EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0126

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/126 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94

PE/62/2018/REV/1

OJ L 30, 31.1.2019, p. 58–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/126/oj

31.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/58


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/126

af 16. januar 2019

om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (»EU-OSHA«) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (3) med det formål at bidrage til forbedringen af arbejdsmiljøet hvad angår arbejdstagernes sikkerhed og sundhed gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden indenfor dette område.

(2)

Siden det blev oprettet i 1994, har EU-OSHA spillet en vigtig rolle ved at støtte forbedringen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i hele Unionen. I samme periode er der sket udviklinger med hensyn til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt på det teknologiske område. Den terminologi, der anvendes til at beskrive EU-OSHA's mål og opgaver, bør derfor tilpasses for at afspejle denne udvikling.

(3)

Forordning (EF) nr. 2062/94 er blevet ændret adskillige gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør nævnte forordning af klarhedshensyn ophæves og erstattes.

(4)

Bestemmelserne vedrørende EU-OSHA bør så vidt muligt og under hensyn til dets trepartsstruktur fastlægges efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

(5)

Da de tre trepartsorganer, dvs. EU-OSHA, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljøet, erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem dem. EU-OSHA bør derfor i sit arbejde supplere arbejdet i Eurofound og Cedefop, hvor de har lignende interesseområder, og samtidig fremme værktøjer, der fungerer godt, såsom aftalememoranda. EU-OSHA bør udnytte metoder til at forbedre effektivitet og synergi og i sine aktiviteter undgå overlapning med Eurofound's, Cedefop's og Kommissionens aktiviteter. Hvis det er relevant, bør EU-OSHA desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med EU-institutionernes og eksterne specialiserede organers interne forskningskapacitet.

(6)

Kommissionen bør høre de vigtigste interessenter, herunder medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af Europa-Parlamentet, under evalueringen af EU-OSHA.

(7)

Den trepartsstruktur, som EU-OSHA, Eurofound og Cedefop danner, er et særdeles værdifuldt udtryk for en samlet tilgang, der bygger på den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter og Unionens og de nationale myndigheder, hvilket er yderst vigtigt med henblik på at finde frem til fælles og bæredygtige sociale og økonomiske løsninger.

(8)

Når der henvises til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i denne forordning, er det underforstået, at der henvises til såvel fysisk som psykisk sundhed.

(9)

For at strømline EU-OSHA's beslutningsproces og bidrage til at forbedre effektiviteten bør der indføres en tostrenget ledelsesstruktur. Med henblik herpå bør medlemsstaterne, de nationale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og Kommissionen være repræsenteret i en bestyrelse, der har de nødvendige beføjelser, herunder til at fastlægge budgettet og godkende programmeringsdokumentet. I programmeringsdokumentet, der indeholder EU-OSHA's flerårige arbejdsprogram og dets årlige arbejdsprogram, bør bestyrelsen fastlægge de strategiske prioriteter for EU-OSHA's aktiviteter. Desuden bør de regler, der vedtages af bestyrelsen med henblik på forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, omfatte foranstaltninger til opdagelse af potentielle risici på et tidligt tidspunkt.

(10)

For at EU-OSHA kan fungere korrekt bør medlemsstaterne, de europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og Kommissionen sikre, at de personer, der udpeges til bestyrelsen, har den fornødne viden inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med henblik på at træffe strategiske beslutninger og føre tilsyn med EU-OSHA's aktiviteter.

(11)

Forretningsudvalget bør nedsættes med den opgave at forberede bestyrelsens møder på passende vis og støtte dens beslutnings- og overvågningsprocesser. Som bistand til bestyrelsen bør det være muligt for forretningsudvalget, når det er nødvendigt på grund af sagens hastende karakter, at træffe visse foreløbige afgørelser på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen bør vedtage forretningsudvalgets forretningsorden.

(12)

Den administrerende direktør bør være ansvarlig for den generelle forvaltning af EU-OSHA i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastlagte strategiske kurs, herunder den daglige administration og forvaltningen af finansielle og menneskelige ressourcer. Den administrerende direktør bør udøve de beføjelser, som vedkommende tillægges. Det bør være muligt at suspendere disse beføjelser under ekstraordinære omstændigheder, såsom i forbindelse med interessekonflikter eller grov tilsidesættelse af forpligtelser i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (»personalevedtægten«).

(13)

Ligestillingsprincippet er et grundlæggende princip i EU-retten. Det kræver, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn. Alle parter bør tilstræbe at opnå en afbalanceret repræsentation af kvinder og mænd i bestyrelsen og forretningsudvalget. Dette mål bør også forfølges af bestyrelsen for så vidt angår dens formand og næstformænd taget under ét samt af de grupper, der repræsenterer regeringerne og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i bestyrelsen, for så vidt angår udpegelsen af suppleanter, som skal deltage i forretningsudvalgets møder.

