Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0237

Kommissionens forordning (EU) 2019/237 af 8. februar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 28 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/808

OJ L 39, 11.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/237/oj

11.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/237

af 8. februar 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 28

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 12. oktober 2017 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) Langsigtede interesser i associerede virksomheder og joint ventures (ændringer til IAS 28), inden for rammerne af sin årlige forbedringsproces, som tager sigte på at strømline og præcisere standarderne. Formålet med ændringerne er at præcisere, at kravene til værdiforringelse i International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Finansielle instrumenter finder anvendelse på langsigtede interesser i associerede virksomheder og joint ventures.

(3)

Efter høring af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til den internationale regnskabsstandard (IAS) 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres international regnskabsstandard (IAS) 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Langsigtede interesser i associerede virksomheder og joint ventures

(Ændringer til IAS 28)

Ændringer til IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

Afsnit 14A og 45G-45K tilføjes, og afsnit 41 ophæves.

DEN INDRE VÆRDIS METODE

14A

En virksomhed anvender også IFRS 9 på andre finansielle instrumenter i en associeret virksomhed eller et joint venture, på hvilke den indre værdis metode ikke anvendes. Disse omfatter langsigtede interesser, som i al væsentlighed udgør en del af virksomhedens nettoinvestering i en associeret virksomhed eller et joint venture (jf. afsnit 38). En virksomhed anvender IFRS 9 på sådanne langsigtede interesser, før den anvender afsnit 38 og afsnit 40-43 i denne standard. I henhold til IFRS 9 skal virksomheden ikke tage hensyn til eventuelle reguleringer af den regnskabsmæssige værdi af de langsigtede interesser, som hidrører fra anvendelsen af denne standard.

ANVENDELSE AF DEN INDRE VÆRDIS METODE

41.

[Ophævet]

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

45G

Langsigtede interesser i associerede virksomheder og joint ventures, der blev udstedt i oktober 2017, tilføjede afsnit 14A og ophævede afsnit 41. En virksomhed skal anvende disse ændringer med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8 for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2019 eller senere, undtagen som specificeret i afsnit 45H-45K. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer tidligere, skal den oplyse herom.

45H

En virksomhed, der anvender ændringerne i afsnit 45G for første gang, samtidig med at den anvender IFRS 9 for første gang, skal anvende overgangsbestemmelserne i IFRS 9 på de langsigtede interesser, der er beskrevet i afsnit 14A.

45I

En virksomhed, der anvender ændringerne i afsnit 45G for første gang, efter at den har anvendt IFRS 9 for første gang, skal anvende de overgangsbestemmelser i IFRS 9, som er nødvendige for anvendelsen af kravene i afsnit 14A, på langsigtede interesser. Med henblik herpå skal henvisninger til datoen for førstegangsanvendelsen i IFRS 9 læses som henvisninger til begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden anvender ændringerne for første gang (datoen for førstegangsanvendelsen af ændringerne). Virksomheden er ikke forpligtet til at tilpasse tidligere regnskabsår for at afspejle anvendelsen af ændringerne. Virksomheden må kun tilpasse tidligere regnskabsår, hvis det er muligt uden at efterrationalisere.

45J

Når ændringerne i afsnit 45G anvendes første gang, er en virksomhed, som anvender den midlertidige undtagelse fra IFRS 9 i overensstemmelse med IFRS 4 Forsikringskontrakter, ikke forpligtet til at tilpasse tidligere regnskabsår for at afspejle anvendelsen af ændringerne. Virksomheden må kun tilpasse tidligere regnskabsår, hvis det er muligt uden at efterrationalisere.

45K

Hvis en virksomhed ikke tilpasser tidligere regnskabsår ved at anvende afsnit 45I eller afsnit 45J på tidspunktet for førstegangsanvendelsen af ændringerne, skal den indregne en eventuel forskel i overført resultat primo (eller et andet egenkapitalelement, alt efter hvad der er relevant) mellem:

a)

den tidligere regnskabsmæssige værdi af langsigtede interesser, der er beskrevet i afsnit 14A, på denne dato, og

b)

den regnskabsmæssige værdi af disse langsigtede interesser på denne dato.


Top