EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0088

Kommissionens forordning (EU) 2019/88 af 18. januar 2019 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/140

OJ L 22, 24.1.2019, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/88/oj

24.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/88

af 18. januar 2019

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af acetamiprid.

(2)

Der blev i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acetamiprid, på spiseoliven og oliven til oliefremstilling indgivet en ansøgning om ændring af de gældende MRL'er, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

En sådan ansøgning blev også indgivet for anvendelse af acetamiprid på byg og havre.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en begrundet udtalelse om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten fremsendte udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde den.

(6)

Autoriteten konkluderede i sin begrundede udtalelse, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7)

I forbindelse med proceduren for fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet acetamiprid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3), leverede autoriteten en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet (4), hvori den foreslog nye toksikologiske endepunkter. Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder erklærede sig enig i disse endepunkter den 13. december 2017 (5).

(8)

I overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodede Kommissionen autoriteten om at vurdere, hvilke risici de gældende MRL'er for acetamiprid kan udgøre for forbrugerne i lyset af den lavere akutte referencedosis, de medfører.

(9)

Autoriteten påpegede i sin begrundede udtalelse (6) en sundhedsrisiko for forbrugerne for så vidt angår æbler, pærer, ferskner, hovedkål, kinakål, grønkål/kokål, havesalat, bredbladet endivie, spinat, portulakker, bladbeder og bladselleri. Medlemsstaterne blev hørt og anmodet om at indberette mulige reserveløsninger inden for god landbrugspraksis, der ikke ville medføre en uacceptabel risiko for forbrugerne. Medlemsstaterne udpegede reserveløsninger inden for god landbrugspraksis for alle de nævnte produkter, undtagen kinakål, grønkål/kokål og bladselleri, for hvilke MRL'erne bør fastsættes til den relevante bestemmelsesgrænse.

(10)

For så vidt angår bredbladet endivie konkluderede autoriteten, at der manglede visse oplysninger, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da reserveløsningen inden for god landbrugspraksis ikke udgør nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'en for dette produkt i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Denne MRL vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(11)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(12)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(13)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. august 2019.

Dog anvendes den for så vidt angår acetamiprid i oliven til oliefremstilling, spiseoliven, byg og havre fra den 13. februar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats. EFSA Journal 2018;16(5):5262.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetamiprid. EFSA Journal 2016;14(11):4610.

(5)  Review report for the active substance acetamiprid (SANTE/10502/2017 Rev. 4).

(6)  Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats. EFSA Journal 2018;16(5):5262.


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes kolonnen vedrørende acetamiprid således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Acetamiprid (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,9

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

0,07

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

0,4

0130020

Pærer

0,4

0130030

Kvæder

0,8

0130040

Mispel

0,8

0130050

Japanmispel/loquat

0,8

0130990

Andet (2)

0,8

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

0,8

0140020

Kirsebær (søde)

1.5

0140030

Ferskner

0,2

0140040

Blommer

0,03

0140990

Andet (2)

0,01 (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

0,5

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

0,5

0153000

c)

Stængelfrugter

2

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

2

0154020

Tranebær

2

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

2

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

2

0154050

Hyben

2

0154060

Morbær (hvide og sorte)

2

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,01 (*1)

0154080

Hyldebær

2

0154990

Andet (2)

0,01 (*1)

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

0,01 (*1)

0161020

Figner

0,03

0161030

Spiseoliven

3

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01 (*1)

0161060

Alm, kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,01 (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01 (*1)

0161990

Andet (2)

0,01 (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01 (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

0,01 (*1)

0163020

Bananer

0,4

0163030

Mangofrugter

0,01 (*1)

0163040

Papajaer

0,01 (*1)

0163050

Granatæbler

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya

0,01 (*1)

0163070

Guavaer

0,01 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0163090

Brødfrugter

0,01 (*1)

0163100

Durianfrugter

0,01 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

0,01 (*1)

0163990

Andet (2)

0,01 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet (2)

 

0220000

Løg

 

0220010

Hvidløg

0,02

0220020

Løg

0,02

0220030

Skalotteløg

0,01 (*1)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

0,01 (*1)

0220990

Andet (2)

0,01 (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

0,5

0231020

Sød peberfrugt

0,3

0231030

Auberginer/ægplanter

0,2

0231040

Okra, lady's fingers

0,2

0231990

Andet (2)

0,2

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

0,3

0232020

Drueagurker/asieagurker

0,6

0232030

Courgetter

0,3

0232990

Andet (2)