(14)

EU-OSHA driver i øjeblikket et forbindelseskontor i Bruxelles. Muligheden for fortsat at drive dette kontor bør bevares.

(15)

Der findes i forvejen organisationer i Unionen og i medlemsstaterne, der leverer den samme type oplysninger og tjenesteydelser, som leveres af EU-OSHA. For at få mest gavn på EU-plan af det arbejde, som sådanne organisationer udfører, bør det eksisterende, velfungerende netværk, som EU-OSHA har etableret under forordning (EF) nr. 2062/94 og som omfatter nationale kontaktpunkter og medlemsstaternes trepartsnetværk, opretholdes. Det er endvidere vigtigt, at EU-OSHA har meget tætte funktionelle forbindelser til det ved Rådets afgørelse af 22. juli 2003 (4) nedsatte rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med henblik på at sikre god koordinering og synergi.

(16)

De finansielle bestemmelser og bestemmelserne om programmering og rapportering vedrørende EU-OSHA bør ajourføres. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (5) fastsætter, at EU-OSHA skal foretage såvel forudgående evalueringer som efterfølgende evalueringer af de programmer og aktiviteter, der medfører store udgifter. EU-OSHA bør tage hensyn til disse evalueringer i sin flerårige og årlige programmering.

(17)

For at sikre dets fulde selvstændighed og uafhængighed og for at sætte det i stand til på behørig vis at udføre sine mål og opgaver i overensstemmelse med denne forordning, bør EU-OSHA tildeles et passende og selvstændigt budget med indtægter, der hovedsageligt kommer fra et bidrag fra Unionens almindelige budget. Unionens budgetprocedure bør finde anvendelse for EU-OSHA for så vidt angår Unionens bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Unionens almindelige budget. EU-OSHA's regnskaber bør revideres af Revisionsretten.

(18)

De oversættelsestjenester, som er nødvendige for EU-OSHA's funktion, bør udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Oversættelsescentret). EU-OSHA bør arbejde sammen med Oversættelsescentret med henblik på at fastlægge indikatorer for kvalitet, rettidighed og fortrolighed for klart at identificere EU-OSHA's behov og prioriteter og for at skabe gennemsigtige og objektive procedurer for oversættelsesprocessen.

(19)

Bestemmelser vedrørende EU-OSHA's personale bør være i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte), fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (6).

(20)

EU-OSHA bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre sikker håndtering og behandling af klassificerede informationer. Hvor det er krævet, bør EU-OSHA vedtage sikkerhedsregler, der svarer til de regler, der er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (7) og (EU, Euratom) 2015/444 (8).

(21)

Det er nødvendigt at fastsætte overgangsbestemmelser for budgettet og overgangsbestemmelser vedrørende bestyrelsen, den administrerende direktør og personalet for at sikre videreførelsen af EU-OSHA's aktiviteter, indtil denne forordning er gennemført —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

MÅL OG OPGAVER

Artikel 1

Oprettelse og mål

1.   Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (»EU-OSHA«) oprettes hermed som et EU-agentur.

2.   EU-OSHA's mål er at give EU-institutionerne og -organerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre aktører, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, relevante tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger samt ekspertise vedrørende dette område med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for så vidt angår beskyttelsen af arbejdstageres sikkerhed og sundhed.

I det øjemed skal EU-OSHA styrke og udbrede viden, tilvejebringe dokumentation og tjenesteydelser med henblik på politikudformning, herunder forskningsbaserede konklusioner, og fremme vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører.

Artikel 2

Opgaver

1.   EU-OSHA har følgende opgaver med hensyn til de politikområder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar:

a)

at indsamle og analysere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i medlemsstaterne med henblik på at:

i)

kortlægge risici og god praksis samt eksisterende nationale prioriteter og programmer

ii)

levere de nødvendige data til Unionens prioriteter og programmer, og

iii)

formidle disse oplysninger til EU-institutionerne og -organerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre aktører, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

b)

at indsamle og analysere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om forskning vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt andre forskningsaktiviteter omfattende aspekter vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og formidle resultaterne af nævnte forskning og forskningsaktiviteter

c)

at fremme og støtte samarbejde og udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder oplysninger om uddannelsesprogrammer

d)

at arrangere konferencer og seminarer og udveksling af ekspertise fra medlemsstaterne vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

e)

at give EU-institutionerne og -organerne og medlemsstaterne de objektive tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger, der er til rådighed, og den ekspertise, de har behov for til at udforme og gennemføre fornuftige og effektive politikker med henblik på at beskytte arbejdstageres sikkerhed og sundhed, herunder forebyggelse og foregribelse af potentielle farer, navnlig give Kommissionen de tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger og den ekspertise, den har behov for at leve op til sin opgave med at kortlægge, udarbejde og evaluere lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger for beskyttelse af arbejdstageres sikkerhed og sundhed, navnlig hvad angår retsakters virkning, sådannes tilpasning til tekniske, videnskabelige og forskriftsmæssige fremskridt samt sådannes gennemførelsen i praksis af virksomhederne, i særdeleshed med hensyn til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder

