EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0169

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2019/169 af 16. november 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7520

OJ L 33, 5.2.2019, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/169/oj

5.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2019/169

af 16. november 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder visse farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Dette krav gælder ikke de anvendelser, der er opført i bilag III til direktiv 2011/65/EU.

(2)

De forskellige kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på (kategori 1-11), er opført i det nævnte direktivs bilag I.

(3)

Bly er et stof, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU. Anvendelsen af bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en mærkespænding på 125 V AC eller 250 V DC og derover blev imidlertid undtaget fra begrænsningen og er i øjeblikket er opført i undtagelse 7.c.II i bilag III til det nævnte direktiv. Udløbsdatoen for den undtagelse var for kategori 1-7 og 10 den 21. juli 2016.

(4)

Kommissionen modtog en ansøgning om en fornyelse af undtagelsen inden den 21. januar 2015 i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU. Undtagelsen forbliver gyldig, indtil der vedtages en afgørelse om den pågældende anvendelse.

(5)

Diskrete keramiske kondensatorer med en mærkespænding på 125 V AC eller 250 V DC og derover har evnen til at holde og udløse elektriske ladninger (elektrostatisk kapacitans) og er indbygget i højspændingskredsløb i en bred vifte af elektrisk og elektronisk udstyr. De anvendes i mange forskellige markeder og til mange forskellige anvendelsesformål, f.eks. sociale infrastruktursystemer, automatisering i industrien, olie- og mineraludforskning, energiomdannelse, strømforsyninger med høj effekt, telekommunikation og sundhedsudstyr.

(6)

Blyets funktion i den dielektriske keramik er at opnå en høj dielektricitetskonstant ved høj spænding, en høj energilagringskapacitet (også ved høje temperaturer), begrænset lækage ved høj spænding og høje temperaturer samt lavt tab ved høj spænding, høj frekvens og høje temperaturer.

(7)

Substitution eller eliminering af bly er stadig ikke videnskabeligt og teknisk gennemførlig for visse keramiske kondensatorer på grund af manglende pålidelige alternativer. Undtagelsen svækker ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2). Undtagelsen af anvendelsen af bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en mærkespænding på 125 V AC eller 250 V DC og derover bør derfor fornyes. Af hensyn til klarheden bør det tilføjes i bilag III til direktiv 2011/65/EU, at de anvendelser, der er omfattet af undtagelse 7.c.I og 7.c.IV, er udelukket fra undtagelse 7.c.II.

(8)

Da der ikke findes pålidelige alternativer til de pågældende anvendelser på markedet, bør undtagelsen for kategori 1-7 og 10 fornyes med den maksimale varighed på fem år indtil den 21. juli 2021. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(9)

For andre kategorier end 1-7 og 10 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU. Af hensyn til klarheden bør udløbsdatoerne tilføjes i det nævnte direktivs bilag III.

(10)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 29. februar 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. marts 2020.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

Punkt 7.c.II i bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes således:

»7.c.II

Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en mærkespænding på 125 V AC eller 250 V DC og derover

Gælder ikke for anvendelser, der er omfattet af punkt 7.c.I og 7.c.IV i dette bilag.

Udløber den:

21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10

21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11.«


Top