EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0089

Kommissionens forordning (EU) 2019/89 af 18. januar 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/141

OJ L 22, 24.1.2019, p. 13–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/89/oj

24.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/89

af 18. januar 2019

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for restkoncentrationer af etofenprox og paclobutrazol. Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for restkoncentrationer af penconazol. Der er ikke fastsat MRL'er for bromadiolon i forordning (EF) nr. 396/2005, og da dette aktivstof ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i forordningens artikel 18, stk. 1, litra b).

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for bromadiolon (2). Alle nuværende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromadiolon, gælder udelukkende for rodenticider og er ikke beregnet til direkte anvendelse på spiselige afgrøder. MRL'erne bør derfor fastsættes til standardbestemmelsesgrænsen. Disse standardværdier bør fastsættes i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. samme forordnings artikel 18, stk. 1, litra b).

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for etofenprox (3). Autoriteten anbefalede, at MRL'erne sænkes for kastanjer, hasselnødder, æbler, pærer, abrikoser, kirsebær (søde), blommer, druer, jordbær, brombær, hindbær (røde og gule), blåbær, solbær og ribs (hvide, røde og sorte), stikkelsbær (gule, grønne og røde), figner, alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter, granatæbler, kartofler, hvidløg, kepaløg, tomater, sød peberfrugt, auberginer/ægplanter, rosenkål, hovedkål, bønner (med bælg), bønner (uden bælg), lupiner/lupinbønner (tørrede), korn, sukkerroerødder, svin (muskel, lever og nyre), kvæg (muskel, lever og nyre), får (muskel, lever og nyre), geder (muskel, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, lever og nyre), andre opdrættede landdyr (muskel, lever og nyre) og mælk (fra får og geder). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, ferskner, kiwifrugter (gule, grønne og røde), meloner, græskar, vandmeloner, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, salatsennep/rucola, spinat, bladbeder, kørvel, purløg, selleriblade, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum og spiselige blomster, laurbærblade, estragon, linser (friske), bønner (tørrede), rapsfrø, fedtvæv fra svin, kvæg, får, geder og dyr af hestefamilien, fjerkræ (muskel, fedtvæv og lever), mælk (fra kvæg, får, geder og heste) og fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for paclobutrazol (4). Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for paclobutrazol (summen af isomerer). Den anbefalede, at MRL'erne sænkes for æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, ferskner, blommer, druer, spiseoliven, hørfrø, sesamfrø, rapsfrø, sennepsfrø, hjulkronefrø, sæddodderfrø, hampfrø, oliven til oliefremstilling, kvæg (muskel, fedtvæv, lever og nyre) og dyr af hestefamilien (muskel, fedtvæv, lever og nyre). MRL'erne for nævnte produkter bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes enten på det gældende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på.

(5)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for penconazol (5). Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for penconazol (summen af isomerer). Den anbefalede, at MRL'erne sænkes for mandler, hasselnødder, valnødder, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, jordbær, ribs (hvide, røde og sorte), agurker, drueagurker, courgetter, ærter (med og uden bælg), artiskokker, humle, kvæg (muskel, fedtvæv, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedtvæv, lever og nyre), fjerkræ (muskel, fedtvæv, lever og nyre), mælk og fugleæg. For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende MRL'erne for kirsebær (søde), ferskner, blommer, druer, brombær, hindbær (røde og gule), stikkelsbær (gule, grønne og røde), sød peberfrugt, auberginer/ægplanter, meloner, græskar og vandmeloner, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(8)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For så vidt angår aktivstofferne etofenprox, paclobutrazol og penconazol i og på alle produkter finder forordning (EF) nr. 396/2005 fortsat anvendelse med den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der blev fremstillet eller importeret til Unionen inden den 13. august 2019.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra 13. august 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels for bromadiolone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(5):4835.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels for etofenprox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(8):4964.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels for paclobutrazol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(8):4974.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels for penconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(6):4853.