f)

at skabe fora for udveksling af erfaringer og oplysninger mellem regeringerne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter på nationalt plan

g)

at bidrage til gennemførelse på nationalt plan af reformer og politikker, herunder gennem evidensbaserede oplysninger og analyser

h)

at indsamle oplysninger om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål fra tredjelande og internationale organisationer og stille sådanne oplysninger til rådighed for dem

i)

at levere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om metoder og hjælpemidler til at gennemføre forebyggende aktiviteter, kortlægge god praksis og fremme forebyggende foranstaltninger, idet der skal tages særligt hensyn til mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders specifikke problemer, og med hensyn til god praksis, navnlig fokusere på sådanne former for praksis, som udgør praktiske hjælpemidler til brug for vurdering af risici for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen, og finde frem til de foranstaltninger, der kan træffes for at imødegå disse risici

j)

at bidrage til udvikling af EU-strategier og -handlingsprogrammer vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, uden at dette berører Kommissionens beføjelser

k)

at fastlægge en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 30 for så vidt angår spørgsmål, der hører under EU-OSHA's kompetenceområde

l)

at gennemføre oplysnings- og kommunikationsaktiviteter og -kampagner om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

2.   Når der er behov for nye undersøgelser, og før der træffes politiske beslutninger, tager EU-institutionerne hensyn til EU-OSHA's ekspertise og til eventuelle undersøgelser, som det har udført eller er i stand til at udføre på det pågældende område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (9).

3.   EU-OSHA sikrer, at de formidlede oplysninger og de hjælpemidler, der stilles til rådighed, er målrettet mod de endelige brugere. For at nå dette mål arbejder EU-OSHA tæt sammen med de nationale kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2.

4.   EU-OSHA kan indgå samarbejdsaftaler med andre relevante EU-agenturer med henblik på at lette og fremme samarbejdet med disse.

5.   I udførelsen af sine opgaver opretholder EU-OSHA en tæt dialog, navnlig med specialiserede organer, hvad enten de er offentlige eller private, nationale eller internationale, med offentlige myndigheder, med akademiske organer og forskningsorganer, med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og med nationale trepartsorganer, hvor disse findes. Uden at tilsidesætte sine mål og formål samarbejder EU-OSHA med andre EU-agenturer, navnlig Eurofound og Cedefop, med henblik på at fremme synergier og komplementaritet med disses aktiviteter, samtidig med at enhver overlapning af indsatser undgås.

KAPITEL II

EU-OSHA's ORGANISATION

Artikel 3

Forvaltnings- og ledelsesstruktur

EU-OSHA's forvaltnings- og ledelsesstruktur består af:

a)

en bestyrelse

b)

et forretningsudvalg

c)

en administrerende direktør

d)

et netværk.

AFDELING 1

Bestyrelsen

Artikel 4

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af:

a)

et medlem, der repræsenterer regeringen, fra hver medlemsstat

b)

et medlem, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, fra hver medlemsstat

c)

et medlem, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, fra hver medlemsstat

d)

tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen

e)

én uafhængig ekspert, der er udnævnt af Europa-Parlamentet.

Hvert af de i litra a)-d) omhandlede medlemmer har stemmeret.

Rådet udnævner de i litra a), b) og c) omhandlede medlemmer blandt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

De i litra a) omhandlede medlemmer udnævnes på forslag af medlemsstaterne. De i litra b) og c) omhandlede medlemmer udnævnes på forslag af de respektive gruppers talsmænd i Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

De i fjerde afsnit omhandlede forslag forelægges Rådet samt forelægges Kommissionen til orientering.

Kommissionen udnævner de medlemmer, der er omhandlet i litra d).

Europa-Parlamentets kompetente udvalg udnævner den i litra e) omhandlede ekspert.

2.   Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten repræsenterer medlemmet i medlemmets fravær. Suppleanterne udnævnes i overensstemmelse med stk. 1.

3.   Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udpeges og udnævnes på baggrund af deres viden inden for området sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, idet der tages hensyn til deres relevante færdigheder, såsom ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder og ekspertise med hensyn til EU-OSHA's kerneopgaver, med henblik på at kunne varetage en tilsynsrolle på effektiv vis. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i bestyrelsen.

4.   Hvert medlem og suppleant underskriver på tidspunktet for tiltrædelsen en skriftlig erklæring om, at vedkommende ikke befinder sig i en interessekonflikt. Hvert medlem og suppleant ajourfører sin erklæring, i tilfælde af at der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til interessekonflikter. EU-OSHA offentliggør erklæringerne og ajourføringerne på sit websted.

