EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0036

Kommissionens forordning (EU) 2019/36 af 10. januar 2019 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår stoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5

OJ L 9, 11.1.2019, p. 85–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/36/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/85


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/36

af 10. januar 2019

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår stoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev listen over aromastoffer vedtaget, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af medlemsstaten eller en interesseret part.

(4)

EU-listens del A indeholder både evaluerede aromastoffer, som ikke er tildelt fodnoter, og aromastoffer under evaluering, som er identificeret med fodnotehenvisningerne 1-4.

(5)

Stoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid med FL-nr. 16.119 blev opført i listen med fodnote 4, jf. artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012, hvilket betyder, at der skulle fremlægges supplerende videnskabelige data senest den 31. december 2013, for at evalueringen kunne afsluttes.

(6)

Den 18. november 2013 fremlagde ansøgeren data om N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid med FL-nr. 16.119.

(7)

Den 1. februar 2017 afsluttede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) evalueringen af sikkerheden af stoffet [FL-nr.: 16.119] ved anvendelse som et aromastof (4) og konkluderede, at anvendelsen heraf ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved de anslåede niveauer for indtag via kosten. Autoriteten bemærkede også, at dette stof er bestemt til anvendelse som et stof med aromaændrende egenskaber. Anvendelsesbetingelserne for stoffet bør derfor afspejle dette forhold. På baggrund af dette bør der indføres restriktioner for anvendelse for visse fødevarer i visse fødevarekategorier.

(8)

EU-listen i forordning (EF) nr. 1334/2008 har som sit eneste formål at regulere anvendelsen af aromastoffer, der tilsættes til fødevarer for at give dem eller ændre deres duft og/eller smag. Stoffet med FL-nr. 16.119 kan tilsættes til fødevarer med andre formål end som aromastof, og sådanne anvendelser er fortsat omfattet af andre EU-regler. Ved nærværende forordning fastlægges der udelukkende betingelser for anvendelse af stoffet med FL.-nr. 16.119 som aromastof.

(9)

I sin udtalelse fremsatte autoriteten også bemærkninger vedrørende specifikationerne for stoffet og angav, at der manglede supplerende oplysninger om forholdet mellem enantiomerne. Ansøgeren har fremlagt oplysninger om disse emner for Kommissionen. Specifikationerne bør derfor tilpasses.

(10)

Aromastoffet bør derfor opføres som et evalueret stof i EU-listen over aromastoffer uden den fodnotehenvisning, som den for øjeblikket er tildelt på EU-listen.

(11)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(3):4726.


BILAG

I del A, afsnit 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 affattes angivelsen vedrørende »N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid« således:

»16.119

N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid

1003050-32-5

2081

 

Blanding af cis-/trans-diastereoisomerer:

60-80 % trans-, bestående af 50 % (1S, 2S) og 50 % (1R, 2R), og

20-40 % cis-, bestående af 50 % (1R, 2S) og 50 % (1S, 2R).

Restriktioner med hensyn til anvendelse som aromastof:

 

I kategori 1 — højst 1 mg/kg

 

I kategori 12 — højst 6 mg/kg

 

I kategori 14.1.4 — højst 3 mg/kg.

 

EFSA«


Top