EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0050

Kommissionens forordning (EU) 2019/50 af 11. januar 2019 om ændring af bilag II, III, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorantraniliprol, clomazon, cyclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, løgolie, thiacloprid og valifenalat i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/20

OJ L 10, 14.1.2019, p. 8–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/50/oj

14.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/50

af 11. januar 2019

om ændring af bilag II, III, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorantraniliprol, clomazon, cyclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, løgolie, thiacloprid og valifenalat i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 18, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af clomazon, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat og thiacloprid. Der er fastsat MRL'er for chlorantraniliprol, fenazaquin og valifenalat i del A i bilag III til samme forordning. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for cyclaniliprol, fenpicoxamid og løgolie, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2)

Den 4. juli 2009 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen en Codex-maksimalgrænseværdi (i det følgende benævnt »CXL«) for lambda-cyhalothrin i rug (2).

(3)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3) skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4)

CXL'en for lambda-cyhalothrin i rug er sikker for forbrugerne i Unionen (4) og bør derfor opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL.

(5)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet clomazon, på kamille og melbananer indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(6)

For så vidt angår fluoxastrobin er der indgivet en sådan ansøgning for hvidløg, rapsfrø, hørfrø, valmuefrø, sennepsfrø og sæddodderfrø. For så vidt angår mepiquat er der indgivet en sådan ansøgning for rapsfrø, hørfrø, valmuefrø, sennepsfrø, sæddodderfrø, solsikkefrø, lever (fra svin, får og geder), nyre (fra svin), mælk og æg. For så vidt angår thiacloprid er der indgivet en sådan ansøgning for hjulkronefrø og radiser. For så vidt angår valifenalat er der indgivet en sådan ansøgning for tomater, auberginer, havesalat, kepaløg, skalotteløg og hvidløg.

(7)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet ansøgninger for chlorantraniliprol og fenazaquin, der i USA anvendes på hhv. humle og mandler. Ansøgeren hævder, at den godkendte anvendelse af disse stoffer på sådanne afgrøder i USA fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(8)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(9)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (5). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(10)

For så vidt angår fluoxastrobin i hvidløg har autoriteten vurderet en ansøgning om fastsættelse af en MRL for kepaløg og har afgivet en begrundet udtalelse om den foreslåede MRL (6). I overensstemmelse med de gældende EU-retningslinjer for ekstrapolering af MRL'er bør der fastsættes samme MRL for hvidløg som for kepaløg.

(11)

For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Den tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(12)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1003 (7) fastsat midlertidige MRL'er for dyrkede svampe indtil den 31. december 2018 for at bekæmpe krydskontaminering mellem ubehandlede dyrkede svampe og halm, der på lovlig vis er behandlet med mepiquat. Medlemsstaterne og autoriteten har forelagt nylige overvågningsdata, der viser, at der fortsat forekommer rester af mepiquat i koncentrationer over den relevante bestemmelsesgrænse. Gyldigheden af den nuværende MRL, der er fastsat til 0,09 mg/kg, bør derfor forlænges. Maksimalgrænseværdien vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest fire år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(13)

For så vidt angår lambda-cyhalothrin blev flere MRL'er ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2018/960 (8). Ved nævnte forordning sænkes MRL'en for rug til bestemmelsesgrænsen, idet den gældende CXL for rug udelades, fra den 26. januar 2019. Af hensyn til retssikkerheden bør de MRL'er, som fastsættes ved nærværende forordning, anvendes fra samme dato.

(14)

I forbindelse med godkendelsen af aktivstoffet fenpicoxamid indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (9). Ansøgningen blev evalueret af den pågældende medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og leverede en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at der blev fastsat MRL'er, der omfattede de repræsentative anvendelser på rug og hvede i overensstemmelse med god landbrugspraksis i Unionen samt en anmodning om importtolerance for bananer fra Panama (10).

(15)

Løgolie er godkendt som basisstof, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1295 (11). Anvendelsesbetingelserne for stoffet forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugerne. Stoffet bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(16)

Aktivstoffet cyclaniliprol er ikke godkendt, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/357 (12). Da der ikke er fastsat MRL'er i forordning (EF) nr. 396/2005, bør stoffet opføres i bilag V til nævnte forordning.

(17)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(18)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019. Dog anvendes den for så vidt angår MRL'en for lambda-cyhalothrin i rug fra den 26. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-41%252Fal32_24e.pdf.