5.   Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan fornyes. Ved deres mandatperiodes udløb eller ved deres fratræden fortsætter medlemmer og suppleanter med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses.

6.   Repræsentanterne for regeringerne, for arbejdsgiverorganisationerne og for arbejdstagerorganisationerne danner hver en gruppe i bestyrelsen. Hver gruppe udpeger en koordinator med henblik på at styrke effektiviteten af drøftelserne i og mellem grupperne. Koordinatorerne for arbejdsgivernes og arbejdstagernes grupper skal være repræsentanter for deres respektive europæiske organisationer og kan udpeges blandt de udnævnte bestyrelsesmedlemmer. Koordinatorer, der ikke er udnævnte bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med stk. 1, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Artikel 5

Bestyrelsens funktioner

1.   Bestyrelsen skal:

a)

udstikke de strategiske retningslinjer for EU-OSHA's aktiviteter

b)

hvert år med et flertal på to tredjedele blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6 vedtage EU-OSHA's programmeringsdokument indeholdende EU-OSHA's flerårige arbejdsprogram og det årlige arbejdsprogram for det følgende år

c)

med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer vedtage EU-OSHA's årsbudget og varetage andre funktioner i relation til EU-OSHA's budget i henhold til kapitel III

d)

vedtage en konsolideret årlig aktivitetsrapport sammen med sin vurdering af EU-OSHA's virksomhed, senest den 1. juli hvert år forelægge disse for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt offentliggøre den konsoliderede årlige aktivitetsrapport

e)

vedtage de finansielle bestemmelser for EU-OSHA i overensstemmelse med artikel 17

f)

vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til risiciene for svig under hensyntagen til omkostningerne og fordelene ved de foranstaltninger, der skal iværksættes

g)

vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for så vidt angår dets medlemmer og uafhængige eksperter, samt for så vidt angår udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af EU-OSHA, jf. artikel 20

h)

vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikations- og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse og lade dette fremgå af EU-OSHA's programmeringsdokument

i)

vedtage sin forretningsorden

j)

i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til EU-OSHA's personale udøve de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (»ansættelsesmyndighedsbeføjelser«)

k)

vedtage passende gennemførelsesbestemmelser til at overholde personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110

l)

udnævne den administrerende direktør og, hvis relevant, forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 19

m)

udnævne en regnskabsfører, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal finde anvendelse på

n)

vedtage forretningsudvalgets forretningsorden

o)

overvåge tilstrækkelig opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

p)

give bemyndigelse til indgåelsen af samarbejdsaftaler med de kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 30.

2.   I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om delegering af de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og fastlæggelse af betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, den administrerende direktør måtte have videredelegeret. I sådanne tilfælde delegerer bestyrelsen dem for en begrænset periode til en af de repræsentanter for Kommissionen, som den udpeger, eller til en anden ansat end den administrerende direktør.

Artikel 6

Flerårig og årlig programmering

1.   Hvert år udarbejder den administrerende direktør i overensstemmelse med denne forordnings artikel 11, stk. 5, litra e), et udkast til et programmeringsdokument, der indeholder et flerårigt og et årligt arbejdsprogram i overensstemmelse med artikel 32 i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013.

2.   Den administrerende direktør forelægger det i stk. 1 omhandlede udkast til programmeringsdokument for bestyrelsen. Udkastet til programmeringsdokument forelægges efter bestyrelsens godkendelse for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. januar hvert år. Den administrerende direktør forelægger eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument efter samme fremgangsmåde. Bestyrelsen vedtager programmeringsdokumentet under hensyntagen til Kommissionens udtalelse.

Programmeringsdokumentet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget og tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

3.   Det flerårige arbejdsprogram fastsætter den overordnede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer, idet overlapninger med andre agenturers programmer skal undgås. Det indeholder også ressourceprogrammering, herunder det flerårige budget og personale. Det indeholder en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 30, tiltagene vedrørende denne strategi og en angivelse af de tilhørende ressourcer.

4.   Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 3 nævnte flerårige arbejdsprogram og skal indeholde:

a)

detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer

b)

en beskrivelse af de tiltag, der skal finansieres, herunder planlagte foranstaltninger, der har til formål at øge effektivitet

c)

oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hvert tiltag, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning.

d)

eventuelle tiltag med henblik på forbindelser med tredjelande og internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 30.

Det anføres klart i programmet, hvilke tiltag der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

5.   Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis EU-OSHA pålægges en ny aktivitet. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram.

6.   Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres, når det er passende, og tager navnlig højde for resultatet af den evaluering, der er omhandlet i artikel 28.