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Følgende kolonner vedrørende etofenprox og paclobutrazol tilføjes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Etofenprox (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

1,5

0110010

Grapefrugter

(+)

0110020

Appelsiner

(+)

0110030

Citroner

(+)

0110040

Limefrugter

(+)

0110050

Mandariner

(+)

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

0,01  (*1)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

0,7

0130020

Pærer

0,7

0130030

Kvæder

0,01  (*1)

0130040

Mispel

0,01  (*1)

0130050

Japanmispel/loquat

0,01  (*1)

0130990

Andet (2)

0,01  (*1)

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

0,6 (+)

0140020

Kirsebær (søde)

0,8 (+)

0140030

Ferskner

0,6

0140040

Blommer

0,01  (*1)

0140990

Andet (2)

0,01  (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

4 (+)

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

0,01  (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*1)

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*1)

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet (2)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

0,01 (*1)

0161020

Figner

0,01  (*1)

0161030

Spiseoliven

0,01 (*1)

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01 (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,8 (+)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01 (*1)

0161990

Andet (2)

0,01 (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

1 (+)

0162020

Litchi/litchiblommer

0,01 (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

0,01 (*1)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

0,01 (*1)

0162050

Stjerneæbler

0,01 (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

0,01 (*1)

0162990

Andet (2)

0,01 (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

0,01  (*1)

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

0163990

Andet (2)

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet (2)

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Løg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet (2)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

0,7 (+)

0231020

Sød peberfrugt

0,01  (*1)

0231030

Auberginer/ægplanter

0,01  (*1)

0231040

Okra, lady's fingers

0,01 (*1)

0231990

Andet (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,01  (*1)

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01  (*1)

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

0,4

0241010

Broccoli

(+)

0241020

Blomkål

(+)

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

0,01  (*1)

0242020

Hovedkål

0,7 (+)

0242990

Andet (2)

0,01  (*1)

0243000

c)

Bladkål

0,01  (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01  (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

3 (+)

0251020

Havesalat

3 (+)

0251030

Bredbladet endivie

3 (+)

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

3 (+)

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01 (*1)

0251060

Salatsennep/rucola

3 (+)

0251070

Rød sennep

0,01 (*1)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,01 (*1)

0251990

Andet (2)

0,01 (*1)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0252010

Spinat

3 (+)

0252020

Portulakker

0,01 (*1)

0252030

Bladbeder

3 (+)

0252990

Andet (2)

0,01 (*1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

3

0256010

Kørvel

(+)

0256020

Purløg

(+)

0256030

Selleriblade

(+)

0256040

Persille

(+)

0256050

Salvie

(+)

0256060

Rosmarin

(+)

0256070

Timian

(+)

0256080

Basilikum og spiselige blomster

(+)

0256090

Laurbærblade

(+)

0256100

Estragon

(+)

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

 

0260010

Bønner (med bælg)

0,4 (+)

0260020

Bønner (uden bælg)

0,01  (*1)

0260030

Ærter (med bælg)

0,01 (*1)

0260040

Ærter (uden bælg)

0,01 (*1)

0260050

Linser

0,01 (*1)

0260990

Andet (2)

0,01 (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

0,01 (*1)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet (2)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

 

0300010

Bønner

0,05 (+)

0300020

Linser

0,01  (*1)

0300030

Ærter

0,01  (*1)

0300040

Lupiner/lupinbønner

0,01  (*1)

0300990

Andet (2)

0,01 (*1)

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

0,01 (*1)

0401020

Jordnødder

0,01 (*1)

0401030

Valmuefrø

0,01 (*1)

0401040

Sesamfrø

0,01 (*1)

0401050

Solsikkefrø

0,01 (*1)

0401060

Rapsfrø

0,05 (+)

0401070

Sojabønner

0,01 (*1)

0401080

Sennepsfrø

0,01 (*1)

0401090

Bomuldsfrø

0,01 (*1)

0401100

Græskarfrø

0,01 (*1)

0401110

Saflorfrø

0,01 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

0,01 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

0,01 (*1)

0401140

Hampfrø

0,01 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (*1)

0401990

Andet (2)

0,01 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

0,01 (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet (2)

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet (2)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet (2)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet (2)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Varer fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

0,05 (+)

1011020

Fedt

1,5 (+)

1011030

Lever

0,05 (+)

1011040

Nyre

0,05 (+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1011990

Andet (2)

0,01  (*1)

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

0,06 (+)

1012020

Fedt

2 (+)

1012030

Lever

0,06 (+)

1012040

Nyre

0,07 (+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

2

1012990

Andet (2)

0,01  (*1)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,05 (+)

1013020

Fedt

1,5 (+)

1013030

Lever

0,05 (+)

1013040

Nyre

0,05 (+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1013990

Andet (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

0,05 (+)

1014020

Fedt

1,5 (+)

1014030

Lever

0,05 (+)

