EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0065

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/65 af 14. januar 2019 om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF vedrørende status som officielt tuberkulosefri og officielt brucellosefri og bilag II til beslutning 93/52/EØF vedrørende anerkendelse af visse regioner i Spanien som officielt frie for brucellose (B. melitensis) (meddelt under nummer C(2019) 39) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/39

OJ L 13, 16.1.2019, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/65/oj

16.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/65

af 14. januar 2019

om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF vedrørende status som officielt tuberkulosefri og officielt brucellosefri og bilag II til beslutning 93/52/EØF vedrørende anerkendelse af visse regioner i Spanien som officielt frie for brucellose (B. melitensis)

(meddelt under nummer C(2019) 39)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, afsnit I, punkt 4, og bilag A, afsnit II, punkt 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (2), særlig bilag A, kapitel 1, afsnit II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel i Unionen med kvæg. Det fastsætter, på hvilke betingelser en medlemsstat eller en region heraf kan erklæres officielt tuberkulosefri eller officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger.

(2)

Ifølge artikel 1 i Kommissionens beslutning 2003/467/EF (3) er de regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag I til beslutningen, erklæret officielt tuberkulosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(3)

Spanien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at provinsen Pontevedra i den selvstyrende region Galicien overholder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive anerkendt som en region, der er officielt tuberkulosefri for så vidt angår kvægbesætninger.

(4)

På baggrund af den dokumentation, der er fremlagt af Spanien, bør provinsen Pontevedra i den selvstyrende region Galicien anerkendes som officielt tuberkulosefri for så vidt angår kvægbesætninger.

(5)

Bilag I til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(6)

Ifølge artikel 2 i beslutning 2003/467/EF er de regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag II til beslutningen, erklæret officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(7)

Spanien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at de selvstyrende regioner Madrid og Valencia og provinserne Almeria, Granada og Jaen i den selvstyrende region Andalusien overholder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive anerkendt som regioner, der er officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(8)

På baggrund af den dokumentation, der er fremlagt af Spanien, bør de selvstyrende regioner Madrid og Valencia og provinserne Almeria, Granada og Jaen i den selvstyrende region Andalusien anerkendes som officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(9)

Bilag II til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(10)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder i Unionen. Direktivet fastsætter, på hvilke betingelser medlemsstaterne eller regioner heraf kan anerkendes som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(11)

I henhold til Kommissionens beslutning 93/52/EØF (4) er de regioner i medlemsstaterne, der er opført i bilag II til beslutningen, anerkendt som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder i overensstemmelse med betingelserne i direktiv 91/68/EØF.

(12)

Spanien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den selvstyrende region Madrid, provinsen Cadiz i den selvstyrende region Andalusien og provinsen Ciudad Real i den selvstyrende region Castilla-La Mancha overholder betingelserne i direktiv 91/68/EØF for at blive anerkendt som regioner, der er officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(13)

På baggrund af den dokumentation, der er fremlagt af Spanien, bør den selvstyrende region Madrid, provinsen Cadiz i den selvstyrende region Andalusien og provinsen Ciudad Real i den selvstyrende region Castilla-La Mancha anerkendes som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(14)

Bilag II til beslutning 93/52/EØF bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

Bilag II til beslutning 93/52/EØF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(3)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).

(4)  Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af, at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14).


BILAG I

I bilag I og II til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

Angivelserne vedrørende Spanien i kapitel 2 i bilag I affattes således:

»I Spanien:

Den selvstyrende region De Kanariske Øer

Den selvstyrende region Galicien: provinsen Pontevedra.«

2)

Angivelserne vedrørende Spanien i kapitel 2 i bilag II affattes således:

»I Spanien:

Den selvstyrende region Andalusien: provinserne Almeria, Granada og Jaen

Den selvstyrende region Asturien

Den selvstyrende region Balearerne

Den selvstyrende region De Kanariske Øer

Den selvstyrende region Castilla-La Mancha

Den selvstyrende region Castilla y León provinserne Burgos, Soria, Valladolid og Zamora

Den selvstyrende region Catalonien

Den selvstyrende region Galicien

Den selvstyrende region La Rioja

Den selvstyrende region Madrid

Den selvstyrende region Murcia

Den selvstyrende region Navarra

Den selvstyrende region País Vasco

Den selvstyrende region Valencia.«


BILAG II

I bilag II til beslutning 93/52/EØF affattes oplysningerne om Spanien således:

»I Spanien:

Den selvstyrende region Aragonien

Den selvstyrende region Andalusien: provinsen Cadiz

Den selvstyrende region Asturien

Den selvstyrende region Balearerne

Den selvstyrende region De Kanariske Øer

Den selvstyrende region Cantabrien

Den selvstyrende region Castilla-La Mancha: provinserne Albacete, Ciudad Real, Cuenca og Guadalajara

Den selvstyrende region Castilla y León

Den selvstyrende region Catalonien

Den selvstyrende region Extremadura

Den selvstyrende region Galicien

Den selvstyrende region La Rioja

Den selvstyrende region Madrid

Den selvstyrende region Navarra

Den selvstyrende region País Vasco

Den selvstyrende region Valencia.«


Top