Pålægges EU-OSHA en ny aktivitet med henblik på at udføre de i artikel 2 omhandlede opgaver, tages der hensyn til dette i ressourceprogrammeringen og i den finansielle programmering med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets (»budgetmyndighedens«) beføjelser.

Artikel 7

Bestyrelsens formand

1.   Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således:

a)

én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaternes regeringer

b)

én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne

c)

én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og

d)

én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

2.   Mandatperioden for formanden og næstformændene er ét år. Mandatperioden kan fornyes. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden automatisk samtidig.

Artikel 8

Bestyrelsesmøder

1.   Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

2.   Den administrerende direktør deltager i drøftelserne uden stemmeret.

3.   Bestyrelsen afholder ét ordinært møde om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

4.   Bestyrelsen kan invitere enhver person, hvis mening kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør. Repræsentanter for lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), kan deltage i bestyrelsens møder som observatører, hvis EØS-aftalen foreskriver, at de kan deltage i EU-OSHA's aktiviteter.

5.   EU-OSHA varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

Artikel 9

Bestyrelsens afstemningsregler

1.   Bestyrelsen træffer afgørelser med flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer, jf. dog artikel 5, stk. 1, litra b) og c), artikel 7, stk. 1, andet afsnit og artikel 19, stk. 7.

Dog kræver beslutninger i forbindelse med det årlige arbejdsprogram og beslutninger med budgetmæssige konsekvenser for de nationale kontaktpunkter også samtykke fra flertallet af medlemmerne af gruppen, der repræsenterer regeringerne.

2.   Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, har vedkommendes suppleant stemmeret.

3.   Formanden deltager i afstemningen.

4.   Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret.

5.   I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

AFDELING 2

Forretningsudvalget

Artikel 10

Forretningsudvalget

1.   Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg.

2.   Forretningsudvalget skal:

a)

forberede de afgørelser, der skal træffes af bestyrelsen

b)

sammen med bestyrelsen tilse passende opfølgning på resultaterne og henstillingerne fra de interne eller eksterne revisionsberetninger og evalueringer samt fra undersøgelser, der foretages af OLAF

c)

rådgive den administrerende direktør i gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser, når det er nødvendigt, med henblik på at styrke tilsyn med den administrative og budgetmæssige forvaltning, dog uden at det berører vedkommendes ansvarsområder som anført i artikel 11.

3.   Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, herunder om suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser i overensstemmelse med de i artikel 5, stk. 2, omhandlede betingelser og om budgetanliggender.

4.   Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd, koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 6, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, der er omhandlet i artikel 4, stk. 6, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt et medlem udpeget af den pågældende gruppe er fraværende. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

5.   Mandatperioden for medlemmer af forretningsudvalget er to år. Denne periode kan fornyes. Mandatperioden for et medlem af forretningsudvalget ophører på den dato, hvor vedkommendes medlemskab af bestyrelsen ophører.

6.   Forretningsudvalget mødes tre gange om året. Det træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra sine medlemmer. Efter hvert møde gør koordinatorerne for de i artikel 4, stk. 6, omhandlede tre grupper deres bedste bestræbelser for at orientere medlemmerne af deres egen gruppe om indholdet af drøftelserne på en rettidig og gennemsigtig måde.

AFDELING 3

Den administrerende direktør

Artikel 11

Den administrerende direktørs ansvarsområder

1.   Den administrerende direktør er ansvarlig for ledelsen af EU-OSHA i overensstemmelse med de strategiske retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen, og står til ansvar over for bestyrelsen.

2.   Uden at det berører Kommissionens, bestyrelsens og forretningsudvalgets beføjelser, er den administrerende direktør uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller noget andet organ.

3.   Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, hvis denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

4.   Den administrerende direktør er EU-OSHA's repræsentant i retlig henseende.

5.   Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges EU-OSHA ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

a)

den daglige administration af EU-OSHA, herunder udøvelsen af de beføjelser vedrørende personalespørgsmål, som vedkommende er tillagt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2

b)

at gennemføre afgørelser vedtaget af bestyrelsen

c)

at træffe beslutninger om forvaltningen af de menneskelige ressourcer i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 2, omhandlede afgørelse

d)

under hensyntagen til behovene i forbindelse med EU-OSHA's aktiviteter og forsvarlig budgetmæssig forvaltning at beslutte EU-OSHA's interne strukturer og, om nødvendigt, ændringer af disse strukturer

e)

at udarbejde programmeringsdokumentet og forelægge det for bestyrelsen efter høring af Kommissionen

f)

at gennemføre programmeringsdokumentet og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

g)

at udarbejde den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om EU-OSHA's aktiviteter og præsentere den for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

h)

at indføre et effektivt overvågningssystem, som kan gøre det muligt at udføre de i artikel 28 omhandlede regelmæssige evalueringer, og et rapporteringssystem til sammenfatning af resultaterne heraf