Det fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, Codex Alimentarius-Kommissionen. Bilag III og IV, 32. samling. Rom, Italien, 29. juni–4. juli 2009.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(4)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(5)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online:

http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clomazone in chamomiles and plantains. EFSA Journal 2018;16(6):5316.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds. EFSA Journal 2018;16(7):5381.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in various oilseeds and animal commodities. EFSA Journal 2018;16(7):5380.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for thiacloprid in corn gromwell seeds and radish. EFSA Journal 2018;16(6):5313.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for valifenalate in various crops. EFSA Journal 2018;16(6):5289.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for chlorantraniliprole in hops. EFSA Journal 2018;16(6):5312.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fenazaquin in almonds. EFSA Journal 2018;16(7):5330.

(6)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluoxastrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(12):3012.

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1003 af 17. juni 2016 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af abamectin, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolid, fosetyl, mepiquat, proquinazid, propamocarb, prohexadion og tebuconazol i eller på visse produkter (EUT L 167 af 24.6.2016, s. 46).

(8)  Kommissionens forordning (EU) 2018/960 af 5. juli 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af lambda-cyhalothrin i eller på visse produkter (EUT L 169 af 6.7.2018, s. 27).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(10)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpicoxamid (XDE-777). EFSA Journal 2018;16(1):5146.

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1295 af 26. september 2018 om godkendelse af basisstoffet løgolie, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 243 af 27.9.2018, s. 7).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/357 af 28. februar 2017 om afvisning af at godkende aktivstoffet cyclaniliprol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 54 af 1.3.2017, s. 4).


BILAG

I bilag II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende clomazon, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat og thiacloprid affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Clomazon

Fluoxastrobin (summen af fluoxastrobin og dets Z-isomer) (R)

Lambda-cyhalothrin (F) (R)

Mepiquat (summen af mepiquat og dets salte, udtrykt som mepiquatchlorid)

Thiacloprid

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0120000

Trænødder

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,01 (*1)

 

(+)

0,02 (*1)

 

0130010

Æbler

 

 

0,08

 

0,3

0130020

Pærer

 

 

0,08

 

0,3

0130030

Kvæder

 

 

0,2

 

0,7

0130040

Mispel

 

 

0,2

 

0,7

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

0,2

 

0,7

0130990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0140000

Stenfrugter

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,5

0140010

Abrikoser

 

 

0,15 (+)

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

0,3 (+)

 

 

0140030

Ferskner

 

 

0,15 (+)

 

 

0140040

Blommer

 

 

0,2 (+)

 

 

0140990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1) (+)

 

 

0150000

Bær og små frugter

0,01 (*1)

 

(+)

0,02 (*1)

 

0151000

a)

Druer

 

 

 

 

0,01 (*1)

0151010

Spisedruer

 

 

0,08

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

0,2

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

0,2

 

1

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

0,2

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

1

0153020

Korbær

 

 

 

 

1

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

6

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

1

0154010

Blåbær

 

 

0,2

 

 

0154020

Tranebær

 

 

0,2

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

0,2

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

0,2

 

 

0154050

Hyben

 

 

0,2

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

0,2

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

0,2

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

0,2

 

 

0154990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

(+)

 

 

0161010

Dadler

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161020

Figner

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0161030

Spiseoliven

 

 

1

 

4

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0,09

 

0,01 (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

(+)

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0,05

 

0,2

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0162050

Stjerneæbler

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0162990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

(+)

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

0,15

 

0,01 (*1)

0163030

Mangofrugter

 

 

0,2

 

0,01 (*1)

0163040

Papajaer

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0163050

Granatæbler

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guavaer

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

(+)

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0211000

a)

Kartofler

 

0,1

0,01 (*1)

 

0,02

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0,01 (*1)

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

0,04

 

0,05

0213020

Gulerødder

 

 

0,04

 

0,05

0213030

Knoldselleri

 

 

0,07

 

0,05

0213040

Peberrod

 

 

0,04

 

0,05

0213050

Jordskokker

 

 

0,04

 

0,05

0213060

Pastinakker

 

 

0,04

 

0,05

0213070

Persillerod

 

 

0,04

 

0,05

0213080

Radiser

 

 

0,15

 

0,7

0213090

Havrerod

 

 

0,04

 

0,05

0213100

Kålroer

 

 

0,04

 

0,01 (*1)

0213110

Majroer

 

 

0,04

 

0,01 (*1)

0213990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0220000

Løg

0,01 (*1)

 

0,2

0,02 (*1)

 

0220010

Hvidløg

 

0,04

 

 

0,01 (*1)

0220020

Løg

 

0,04

 

 

0,01 (*1)

0220030

Skalotteløg

 

0,04

 

 

0,01 (*1)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0,01 (*1)

 

 

0,15

0220990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

0,07

 

