EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0081

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81 af 17. januar 2019 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 102) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/102

OJ L 18, 21.1.2019, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/81/oj

21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 18/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/81

af 17. januar 2019

om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2019) 102)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (3), særlig artikel 14, stk. 2, artikel 19, stk. 1, litra a), og stk. 3, litra a), samt artikel 19, stk. 4 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/119/EØF er der fastsat generelle bekæmpelsesforanstaltninger, der skal iværksættes ved udbrud af visse dyresygdomme, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse bekæmpelsesforanstaltninger omfatter oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede bedrift, og de giver også mulighed for nødvaccination i tilfælde af et udbrud af LSD som supplement til andre bekæmpelsesforanstaltninger.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 (5) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger, som skal træffes i forbindelse med udbrud af LSD i de i bilag I opførte medlemsstater eller dele heraf, herunder minimumskrav til vaccinationsprogrammer mod LSD, som medlemsstaterne forelægger for Kommissionen til godkendelse. I gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 defineres »inficeret zone« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del II i bilag I til nævnte afgørelse, og som omfatter det område, hvor der er blevet bekræftet forekomst af LSD og oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med direktiv 92/119/EØF, og hvor der kan gennemføres vaccination mod LSD efter Kommissionens godkendelse af vaccinationsprogrammer. Endvidere defineres »sygdomsfri zone med vaccination« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del I i nævnte bilag, og som omfatter de områder, der er beliggende uden for de inficerede zoner, og hvor der gennemføres vaccination mod LSD efter godkendelse af vaccinationsprogrammer.

(3)

I august 2015 blev der bekræftet forekomst af LSD i Grækenland for første gang. I 2016 var der tilfælde af LSD i Bulgarien og yderligere tilfælde i Grækenland samt i en række tilgrænsende tredjelande. I 2017 var forekomsten af LSD mindre udbredt i Sydøsteuropa, hvor der kun blev konstateret genopblussen i større omfang i Albanien og nogle få yderligere sporadiske udbrud i Grækenland og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

(4)

I 2018 skete der en forbedring af den epidemiologiske situation for så vidt angår LSD, og der er ikke blevet indberettet tilfælde af LSD i nogen af medlemsstaterne eller i de tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, undtagen Tyrkiet.

(5)

Som reaktion på udbruddene af LSD gennemførte de berørte medlemsstater, nemlig Grækenland og Bulgarien, samt de berørte tilgrænsende tredjelande massevaccinationsprogrammer for deres bestande af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab. I Kroatien, hvor der til dato ikke er forekommet LSD, blev der i 2016 og 2017 også gennemført et massevaccinationsprogram mod LSD som en forebyggende foranstaltning i betragtning af den epidemiologiske situation i nabomedlemsstater og tilgrænsende tredjelande. Vaccinationsprogrammerne mod LSD i Grækenland, Bulgarien og Kroatien blev godkendt af Kommissionen ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 (6).

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har, siden den første forekomst af LSD blev konstateret på det europæiske fastland, udarbejdet hasterådgivning om LSD, som blev vedtaget den 29. juli 2016 (7), og tre rapporter, nemlig »Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis«, der blev godkendt den 27. marts 2017 (8), »Lumpy skin disease II. Data collection and analysis«, der blev godkendt den 29. januar 2018 (9), og »Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities«, der blev godkendt den 28. september 2018 (10). Disse videnskabelige vurderinger viser alle, at massevaccinationskampagner mod LSD, såfremt de er gennemført korrekt, bringer sygdommen under kontrol ved at forebygge forekomsten af nye udbrud.

(7)

Der blev i 2018 fortsat gennemført massevaccinationer mod LSD i alle medlemsstater og tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, som er berørt af LSD.

(8)

Siden begyndelsen af 2018 er Kroatien ophørt med at vaccinere mod LSD i betragtning af den gunstige epidemiologiske situation i denne medlemsstat og i tilgrænsende tredjelande I stedet indledte Kroatien gennemførelsen af et LSD-overvågningsprogram godkendt af Kommissionen. Dette program omfatter klinisk, virologisk og serologisk overvågning med særlig vægt på højrisikoområder, der ligger tæt på medlemsstater og tilgrænsende tredjelande, hvor der er indberettet udbrud af LSD i de seneste år.

(9)

I overensstemmelse med artikel 11.9.4 i sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdenssundhedsorganisationen for Dyresundhed (OIE) kan der, når det drejer sig om forebyggende vaccination, der foretages i et land eller en zone, der er fri(t) for LSD, som reaktion på en trussel, men uden at der opstår et tilfælde af LSD, generhverves status som sygdomsfri otte måneder efter den seneste vaccination, såfremt der er udført klinisk, virologisk og serologisk overvågning i overensstemmelse med kodeksens artikel 11.9.15.

(10)

Ifølge en rapport, som Kroatien forelagde Kommissionen den 13. oktober 2018, viser resultaterne af den kliniske, virologiske og serologiske overvågning, at der ikke er tegn på forekomst af LSD i landet. Dermed opfylder Kroatien alle OIE's krav vedrørende status som sygdomsfri for så vidt angår LSD, idet der ikke er nogen forekomst af LSD, og eftersom der er gået over otte måneder siden den seneste vaccination mod LSD. Det er derfor rimeligt at ophæve restriktionerne i forbindelse med vaccination mod LSD i denne medlemsstat.

(11)

Som følge heraf bør Kroatien bør udgå af listen over medlemsstater med »sygdomsfrie zoner med vaccination« i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008.

(12)

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(4)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 af 15. november 2016 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 51).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 af 15. november 2016 om godkendelse af vaccinationsprogrammer mod lumpy skin disease forelagt af medlemsstaterne (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 66).

(7)  EFSA Journal 2016;14(8):4573.

(8)  EFSA Journal 2017;15(4):4773.

(9)  EFSA Journal 2018;16(2):5176.

(10)  EFSA Journal 2018;16(10):5452.


BILAG

»BILAG I

DEL I

»Sygdomsfrie zoner med vaccination«

1.   Bulgarien

A.

Følgende provinser i Bulgarien:

provinsen Burgas

provinsen Varna

provinsen Dobrich

provinsen Razgrad

provinsen Silistra

provinsen Ruse

provinsen Pleven.

B.

Følgende kommuner i Bulgarien:

kommunerne Opaka, Popovo og Antonovo i provinsen Targovishte

kommunerne Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets og Hitrino i provinsen Shumen

kommunerne Svishtov, Polski Trambesh og Strazhitsa i provinsen Veliko Tarnovo.

2.   Grækenland

Følgende regioner i Grækenland:

regionen De Joniske Øer, undtagen den regionale enhed Kérkira (Korfu)

regionen De Nordægæiske Øer, undtagen den regionale enhed Limnos

regionen De Sydægæiske Øer

regionen Kreta.

DEL II

»Inficerede zoner«

1.   Grækenland

A.

Følgende regioner i Grækenland:

regionen Attika

regionen Centralgrækenland

regionen Centralmakedonien

regionen Østmakedonien og Thrakien

regionen Epiros

regionen Peloponnes

regionen Thessalien

regionen Vestgrækenland

regionen Vestmakedonien.

B.

Følgende regionale enheder i Grækenland:

den regionale enhed Limnos

den regionale enhed Kerkyra.

2.   Bulgarien

Hele landet undtagen de i del I opførte områder.

«

Top