i)

at udarbejde udkast til finansielle bestemmelser for EU-OSHA

j)

at udarbejde EU-OSHA's udkast til overslag over indtægter og udgifter som en del af EU-OSHA's programmeringsdokument samt gennemføre EU-OSHA's budget

k)

at udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra OLAF, og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

l)

at tilstræbe en ligelig kønsfordeling inden for EU-OSHA

m)

at beskytte Unionens finansielle interesser gennem foranstaltninger til at forebygge svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, og, hvor det er passende, gennem administrative og finansielle sanktioner, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning

n)

at udarbejde EU-OSHA's strategi for bekæmpelse af svig og præsentere den for bestyrelsen til godkendelse

o)

at samarbejde med andre EU-agenturer, hvor det er relevant, og indgå samarbejdsaftaler med dem.

6.   Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det med henblik på at udføre EU-OSHA's opgaver på en effektiv og virkningsfuld måde er nødvendigt at etablere et forbindelseskontor i Bruxelles, der kan fremme EU-OSHA's samarbejde med de relevante EU-institutioner. En sådan beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den relevante medlemsstat. Beslutningen skal fastsætte omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af dette forbindelseskontor, således at unødige omkostninger og overlapning af EU-OSHA's administrative funktioner undgås.

AFDELING 4

Netværk

Artikel 12

Netværk

1.   EU-OSHA opretter et netværk, der omfatter:

a)

hoveddeltagerne i de nationale informationsnetværk, herunder de nationale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i overensstemmelse med national ret eller praksis

b)

de nationale kontaktpunkter.

2.   Medlemsstaterne orienterer regelmæssigt EU-OSHA om hoveddeltagerne i deres nationale arbejdsmiljøinformationsnetværk, herunder enhver institution, der efter deres opfattelse vil kunne bidrage til EU-OSHA's arbejde under hensyntagen til behovet for at sikre videst mulig dækning af deres område.

De nationale myndigheder eller en national institution, der er udpeget af medlemsstaten som nationalt kontaktpunkt, koordinerer og overfører de på nationalt plan indsamlede oplysninger til EU-OSHA inden for rammerne af en aftale mellem hvert kontaktpunkt og EU-OSHA på grundlag af EU-OSHA's vedtagne arbejdsprogram.

De nationale myndigheder eller den nationale institution hører de nationale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og tager hensyn til deres synspunkter i overensstemmelse med national ret eller praksis.

3.   Emner, der er blevet identificeret som værende af særlig interesse, opføres i EU-OSHA's årlige arbejdsprogram.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 13

Budget

1.   Der udarbejdes hvert regnskabsår et overslag over alle EU-OSHA's indtægter og udgifter, og de opføres i EU-OSHA's budget. Regnskabsåret følger kalenderåret.

2.   Indtægterne og udgifterne på EU-OSHA's budget skal balancere.

3.   Med forbehold af andre ressourcer udgøres EU-OSHA's indtægter af:

a)

et bidrag fra Unionen, der opføres på Unionens almindelige budget

b)

eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne

c)

betaling for publikationer og andre ydelser leveret af EU-OSHA

d)

bidrag fra tredjelande, der deltager i EU-OSHA's arbejde i henhold til artikel 30.

4.   EU-OSHA's udgifter omfatter vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Artikel 14

Opstilling af budgettet

1.   Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over EU-OSHA's indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det i artikel 6, stk. 1, omhandlede årlige programmeringsdokument og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering.

2.   Bestyrelsen vedtager på grundlag af det foreløbige udkast til overslag et udkast til overslag over EU-OSHA's indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og sender det til Kommissionen senest den 31. januar hvert år.

3.   Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Unionens almindelige budget. Udkastet til overslag gøres også tilgængeligt for EU-OSHA.

4.   På grundlag af udkastet til overslag opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Unionens almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i henhold til artikel 313 og 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

5.   Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget fra Unionens almindelige budget til EU-OSHA.

6.   Budgetmyndigheden godkender EU-OSHA's stillingsfortegnelse.

7.   EU-OSHA's budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget og tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed. Enhver ændring af EU-OSHA's budget, herunder stillingsfortegnelsen, vedtages efter samme procedure.

8.   For byggeprojekter, der sandsynligvis vil få betydelige følger for EU-OSHA's budget, finder delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013 anvendelse.

Artikel 15

Gennemførelse af budgettet

1.   Den administrerende direktør gennemfører EU-OSHA's budget.

2.   Den administrerende direktør sender hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

Artikel 16

Regnskabsaflæggelse og decharge

1.   EU-OSHA's regnskabsfører sender det foreløbige årsregnskab for regnskabsåret (år n) til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten senest den 1. marts i det følgende regnskabsår (år n+1).