0,5

0231020

Sød peberfrugt

 

 

0,1

 

1

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

0,3

 

0,7

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

0,3

 

0,01 (*1)

0231990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

 

 

0,5

0232010

Agurker

(+)

 

0,05

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

0,15

 

 

0232030

Courgetter

 

 

0,15

 

(+)

0232990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

0,06

 

 

0233010

Meloner

(+)

 

 

 

0,2

0233020

Græskar

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

0,2

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

0,05

 

0,01 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0,1

 

0,3 (+)

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

0,3

0242010

Rosenkål

 

 

0,04

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

0,15

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

0,3

 

1

0243020

Grønkål/kokål

 

 

0,01 (*1)

 

0,4

0243990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0244000

d)

Kålrabi

(+)

 

0,01 (*1)

 

0,04

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

1,5

 

8

0251020

Havesalat

 

 

0,15

 

1

0251030

Bredbladet endivie

 

 

0,07

 

0,15 (+)

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

0,7

 

0,01 (*1)

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

0,7

 

0,7 (+)

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

0,7

 

2 (+)

0251070

Rød sennep

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

0,7

 

2 (+)

0251990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0252010

Spinat

 

 

0,6

 

0,15 (+)

0252020

Portulakker

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0252030

Bladbeder

 

 

0,2

 

0,15 (+)

0252990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,15

0,02 (*1)

0,7

0,05 (*1)

5

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

0,4

 

0,4 (+)

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

0,2

 

0,01 (*1)

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

0,2

 

0,2

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

0,2

 

0,2

0260050

Linser

 

 

0,2

 

0,01 (*1)

0260990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0270010

Alm. asparges

 

 

0,02

 

0,01 (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270030

Bladselleri

 

 

0,03

 

0,7

0270040

Knoldfennikel

 

 

0,2

 

0,7

0270050

Artiskokker

 

 

0,15

 

0,01 (*1)

0270060

Porrer

 

 

0,07

 

0,1

0270070

Rabarber

 

 

0,01 (*1)

 

0,02

0270080

Bambusskud

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270090

Palmehjerter

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

0,01 (*1)

0,09 (+)

 

0280020

Vilde svampe

 

 

0,5

0,02 (*1)

 

0280990

Mosser og laver

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,02 (*1)

 

0300010

Bønner

 

 

 

 

0,08 (+)

0300020

Linser

 

 

 

 

0,01 (*1)

0300030

Ærter

 

 

 

 

0,08 (+)

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

0,01 (*1)

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,05

0,2

40

0,02 (*1)

0401020

Jordnødder

 

0,01 (*1)

0,2

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401030

Valmuefrø

 

0,05

0,2

40

0,3

0401040

Sesamfrø

 

0,01 (*1)

0,2

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

0,02 (*1)

0401060

Rapsfrø

 

0,05

0,2

15

0,6 (+)

0401070

Sojabønner

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401080

Sennepsfrø

 

0,05

0,2

40

0,6 (+)

0401090

Bomuldsfrø

 

0,01 (*1)

0,2

0,5 (+)

0,15

0401100

Græskarfrø

 

0,01 (*1)

0,2

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saflorfrø

 

0,01 (*1)

0,2

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

0,01 (*1)

0,2

0,05 (*1)

0,3

0401130

Sæddodderfrø

 

0,05

0,2

40

0,02 (*1)

0401140

Hampfrø

 

0,01 (*1)

0,2

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01 (*1)

0,2

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0,5

 

4

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0402040

Kapok

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0402990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500000

KORN

0,01 (*1)

 

(+)

 

 

0500010

Byg

 

0,5 (+)

0,5

4

0,9

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Majs

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

0,01 (*1) (+)

0500040

Alm. hirse

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Havre

 

0,5 (+)

0,3

3

0,9

0500060

Ris

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0500070

Rug

 

0,03

0,05

3

0,06

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Hvede

 

0,03

0,05

3

0,1

0500990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,1 (*1)

 

0610000

Te

0,05 (*1)

 

 

 

10 (+)

0620000

Kaffebønner

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

0,05 (*1)

0631010

Kamille

0,5

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

0,05 (*1)

 

 

 

 

0631030

Roser

0,05 (*1)

 

 

 

 

0631040

Jasmin

0,05 (*1)

 

 

 

 

0631050

Lind

0,05 (*1)

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

0,05 (*1)

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

50 (+)

0632010

Jordbær

0,5

 

 

 

 

0632020

Rooibos

0,05 (*1)

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

0,05 (*1)

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

0,05 (*1)

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (+)

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0640000

Kakaobønner

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0,05 (*1)

10 (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

(+)

