Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0146

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/146 af 30. januar 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/502 om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertilsætningsstof til malkekøer (EØS-relevant tekst.)

C/2019/619

OJ L 27, 31.1.2019, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/146/oj

31.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/146

af 30. januar 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/502 om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertilsætningsstof til malkekøer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 blev præparatet af Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 godkendt som fodertilsætningsstof til malkekøer ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/502 (2).

(2)

Indehaveren af godkendelsen, Micron Bio-Systems Ltd, har indsendt en ansøgning i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 med forslag om at tilføje navnet på dennes repræsentant til godkendelsen.

(3)

Indehaveren af godkendelsen har indsendt de relevante oplysninger, der ligger til grund for, at FeedVision BV vil fungere som dennes repræsentant for det pågældende fodertilsætningsstof med virkning fra 30. marts 2019.

(4)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af det pågældende tilsætningsstof. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(5)

For at FeedVision BV kan fungere som repræsentant for indehaveren af godkendelsen, er det nødvendigt at ændre vilkårene for den pågældende godkendelse. Navnet på repræsentanten bør derfor indsættes i titlen og i bilaget til nævnte forordning. Navnet på indehaveren af godkendelsen var ikke stavet korrekt i titlen på gennemførelsesforordning (EU) 2015/502. I gennemførelsesforordningens titel bør navnet på indehaveren af godkendelsen derfor erstattes af den korrekte stavemåde.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/502 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Bestemmelserne i denne forordning bør finde anvendelse fra datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2015/502

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/502 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Micro Bio-System Ltd« til »Micron Bio-Systems Ltd, der repræsenteres af FeedVision BV«.

2)

I kolonne nr. 2 i bilaget ændres »Micron Bio-System Ltd« til »Micron Bio-Systems Ltd, der repræsenteres af FeedVision BV«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. marts 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/502 af 24. marts 2015 om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertilsætningsstof til malkekøer (indehaver af godkendelsen er Micro Bio-System Ltd) (EUT L 79 af 25.3.2015, s. 57).


Top