2.   EU-OSHA sender en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for år n til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten senest den 31. marts i år n+1.

3.   Kommissionens regnskabsfører sender EU-OSHA's foreløbige årsregnskab for år n konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Revisionsretten senest den 31. marts i år n+1.

4.   Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om EU-OSHA's foreløbige årsregnskab for år n opstiller regnskabsføreren i henhold til artikel 246 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 EU-OSHA's endelige årsregnskab for det pågældende år. Den administrerende direktør forelægger det for bestyrelsen med henblik på en udtalelse.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om EU-OSHA's endelige årsregnskab for år n.

6.   EU-OSHA's regnskabsfører sender senest den 1. juli i år n+1 det endelige årsregnskab for år n til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten, ledsaget af bestyrelsens udtalelse.

7.   Det endelige årsregnskab for år n offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i år n+1.

8.   Den administrerende direktør sender senest den 30. september i år n+1 Revisionsretten et svar på de bemærkninger, som denne har fremsat i sin årsberetning. Den administrerende direktør sender ligeledes svaret til bestyrelsen.

9.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder herom, forelægger den administrerende direktør alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for år n kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 109, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013.

10.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Parlamentet inden den 15. maj i år n+2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår n.

Artikel 17

Finansielle regler

De finansielle regler for EU-OSHA vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for EU-OSHA's drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

KAPITEL IV

PERSONALE

Artikel 18

Almindelige bestemmelser

1.   Personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne personalevedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for EU-OSHA's personale.

2.   Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110.

Artikel 19

Den administrerende direktør

1.   Den administrerende direktør er en del af personalet og ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved EU-OSHA i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Den valgte kandidat opfordres til at afgive en redegørelse over for Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra Parlamentets medlemmer. Denne drøftelse må ikke forsinke udnævnelsen unødigt.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres EU-OSHA af formanden for bestyrelsen.

3.   Den administrerende direktør udnævnes for fem år. Inden udløbet af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs resultater og EU-OSHA's fremtidige opgaver og udfordringer.

4.   Bestyrelsen kan med udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering forlænge direktørens ansættelsesperiode med én yderligere periode, der højst må være på fem år.

5.   Hvor en administrerende direktørs ansættelsesperiode er blevet forlænget, må vedkommende ikke deltage i en anden udvælgelsesprocedure til samme stilling efter udløbet af den samlede periode.

6.   Den administrerende direktør kan kun afskediges i henhold til en afgørelse truffet af bestyrelsen. Bestyrelsen tager ved sin afgørelse hensyn til Kommissionens i stk. 3 omhandlede vurdering af den administrerende direktørs resultater.

7.   Afgørelser om udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode eller afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Artikel 20

Udstationerede nationale eksperter og andet personale

1.   EU-OSHA kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af EU-OSHA.

2.   Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til EU-OSHA.

KAPITEL V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 21

Retlig status

1.   EU-OSHA er et EU-agentur. Det har status som juridisk person.

2.   EU-OSHA har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som national ret tillægger juridiske personer. Det kan navnlig erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.   EU-OSHA har hjemsted i Bilbao.

4.   EU-OSHA kan oprette et forbindelseskontor i Bruxelles for at fremme sit samarbejde med de relevante EU-institutioner, jf. artikel 11, stk. 6.

Artikel 22

Privilegier og immuniteter

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for EU-OSHA og dets personale.

Artikel 23

Sprogordning

1.   Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1 (10) finder anvendelse på EU-OSHA.

2.   De oversættelsestjenester, der er nødvendige for EU-OSHA's funktion, leveres af Oversættelsescentret.

Artikel 24

Gennemsigtighed og databeskyttelse

1.   EU-OSHA udfører sine aktiviteter med en høj grad af gennemsigtighed.

2.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (11) finder anvendelse på EU-OSHA's dokumenter.

3.   Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

4.   EU-OSHA's behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (12). Bestyrelsen fastlægger senest seks måneder efter sit første møde foranstaltninger med henblik på EU-OSHA's anvendelse af forordning (EU) 2018/1725, herunder foranstaltninger vedrørende udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Artikel 25

Bekæmpelse af svig

1.   For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre ulovlige handlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (13) tiltræder EU-OSHA, senest 21. august 2019, den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (14), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på EU-OSHA's medarbejdere, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

2.   Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontroller på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem EU-OSHA.

3.   OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (15) foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet, for at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud eller en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt finansieret af EU-OSHA.

4.   EU-OSHA's samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud skal indeholde bestemmelser, der udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage denne kontrol og disse undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive kompetencer, uden at det berører stk. 1, 2 og 3.

