EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EØS-relevant tekst.)

C/2019/7

OJ L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/106


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/39

af 10. januar 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2)

Ifølge oplysninger fra Australien er den relevante kompetente myndigheds navn og internetadresse ændret.

(3)

Ifølge oplysninger fra Canada er internetadressen for kontrolorganerne »Oregon Tilth Incorporated« og »TransCanada Organic Certification Services« ændret. Godkendelsen af kontrolorganet »Organic Certifiers« er endvidere trukket tilbage.

(4)

Ifølge oplysninger fra Indien er navnet på dets kompetente myndighed ændret.

(5)

Ifølge oplysninger fra Japan er anerkendelsen af kontrolorganerne »Japan Eco-system Farming Association« og »The Mushroom Research Institute of Japan« trukket tilbage.

(6)

Ifølge oplysninger fra New Zealand er navnet på kontrolorganet »BioGro New Zealand« og internetadresserne på alle kontrolorganer ændret.

(7)

Ifølge oplysninger fra Republikken Korea er internetadresserne for kontrolorganerne »Jeonnam bioindustry foundation« og »Green Environmentally-Friendly certification center« ændret. Derudover er godkendelsen af kontrolorganet »Controlunion« trukket tilbage.

(8)

Ifølge oplysninger fra Schweiz er navnet og internetadressen for kontrolorganet »IMOswiss AG« ændret.

(9)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(10)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Agricert-Certificação de Produtos Alimentares lda« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Egypten, Guinea og Mozambique.

(11)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Albinspekt« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B og D til Armenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Serbien og for produktkategori B til Iran, Kasakhstan, Moldova, Tyrkiet og Ukraine.

(12)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Bioagricert S.r.l« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, D og E til Kasakhstan, for produktkategori B til Fransk Polynesien og for produktkategori A og D til Filippinerne.

(13)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Bio.inspecta AG« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Algeriet, Cambodja, Tchad og Tunesien.

(14)

Den 6. september 2018 informerede IOAS — et akkrediteringsorgan vedrørende økologisk produktion — Kommissionen om sin beslutning om at trække godkendelsen af »Bolicert Ltd« tilbage, fordi det ikke var lykkedes sidstnævnte at løse problemer med manglende overholdelse inden for det maksimale antal indsendelsesperioder i IOAS's vurderingsprocedure. Desuden blev der under det revisionsbesøg, som Kommissionen gennemførte hos »Bolicert Ltd« i Bolivia i maj 2017, konstateret mangler i de økologiske produktionsnormer og kontrolforanstaltninger. På baggrund af denne situation anmodede Kommissionen »Bolicert Ltd« om at fremlægge et gyldigt akkrediteringscertifikat og til at træffe passende foranstaltninger til afhjælpning af manglerne. I lyset af at »Bolicert Ltd« ikke havde truffet passende og rettidige afhjælpende foranstaltninger til afhjælpning af manglerne og ikke havde forelagt Kommissionen et gyldigt akkrediteringscertifikat, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra d), e) og f), i forordning (EF) nr. 1235/2008 besluttet at lade »Bolicert Ltd« udgå fra listen over kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er godkendt til at føre ækvivalenskontrol.

(15)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Libanon, for produktkategori B til Haiti, Moldova og Tanzania, for produktkategori E til Sri Lanka og for produktkategori F til Kenya. Det er desuden nødvendigt at trække dets godkendelse for produktkategori C tilbage for så vidt angår Brunei, Chile, Kina, Ecuador, Hong Kong, Honduras, Indien, Japan, Republikken Korea, Marokko, Monaco, Madagaskar, Mozambique, Peru, Thailand, Tunesien, Tyrkiet, De Forenede Stater og Vietnam.

(16)

Kommissionen anmodede »Ekoagros« om at fremlægge yderligere oplysninger om de aktiviteter, der er omhandlet i dets årsrapport, jf. artikel 12, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1235/2008. »Ekoagros« blev navnlig anmodet om at fremlægge oplysninger om, hvordan de tilfælde af erhvervsdrivendes manglende overholdelse, der er overtaget fra andre kontrolorganer i Ukraine, er blevet behandlet, jf. artikel 92 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (3). Desuden blev »Ekoagros« bedt om at redegøre for, hvordan de yderligere kontroller af visse produkter med oprindelse i Ukraine, Kazakhstan og Rusland er gennemført. De svar, som »Ekoagros« afgav til Kommissionen, var ikke fyldestgørende. Derfor bør optagelsen af »Ekoagros« for »Ukraine« i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 suspenderes, indtil der foreligger fyldestgørende oplysninger.

(17)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »IBD Certificações Ltda« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, D og E til Rusland og at trække sin godkendelse for produktkategori C for Brasilien.

(18)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Letis S.A« om ændring af dets adresse og at dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Usbekistan, for produktkategori A og D til Aserbajdsjan, Hviderusland, Egypten, Elfenbenskysten, Kirgisistan, Marokko, Turkmenistan og De Forenede Arabiske Emirater, for produktkategori B og C til Costa Rica, og for produktkategori A, B, C og D til Belize, Brasilien, Colombia, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador.

