar 2019

om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 for så vidt angår forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygesygevirus fra Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien

(meddelt under nummer C(2019) 768)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter (2), der føres ind i Fællesskabet, særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Principperne for veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Unionen fra tredjelande, er fastsat i direktiv 91/496/EØF. Principperne for veterinærkontrol af produkter, der føres ind i Unionen fra tredjelande, er fastsat i direktiv 97/78/EF. Disse direktiver beskriver de foranstaltninger, Kommissionen kan træffe, hvis en sygdom, der kan udgøre en alvorlig fare for dyre- eller folkesundheden, opstår eller spredes i et tredjeland, eller hvis andre alvorlige dyresundhedsmæssige årsager berettiger hertil.

(2)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 (3), ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/887 (4) og (EU) 2018/489 (5), blev vedtaget som følge af udbrud af mund- og klovesygevirus i Algeriet og Tunesien, og der blev ved nævnte gennemførelsesafgørelse fastsat beskyttelsesforanstaltninger på EU-niveau, der tager hensyn til mund- og klovesygevirussets overlevelse i miljøet og de potentielle veje, der findes for overførsel af dette virus.

(3)

Der skal blandt andet foretages hensigtsmæssig rengøring og desinfektion af dyretransportkøretøjer og -fartøjer fra Algeriet og Tunesien, der kommer ind i Unionen enten direkte eller efter transit gennem andre lande, da dette er den bedste metode til at nedsætte risikoen for en hurtig udbredelse af virus over lange distancer.

(4)

Situationen med hensyn til mund- og klovesyge i Libyen er uklar, og de foreløbige resultater af laboratoriediagnosticeringen den 19. oktober 2018 om et formodet tilfælde synes at være positiv for en SAT-serotype. Serotypebestemmelsen pågår stadig. Marokko anmeldte også et udbrud af mund- og klovesyge af ubestemt serotype.

(5)

Da forekomsten af mund- og klovesyge i Libyen og Marokko kan udgøre en alvorlig fare for Unionens husdyrbestand, bør de beskyttelsesforanstaltninger, der gælder for Algeriet og Tunesien, også gælde for Libyen og Marokko.

(6)

I lighed med de foranstaltninger, der gælder for Algeriet og Tunesien, bør ethvert dyretransportkøretøj fra Libyen og Marokko være omfattet af foranstaltningerne, også selv om de når til Unionen efter transit gennem et eller flere tredjelande.

(7)

Derudover har Algeriet og Tunesien indberettet yderligere udbrud af mund- og klovesyge.

(8)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 som ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/489 er på nuværende tidspunkt gældende indtil den 30. juni 2019. Foranstaltningerne i nærværende afgørelse bør imidlertid finde anvendelse i en periode, som muliggør en fuldstændig evaluering af udviklingen af mund- og klovesygen i de berørte områder.

(9)

Da mund- og klovesygesituationen i Algeriet, Tunesien, Libyen og Tunesien fortsat er usikker og et væsentligt antal sendinger af levende kvæg eksporteres fra EU-medlemsstaterne til disse lande, bør de gældende foranstaltninger forlænges.

(10)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien«.

2)

I artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, ændres:

»fra Algeriet og Tunesien enten direkte eller efter transit gennem et eller flere andre tredjelande«

til:

»fra Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien enten direkte eller efter transit gennem et eller flere andre tredjelande«.

3)

I artikel 3, stk. 2, og artikel 4, ændres »Algeriet og Tunesien« til »Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien«.

4)

Anvendelsesdatoen i artikel 5 ændres til »31. december 2019«.

5)

I bilag I, titlen, og bilag II, titlen, ændres:

»fra Algeriet og Tunesien enten direkte eller efter transit gennem et eller flere andre tredjelande«

til:

»fra Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien enten direkte eller efter transit gennem et eller flere andre tredjelande«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 af 7. april 2017 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Algeriet og Tunesien (EUT L 97 af 8.4.2017, s. 31).

(4)  kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/887 af 22. maj 2017 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Tunesien og om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 (EUT L 135 af 24.5.2017, s. 25).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/489 af 21. marts 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygesygevirus fra Algeriet og Tunesien (EUT L 81 af 23.3.2018, s. 20).


Top