EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0002

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2 af 11. december 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

PE/61/2018/REV/1

OJ L 11, 14.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2/oj

14.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2

af 11. december 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 (3) indeholder bestemmelser, i henhold til hvilke leasingaftaler for luftfartøjer registreret i tredjelande er tilladt, særlig når det drejer sig om wet lease-aftaler.

(2)

Disse aftaler tillades under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. i tilfælde af mangel på egnede luftfartøjer på Unionens marked. De bør begrænses tidsmæssigt og bør opfylde sikkerhedsnormer svarende til sikkerhedsreglerne i EU-retten og national ret.

(3)

Lufttransportaftalen (4) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (lufttransportaftalen) blev undertegnet den 25. april 2007 og efterfølgende ændret ved en protokol af 24. juni 2010. Lufttransportaftalen afspejler, at dens parter forpligter sig til et fælles mål om fortsat at fjerne hindringer for markedsadgang for at skabe flest muligt fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet.

(4)

Lufttransportaftalen omfatter en åben ordning for wet lease mellem dens parter. De relevante bestemmelser, som er omfattet af artikel 10 i lufttransportaftalen, tillader wet lease-aftaler for international lufttransport under forudsætning af, at alle parter i sådanne aftaler har de fornødne bemyndigelser og opfylder betingelserne fastsat i de love og forskrifter, som lufttransportaftalens parter normalt anvender.

(5)

Relevant udvikling og tidligere drøftelser i Det Fælles Udvalg, der er nedsat i henhold til lufttransportaftalen, har vist, at lufttransportaftalens parter ville have fordel af en specifik wet lease-aftale, hvori lufttransportaftalens bestemmelser præciseres.

(6)

Da en sådan wet lease-aftale ville omfatte en lempelse af de gældende tidsbegrænsninger, ville den indvirke på forordning (EF) nr. 1008/2008, hvori der er fastsat tidsbegrænsninger, i de tilfælde, hvor EU-luftfartsselskaber wetleaser fra luftfartsselskaber fra tredjelande.

(7)

Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor ændres for at gøre det muligt at lempe tidsbegrænsningerne for wetleasing, der skal fastsættes i internationale aftaler, som Unionen indgår med tredjelande.

(8)

I betragtning af at Kommissionen i øjeblikket er ved at gennemgå forordning (EF) nr. 1008/2008, herunder dens bestemmelser om wetleasing og disses mulige indvirkning på arbejdstagere og forbrugere, og at Kommissionens gennemgang kan føre til en generel revision af forordning (EF) nr. 1008/2008, er nærværende forordning begrænset til at bringe forordning (EF) nr. 1008/2008 i overensstemmelse med de relevante internationale forpligtelser. Den internationale aftale om wetleasing bør omfatte gensidige rettigheder og forpligtelser for begge parter og bør være baseret på en eksisterende lufttransportaftale.

(9)

Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 13, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1008/2008 affattes indledningen således:

»en af følgende betingelser er opfyldt, medmindre andet er fastsat i en international aftale om wetleasing, som Unionen har undertegnet, og som bygger på en lufttransportaftale, som Unionen er part i, og som blev undertegnet inden den 1. januar 2008:«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

J. BOGNER-STRAUSS

Formand


(1)  EUT C 345 af 13.10.2017, s. 126.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 29.11.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 6.12.2018.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

(4)  EUT L 134 af 25.5.2007, s. 4.


Top