(19)

Kommissionen har modtaget en anmodning fra »Oregon Tilth« om at trække dets godkendelse for Kina tilbage.

(20)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Control System« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, D og E til den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

(21)

Kommissionen har modtaget en anmodning fra »ORSER« om at trække dets godkendelse for Nepal tilbage.

(22)

»Soil Association Certification Limited« har meddelt Kommissionen, at det har ændret adresse.

(23)

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).


BILAG I

I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

(1)

I oplysningerne vedrørende Australien affattes punkt 4 således:

»4.

Kompetent myndighed: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic«

(2)

I punkt 5 i teksten vedrørende Canada foretages følgende ændringer:

a)

rækkerne vedrørende kodenummer CA-ORG-011 og CA-ORG-021 erstattes af følgende:

»CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/«

b)

rækken vedrørende kodenummer CA-ORG-012 udgår

(3)

I oplysningerne vedrørende Indien affattes punkt 4 således:

»4.

Kompetent myndighed: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp«

(4)

I teksten vedrørende Japan udgår rækkerne vedrørende JP-BIO-019 og JP-BIO-33

(5)

I oplysningerne vedrørende New Zealand affattes punkt 5 således:

»5.

Kontrolorganer:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz«

(6)

I punkt 5 i teksten vedrørende Republikken Korea foretages følgende ændringer:

a)

rækkerne vedrørende kodenummer KR-ORG-017 og KR-ORG-020 affattes således:

»KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279«

b)

rækken vedrørende kodenummer KR-ORG-018 udgår

(7)

I oplysningerne vedrørende Schweiz affattes rækken vedrørende kodenummer CH-BIO-004 i punkt 5 således:

»CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch«


BILAG II

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

(1)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»EG-BIO-172

Egypten

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Mozambique

x

x

—«

(2)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Albinspekt« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»AM-BIO-139

Armenien

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnien-Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kasakhstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

x

x

x

RS-BIO-139

Serbien

x

x

x

TR-BIO-139

Tyrkiet

x

UA-BIO-139

Ukraine

x

—«

(3)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Bioagricert S.r.l.« foretages følgende ændringer:

a)

følgende rækker indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»KZ-BIO-132

Kasakhstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filippinerne

x

x

—«

b)

i rækken vedrørende Fransk Polynesien sættes et kryds i kolonne B

(4)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Bio.inspecta AG« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»DZ-BIO-161

Algeriet

x

x

KH-BIO-161

Cambodja

x

x

TD-BIO-161

Tchad

x

x

TN-BIO-161

Tunesien

x

x

—«

(5)

Teksten vedrørende »Bolicert Ltd« udgår

(6)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Ecocert SA« foretages følgende ændringer:

a)

følgende række indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»LB-BIO-154

Libanon

x

x

—«

b)

i rækkerne vedrørende Haiti, Moldova og Tanzania sættes et kryds i kolonne B

c)

i rækkerne vedrørende Chile, Kina, Ecuador, Hong Kong, Honduras, Indien, Japan, Republikken Korea, Marokko, Monaco, Madagaskar, Mozambique, Peru, Thailand, Tunesien, Tyrkiet og Vietnam fjernes krydset i kolonne C

d)

i rækken vedrørende Sri Lanka sættes et kryds i kolonne E

e)

i rækken vedrørende Kenya sættes et kryds i kolonne F

f)

rækkerne vedrørende Brunei og De Forenede Stater udgår

(7)

I punkt 3 i teksten vedrørende»Ekoagros« udgår linjen vedrørende Ukraine.

(8)

I punkt 3 i teksten vedrørende »IBD Certificações Ltda« foretages følgende ændringer:

a)

følgende række indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»RU-BIO-122

Rusland

x

x

x

—«

b)

i rækken vedrørende Brasilien fjernes krydset i kolonne C

(9)

I teksten vedrørende »Letis SA« foretages følgende ændringer:

a)

punkt 1 affattes således:

»1.

Adresse: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina«

b)

i punkt 3 indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»AZ-BIO-135

Aserbajdsjan

x

x

BY-BIO-135

Hviderusland

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brasilien

x

x

x

x

CI-BIO-135

Elfenbenskysten

x

x

CO-BIO-135

Colombia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Den Dominikanske Republik

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egypten

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgisistan

x

x

MA-BIO-135

Marokko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

De Forenede Arabiske Emirater

x

x

VN-BIO-135

Usbekistan

x

—«

(10)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Oregon Tilth« udgår linjen vedrørende Kina.

(11)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Organic Control System« indsættes følgende række i rækkefølge efter kodenumrene:

»MK-BIO-162

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

x

x

x

—«

(12)

I punkt 3 i teksten vedrørende »ORSER« udgår linjen vedrørende Nepal.

(13)

I oplysningerne vedrørende »Soil Association Certification Limited« affattes punkt 1 således:

»1.

Adresse: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Det Forenede Kongerige«.

Top