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,08 (+)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Allehånde

 

 

0,03

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

0,03

 

 

0820030

Kommen

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

2

 

 

0820050

Enebær

 

 

0,03

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilje

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0,03

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,02 (*1)

 

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02

0900020

Sukkerrør

 

 

0,05

 

0,01 (*1)

0900030

Cikorierødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,05

0900990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

(+)

 

 

1010000

Varer fra

0,01 (*1)

 

 

 

 

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,15

0,05 (*1)

0,1

1011020

Fedt

 

0,02 (*1)

3

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1011030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05

0,07

0,5

1011040

Nyre

 

0,05 (*1)

0,2

0,07

0,5

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05 (*1)

3

0,05 (*1)

0,5

1011990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02

0,09

0,1

1012020

Fedt

 

0,05

3

0,06

0,04

1012030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05

0,5

0,5

1012040

Nyre

 

0,1

0,2

0,8

0,5

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05 (*1)

3

0,8

0,5

1012990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02

0,09

0,1

1013020

Fedt

 

0,05

3

0,06

0,04

1013030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05

0,6

0,5

1013040

Nyre

 

0,1

0,2

0,8

0,5

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05 (*1)

3

0,8

0,5

1013990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,15

0,09

0,1

1014020

Fedt

 

0,05

3

0,06

0,04

1014030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05

0,6

0,5

1014040

Nyre

 

0,1

0,2

0,8

0,5

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05 (*1)

3

0,8

0,5

1014990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02

0,09

0,1

1015020

Fedt

 

0,05

3

0,06

0,04

1015030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05

0,5

0,5

1015040

Nyre

 

0,1

0,2

0,8

0,5

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05 (*1)

3

0,8

0,5

1015990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

1016010

Muskel

 

0,02 (*1)

 

 

0,02

1016020

Fedt

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

1016030

Lever

 

0,05 (*1)

 

 

0,02

1016040

Nyre

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05 (*1)

 

 

0,02

1016990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02

0,09

0,1

1017020

Fedt

 

0,05

3

0,06

0,04

1017030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05

0,5

0,5

1017040

Nyre

 

0,1

0,2

0,8

0,5

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05 (*1)

3

0,8

0,5

1017990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1020000

Mælk

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

 

0,05

1020010

Kvæg

 

 

 

0,07

 

1020020

Får

 

 

 

0,15

 

1020030

Geder

 

 

 

0,15

 

1020040

Heste

 

 

 

0,07

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

0,07

 

1030000

Fugleæg

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,02 (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,2

1050000

Padder og krybdyr

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Clomazon

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 17. august 2015, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0232010

Agurker

0233010

Meloner

0244000

d)

Kålrabi

Fluoxastrobin (summen af fluoxastrobin og dets Z-isomer) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Fluoxastrobin — kode 1000000 undtagen 1040000 : »Fluoxastrobin (summen af fluoxastrobin, dets Z-isomer og dets metabolit 6-(2-chlorphenoxy)-5-fluor-4-pyrimidinol, udtrykt som fluoxastrobin) (F)«

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 29. juni 2018, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0500010

Byg

0500050

Havre

Lambda-cyhalothrin (F) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Lambda-cyhalothrin — kode 1000000 undtagen 1040000 : Lambda-cyhalothrin, herunder andre blandinger af isomere bestanddele (summen af isomerer)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0110000

Citrusfrugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0120000

Trænødder

0130000

Kernefrugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140020

Kirsebær (søde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140030

Ferskner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140040

Blommer

0140990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og XI-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0150000

Bær og små frugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0151000

a)

Druer

0152000

b)

Jordbær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0153000

c)

Stængelfrugter

0154000

d)

Andre små frugter og bær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0161000

a)

Spiselig skræl

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0163010

Avocadoer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0163020

Bananer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0163030

Mangofrugter

0163040

Papajaer

0163050

Granatæbler

0163060

Cherimoya

0163070

Guavaer

0163080

Ananas

0163090

Brødfrugter

0163100

Durianfrugter

0163110

Pigget annona (guanabana)

0163990

Andet (2)

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0220010

Hvidløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0220020

Kepaløg

0220030

Skalotteløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

0220990

Andet (2)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0232010

Agurker

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0232020

Drueagurker/asieagurker

0232030

Courgetter

0232990

Andet (2)

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0234000

d)

Sukkermajs

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0241000

a)

Blomsterkål

0242000

b)

Hovedkål

0243000

c)

Bladkål

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0243010

Kinakål/pe-tsai

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0243020

Grønkål

0243990

Andet (2)

0244000

d)

Kålrabi

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020

Havesalat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de