1014040

Nyre

0,05 (+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1014990

Andet (2)

0,01  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

0,06 (+)

1015020

Fedt

2 (+)

1015030

Lever

0,06 (+)

1015040

Nyre

0,07 (+)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

2

1015990

Andet (2)

0,01  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

0,01 (*1)

1016020

Fedt

0,04 (+)

1016030

Lever

0,01 (*1)

1016040

Nyre

0,01 (*1)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,04

1016990

Andet (2)

0,01 (*1)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

0,05 (+)

1017020

Fedt

1,5 (+)

1017030

Lever

0,05 (+)

1017040

Nyre

0,05 (+)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

1017990

Andet (2)

0,01  (*1)

1020000

Mælk

(+)

1020010

Kvæg

0,07

1020020

Får

0,04

1020030

Geder

0,04

1020040

Heste

0,07

1020990

Andet (2)

0,04

1030000

Fugleæg

0,015 (+)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01 (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

(**)

Pesticid/kode-kombination, som MRL'erne i bilag III, del B, gælder for.

(F)

=

Fedtopløselig

Etofenprox (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110010

Grapefrugter

0110020

Appelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrugter

0110050

Mandariner

0140010

Abrikoser

0140020

Kirsebær (søde)

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

0231010

Tomater

0241010

Broccoli

0241020

Blomkål

0242020

Hovedkål

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020

Havesalat

0251030

Bredbladet endivie

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0251060

Salatsennep/rucola

0252010

Spinat

0252030

Bladbeder

0256010

Kørvel

0256020

Purløg

0256030

Selleriblade

0256040

Persille

0260010

Bønner (med bælg)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0300010

Bønner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0401060

Rapsfrø

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011010

Muskel

1011020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011030

Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og om metabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012010

Muskel

1012020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme og om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012030

Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet, om metabolisme og om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og om metabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013010

Muskel

1013020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme og om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013030

Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet, om metabolisme og om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og om metabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014010

Muskel

1014020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme og om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014030

Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet, om metabolisme og om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og om metabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1016020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1020000

Mælk

1020010

Kvæg

1020020

Får

1020030

Geder

1020040

Heste

1020990

Andet (2)

1030000

Fugleæg

1030010

Kyllinger«

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Paclobutrazol (summen af isomerer)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*2)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

0,01  (*2)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

0,05

0130010

Æbler

(+)

0130020

Pærer

(+)

0130030

Kvæder

(+)

0130040

Mispel

(+)

0130050

Japanmispel/loquat

(+)

0130990

Andet (2)

 

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

0,15 (+)

0140020

Kirsebær (søde)

0,01  (*2)

0140030

Ferskner

0,15 (+)

0140040

Blommer

0,01  (*2)

0140990

Andet (2)

0,01  (*2)

0150000

Bær og små frugter

0,01  (*2)

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet (2)

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*2)

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet (2)

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

0163990

Andet (2)

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*2)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet (2)

 

0220000

Løg

0,01  (*2)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Løg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet (2)

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*2)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

0231990

Andet (2)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*2)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet (2)

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*2)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*2)

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*2)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*2)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*2)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02 (*2)

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*2)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet (2)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*2)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet (2)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*2)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*2)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*2)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*2)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet (2)

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet (2)

 

0500000

KORN

0,01  (*2)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet (2)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*2)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,05  (*2)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*2)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*2)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet (2)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*2)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  (*2)

0840020

Ingefær (10)

0,05  (*2)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*2)

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*2)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*2)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*2)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*2)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*2)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet (2)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Varer fra

0,01  (*2)

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedt

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1011990

Andet (2)

 

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedt

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1012990

Andet (2)

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedt

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1013990

Andet (2)

 

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedt

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1014990

Andet (2)

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fedt

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1015990

Andet (2)

 

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet (2)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fedt

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1017990

Andet (2)

 

1020000

Mælk

0,01  (*2)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet (2)

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*2)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*2)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*2)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*2)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*2)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

(**)

Pesticid/kode-kombination, som MRL'erne i bilag III, del B, gælder for.

Paclobutrazol (summen af isomerer)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om afgrødemetabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130010

Æbler

0130020

Pærer

0130030

Kvæder

0140010

Abrikoser

0140030

Ferskner«

b)

Kolonnen vedrørende penconazol affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

</

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (3)

Penconazol (summen af isomerer) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*3)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

0,01  (*3)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

0,15 (+)