Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0091

Kommissionens forordning (EU) 2019/91 af 18. januar 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinat, picoxystrobin og tepraloxydim i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/143

OJ L 22, 24.1.2019, p. 74–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/91/oj

24.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/74


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/91

af 18. januar 2019

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinat, picoxystrobin og tepraloxydim i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af buprofezin og diflubenzuron. Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for ethoxysulfuron. Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for ioxynil, molinat, picoxystrobin og tepraloxydim.

(2)

Godkendelsen af aktivstoffet buprofezin blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/360 (2) begrænset til anvendelser på ikke-spiselige afgrøder. Godkendelsen af aktivstoffet diflubenzuron blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/855 (3) begrænset til anvendelser på ikke-spiselige afgrøder. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer til anvendelser på spiselige afgrøder, er blevet kaldt tilbage. De gældende MRL'er, der er fastsat for disse stoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør derfor udgå.

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet ethoxysulfuron udløb den 31. marts 2014. Godkendelsen af aktivstoffet ioxynil udløb den 28. februar 2015. Godkendelsen af aktivstoffet molinat udløb den 31. juli 2014. Godkendelsen af aktivstoffet picoxystrobin er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1455 (4). Godkendelsen af aktivstoffet tepraloxydim udløb den 31. maj 2015. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, er blevet kaldt tilbage. De gældende MRL'er, der er fastsat for disse stoffer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør derfor udgå.

(4)

I betragtning af begrænsningen af godkendelsen af aktivstofferne buprofezin og diflubenzuron, udløbet af godkendelsen af aktivstofferne ethoxysulfuron, ioxynil, molinat og tepraloxydim og ikke-fornyelsen af godkendelsen af aktivstoffet picoxystrobin bør MRL'erne for disse stoffer fastsættes til den relevante bestemmelsesgrænse (i det følgende benævnt »LOD«), jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005. For så vidt angår ioxynil bør definitionen af restkoncentration desuden ændres, da en mindre kompleks definition af restkoncentration letter håndhævelsen for de laboratorier, der udfører offentlig kontrol.

(5)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse LOD'er. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte lavere LOD'er for visse varer. Der bør for de aktivstoffer, for hvilke samtlige MRL'er bør sænkes til den relevante LOD, fastsættes standardværdier, som bør opføres i bilag V i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(7)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsforanstaltning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(9)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For så vidt angår aktivstofferne ethoxysulfuron, ioxynil, molinat og tepraloxydim i og på alle produkter finder forordning (EF) nr. 396/2005 fortsat anvendelse med den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der blev fremstilet i Unionen eller importeret til Unionen inden den 13. august 2019.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. august 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/360 af 28. februar 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet buprofezin (EUT L 54 af 1.3.2017, s. 11).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/855 af 18. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet diflubenzuron (EUT L 128 af 19.5.2017, s. 10).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1455 af 10. august 2017 om ikke-fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet picoxystrobin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 208 af 11.8.2017, s. 28).


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II udgår kolonnerne vedrørende ethoxysulfuron, ioxynil, molinat, picoxystrobin og tepraloxydim.

2)

I bilag III udgår kolonnerne vedrørende buprofezin, diflubenzuron og ethoxysulfuron.

3)

I bilag V tilføjes følgende kolonner vedrørende buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinat, picoxystrobin og tepraloxydim:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Buprofezin (F)

Diflubenzuron (F) (R)

Ethoxysulfuron

Ioxynil (summen af ioxynil og salte heraf, udtrykt som ioxynil)

Molinat

Picoxystrobin (F)

Tepraloxydim (summen af tepraloxydim og metabolitter heraf, som kan hydrolyseres enten til 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyregruppen eller til 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyregruppen, udtrykt som tepraloxydim)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0110000

Citrusfrugter

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Trænødder

 

 

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0130010

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Ferskner

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Blommer

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0151000

a)

Druer

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papajaer

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guavaer

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

0,1  (*1)

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Peberrod

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Havrerod

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0220010

Hvidløg

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Løg

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Sød peberfrugt

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Havesalat

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270010

Alm. asparges

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Porrer

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusskud

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmehjerter

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Jordnødder

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Valmuefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Sesamfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Rapsfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Sojabønner

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Græskarfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Saflorfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Hjulkronefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Sæddodderfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Hampfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0500010

Byg

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Majs

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Alm. hirse

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Havre

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Ris

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Rug

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Hvede

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0610000

Te

 

 

 

 

 

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

 

 

 

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

 

 

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

 

 

 

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Varer fra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1015020

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1015030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1015040

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1015990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1016000

f)

fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1017020

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1017030

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1017040

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1017990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1020000

Mælk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Diflubenzuron (F) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Diflubenzuron — kode 1000000 : Summen af diflubenzuron og 4-chlorphenylurea, udtrykt som diflubenzuron«


(*1)  Bestemmelsesgrænseværdi

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat MRL'er for.


Top