Artikel 26

Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede informationer og ikkeklassificerede følsomme informationer

EU-OSHA vedtager efter behov egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede informationer (EUCI) og følsomme ikkeklassificerede informationer, som fastsat i afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 og (EU, Euratom) 2015/444. EU-OSHA's sikkerhedsregler omfatter blandt andet, og hvor det er relevant, bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne informationer.

Artikel 27

Ansvar

1.   EU-OSHA's ansvar i kontraktforhold er omfattet af den ret, som finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som EU-OSHA har indgået.

3.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, skal EU-OSHA i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte samtlige skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.   EU-Domstolen har kompetence vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5.   De ansattes personlige ansvar over for EU-OSHA er underlagt bestemmelserne i personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte.

Artikel 28

Evaluering

1.   EU-OSHA foretager i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013 såvel forudgående som efterfølgende evalueringer af de programmer og aktiviteter, der medfører betydelige udgifter.

2.   Senest den 21. februar 2024, og hvert femte år herefter sikrer Kommissionen, at der foretages en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere EU-OSHA's resultater i forhold til dets mål, mandat og opgaver. Kommissionen hører bestyrelsesmedlemmer og de andre vigtigste interessenter under sin evaluering. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre EU-OSHA's mandat og de finansielle følger af sådanne ændringer.

3.   Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen om resultaterne af evalueringen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

Artikel 29

Administrative undersøgelser

EU-OSHA's virke er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med artikel 228 i TEUF.

Artikel 30

Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

1.   I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan EU-OSHA samarbejde med de kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer.

I det øjemed kan EU-OSHA, med forbehold af bestyrelsens tilladelse og efter Kommissionens godkendelse, etablere samarbejdsordninger med de kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen eller medlemsstaterne.

2.   Tredjelande, som har indgået aftaler med Unionen herom, kan deltage i EU-OSHA's arbejde.

Der udarbejdes i henhold til de relevante bestemmelser i de aftaler, som er omhandlet i første afsnit, ordninger, hvori det navnlig fastsættes, hvilken art og hvilket omfang de pågældende tredjelandes deltagelse i EU-OSHA's arbejde skal have, samt på hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer taget af EU-OSHA, økonomisk bidrag og personale. Hvad angår personaleanliggender skal disse ordninger under alle omstændigheder være i overensstemmelse med personalevedtægten.

3.   Bestyrelsen vedtager en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer for så vidt angår spørgsmål, der hører under EU-OSHA's kompetenceområde.

Artikel 31

Hjemstedsaftale og driftsvilkår

1.   De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for EU-OSHA i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmer, personale og deres familiemedlemmer fastsættes i en hjemstedsaftale mellem EU-OSHA og den medlemsstat, hvor hovedsædet ligger.

2.   EU-OSHA's værtsmedlemsstat sikrer de nødvendige vilkår for, at EU-OSHA kan fungere, herunder tilbud om flersproget skoleundervisning med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

KAPITEL VI

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 32

Overgangsbestemmelser vedrørende bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen, der er nedsat i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 2062/94, forbliver medlemmer af bestyrelsen og varetager bestyrelsens funktioner som omhandlet i artikel 5 i nærværende forordning, indtil der er udpeget bestyrelsesmedlemmer og en uafhængig ekspert i medfør af artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 33

Overgangsbestemmelser vedrørende personale

1.   EU-OSHA's direktør, der er udnævnt i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 2062/94, tillægges for den resterende del af sin ansættelsesperiode den administrerende direktørs ansvarsområder i henhold til nærværende forordnings artikel 11. De øvrige vilkår i vedkommendes kontrakt fortsætter uændret.

2.   Såfremt udvælgelses- og udnævnelsesproceduren for den administrerende direktør endnu ikke er afsluttet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, finder artikel 11 i forordning (EF) nr. 2062/94 anvendelse, indtil proceduren er afsluttet.

3.   Nærværende forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser for personale, der er ansat i henhold til forordning (EF) nr. 2062/94. Deres ansættelseskontrakter kan forlænges i henhold til denne forordning i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Ethvert forbindelseskontor for EU-OSHA, som er operationelt på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, opretholdes.

Artikel 34

Overgangsbestemmelser for budgettet

Dechargeproceduren med hensyn til de budgetter, der er godkendt på grundlag af artikel 13 i forordning (EF) nr. 2062/94, gennemføres i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 14.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 35

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2062/94 ophæves, og alle henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 36

Opretholdelse af retskraften af interne regler vedtaget af bestyrelsen

Interne regler vedtaget af bestyrelsen på grundlag af forordning (EF) nr. 2062/94 forbliver i kraft efter den 20. februar 2019, medmindre bestyrelsen beslutter andet i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning.

Artikel 37

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. januar 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 209 af 30.6.2017, s. 49.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.12.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.12.2018.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

(6)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(7)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(8)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(10)  Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(14)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(15)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).


Top