0,3

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,2

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,2

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

0,4

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

0,05

0242020

Hovedkål

0,4

0242990

Andet (2)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladkål

0,01 (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

3

0251020

Havesalat

1,5

0251030

Bredbladet endivie

0,4 (+)

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

3

0251050

Langskulpet vinterkarse

3

0251060

Salatsennep/rucola

3

0251070

Rød sennep

3

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

3

0251990

Andet (2)

0,01 (*1)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,6

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm, cikorie

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

3

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

 

0260010

Bønner (med bælg)

0,6

0260020

Bønner (uden bælg)

0,3

0260030

Ærter (med bælg)

0,6

0260040

Ærter (uden bælg)

0,3

0260050

Linser

0,01 (*1)

0260990

Andet (2)

0,01 (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm, asparges

0,8

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01 (*1)

0270030

Bladselleri

0,01  (*1)

0270040

Knoldfennikel

0,01 (*1)

0270050

Artiskokker

0,7

0270060

Porrer

0,01 (*1)

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0270080

Bambusskud

0,01 (*1)

0270090

Palmehjerter

0,01 (*1)

0270990

Andet (2)

0,01 (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,15

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

0,01 (*1)

0401020

Jordnødder

0,01 (*1)

0401030

Valmuefrø

0,01 (*1)

0401040

Sesamfrø

0,01 (*1)

0401050

Solsikkefrø

0,01 (*1)

0401060

Rapsfrø

0,4

0401070

Sojabønner

0,01 (*1)

0401080

Sennepsfrø

0,01 (*1)

0401090

Bomuldsfrø

0,7

0401100

Græskarfrø

0,01 (*1)

0401110

Saflorfrø

0,01 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

0,01 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

0,01 (*1)

0401140

Hampfrø

0,01 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (*1)

0401990

Andet (2)

0,01 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

3

0402020

Oliepalmekerner

0,01 (*1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

0402990

Andet (2)

0,01 (*1)

0500000

KORN

 

0500010

Byg

0,05

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01 (*1)

0500030

Majs

0,01 (*1)

0500040

Alm, hirse

0,01 (*1)

0500050

Havre

0,05

0500060

Ris

0,01 (*1)

0500070

Rug

0,01 (*1)

0500080

Alm, durra/sorghum

0,01 (*1)

0500090

Hvede

0,1

0500990

Andet (2)

0,01 (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05 (*1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

 

0820010

Allehånde

0,05 (*1)

0820020

Sichuanpeber

0,05 (*1)

0820030

Kommen

0,05 (*1)

0820040

Kardemomme

0,1

0820050

Enebær

0,05 (*1)

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

0,1

0820070

Vanilje

0,05 (*1)

0820080

Tamarinde

0,05 (*1)

0820990

Andet (2)

0,05 (*1)

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

(+)

0840990

Andet (2)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet (2)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Varer fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

0,5

1011020

Fedt

0,3

1011030

Lever

1

1011040

Nyre

1

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1

1011990

Andet (2)

0,02 (*1)

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

0,5

1012020

Fedt

0,3

1012030

Lever

1

1012040

Nyre

1

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1

1012990

Andet (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,5

1013020

Fedt

0,3

1013030

Lever

1

1013040

Nyre

1

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1

1013990

Andet (2)

0,02 (*1)

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

0,5

1014020

Fedt

0,3

1014030

Lever

1

1014040

Nyre

1

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1

1014990

Andet (2)

0,02 (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

0,5

1015020

Fedt

0,3

1015030

Lever

1

1015040

Nyre

1

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1

1015990

Andet (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

0,02  (*1)

1016020

Fedt

0,02  (*1)

1016030

Lever

0,1  (*1)

1016040

Nyre

0,1  (*1)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02  (*1)

1016990

Andet (2)

0,02  (*1)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

0,5

1017020

Fedt

0,3

1017030

Lever

1

1017040

Nyre

1

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1

1017990

Andet (2)

0,02  (*1)

1020000

Mælk

0,2

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet (2)

 

1030000

Fugleæg

0,02 (*1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,02 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,02 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,02 (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

Acetamiprid (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Acetamiprid — kode 1000000 undtagen 1040000 : summen af acetamiprid og N-desmethyl-acetamiprid (IM-2-1), udtrykt som acetamiprid

(+)

Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. januar 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0251030

Bredbladet endivie«


(*1)  Bestemmelsesgrænseværdi

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.


Top