EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0145

Kommissionens forordning (EU) 2019/145 af 30. januar 2019 om berigtigelse af den nederlandske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (EØS-relevant tekst.)

C/2019/607

OJ L 27, 31.1.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/145/oj

31.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/145

af 30. januar 2019

om berigtigelse af den nederlandske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 26, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den nederlandske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (2) indeholder en fejl i nummer 13.8.1 og 13.8.2 i del C i bilaget for så vidt angår henvisningen til en fodermiddelbestanddel, der skal angives. Den fejlagtige henvisning til »vand« i stedet for »kalium« påvirker rækkevidden af visse forpligtelser for de erhvervsdrivende.

(2)

Den nederlandske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).


Top